Wie iets wil ondernemen waardoor mogelijk stikstof terecht komt in een Natura 2000-gebied (beschermd natuurgebied), heeft hiervoor een natuurvergunning of een ander toestemmingsbesluit nodig. Denk daarbij aan de aanpassing van een weg, het uitbreiden van een veehouderij, de nieuwbouw van woningen of nieuwe industriële activiteiten. AERIUS is een rekentool waarmee de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden wordt berekend. Op basis van de uitkomst van de berekening die met AERIUS is gedaan, kan een initiatiefnemer via het bevoegd gezag een vergunning aanvragen.

Voormalig Programma Aanpak Stikstof (PAS)

De hoeveelheid stikstof terugdringen, de natuur versterken en tegelijkertijd economische ontwikkeling mogelijk maken. Dat was het doel van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), dat de overheid in 2015 introduceerde. Op woensdag 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State (RvS) dat het PAS niet meer gebruikt mag worden als basis voor toestemmingverlening. Toch is het nog steeds belangrijk om de stikstofdepositie te verminderen. Daarom werkt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit samen met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken, Defensie en Economische Zaken en Klimaat, Unie van Waterschappen (UvW), de provincies, het Interprovinciaal Overleg  en de Vereniging Nederlandse Gemeenten aan een nieuw perspectief voor het wegvallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Inmiddels zijn verschillende stappen gezet om uit de stikstofcrisis te komen. Met nieuwe maatregelen is de afgelopen maanden gewerkt aan een duurzame oplossing van de stikstofproblematiek. Hierbij staan het herstel van de natuur en het op gang brengen van de vergunning verlening voorop. Alle informatie over de aanpak stikstof en de tot nu toe genomen maatregelen is terug te vinden op www.aanpakstikstof.nl.

AERIUS

AERIUS is het rekeninstrument voor de leefomgeving. AERIUS bestaat uit meerdere producten, elk gericht op een specifieke gebruikerstaak. 

Zo wordt AERIUS Calculator gebruikt bij de toestemmingsverlening van activiteiten met stikstofuitstoot en mogelijke stikstofdepositie. Met AERIUS Monitor kan de ontwikkeling en herkomst van de achtergronddepositie gevolgd worden. AERIUS Register wordt door bevoegde gezagen gebruikt voor het beheren van de uitgifte van de stikstofruimte die beschikbaar komt door het treffen van maatregelen. Complexe en grote projecten worden doorgerekend met AERIUS Connect of AERIUS Scenario.

Met behulp van de verschillende AERIUS-producten rekenen we de door de departementen voorgenomen maatregelen door. Op basis hiervan adviseert het RIVM over het effect van de voorgestelde maatregelen.