Het RIVM maakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) en aanbieders van huisartsenzorg rapportages over spoedeisende huisartsenzorg. Het gaat dan om de zorg in de avond, nacht en weekenduren (ANW-uren) op de huisartsenposten (HAP). Spoedeisende huisartsenzorg overdag wordt niet meegenomen in de analyses. Op deze pagina staat welke rapportages dit zijn en waarvoor deze gebruikt kunnen worden.

 

Bereikbaarheid en spreiding huisartsen spoedzorg

In 2023 heeft het RIVM de werkgebieden van alle HAPs in Nederland in kaart gebracht. Deze werkgebieden zijn nodig voor analyse van de bereikbaarheid van huisartsenposten.

Bereikbaarheidsanalyse RIVM op verzoek zorgaanbieders

Op basis van de Wkkgz kan het RIVM op verzoek van aanbieders van acute zorg een bereikbaarheidsanalyse uitvoeren. Een analyse is nodig bij een sluiting van een locatie van acute zorg, zoals een Huisartsenpost (HAP huisartsenpost (huisartsenpost)) of locatie acute geestelijke gezondheidszorg (ggz geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg)). In de analyse beoordeelt het RIVM of de normen voor bereikbaarheid bij een mogelijke sluiting in gevaar komen. Ook geeft zij aan wat de effecten op de rijtijden zijn voor patiënten die gebruikmaken van acute zorg in de betreffende regio. Sinds 2022 publiceren we deze verslagen ook op onze website:

Een analyse is ook nodig bij een sluiting van spoedeisende hulp (SEH Spoedeisende Hulp (Spoedeisende Hulp)) of een afdeling acute verloskunde. Zie daarvoor de pagina Spoedzorg in ziekenhuizen.

Cijfers over spoedzorg op VZinfo.nl en Regiobeeld.nl

Op VZinfo.nl is ook informatie te vinden over de acute huisartsenzorg. Hiervoor worden naast bovenstaande gegevens ook andere bronnen en cijfers gebruikt. Het aanbod en gebruik van de acute zorg wordt weergegeven met kengetallen, grafieken en korte teksten. Met kaarten geeft VZinfo.nl verschillen in de regio weer over de HAPs.

Op de Regiobeeld.nl staan gegevens en trends van het gebruik van acute zorg op verschillende regionale niveaus (onder andere het niveau van Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)). Je vindt er bijvoorbeeld het gebruik van ANW Natural Sciences (Natural Sciences)-bezoeken bij de huisartsenpost.