Sinds 2015 werkte de overheid met het Programma Aanpak Stikstof (PAS) tegelijkertijd aan minder stikstof in de natuur en ruimte voor economische ontwikkeling. Wie iets wilde ondernemen waardoor mogelijk stikstof terecht komt in een Natura 2000-gebied (beschermd natuurgebied), kon bij de aanvraag van een natuurvergunning of een ander toestemmingsbesluit gebruik maken van het Programma Aanpak Stikstof. Denk daarbij aan de aanpassing van een weg, het uitbreiden van een veehouderij, de nieuwbouw van woningen of nieuwe industriële activiteiten.

AERIUS

AERIUS is het rekeninstrument voor de leefomgeving. AERIUS bestaat uit meerdere producten, elk gericht op een specifieke gebruikerstaak. 

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Recent oordeelde de Raad van State (RvS) dat het PAS niet gebruikt mag worden als basis voor toestemmingverlening. De passende beoordeling die ten grondslag ligt aan het PAS is niet in overeenstemming met de eisen die de Habitatrichtlijn daaraan stelt. Daarom is op 16 september 2019 AERIUS Calculator 2019 beschikbaar gesteld.

Momenteel werkt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit samen met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken, Defensie en Economische Zaken en Klimaat, Unie van Waterschappen (UvW), de provincies, het Interprovinciaal Overleg  en de Vereniging Nederlandse Gemeenten aan een nieuw perspectief voor het wegvallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).