De overheid stelt strenge eisen aan de kwaliteit van het drinkwater. Dit betekent dat er ook strenge eisen worden gesteld aan de materialen en chemicaliën die worden gebruikt bij de productie en het transport van drinkwater. De “Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening” en het "Drinkwaterbesluit" beschermen de kwaliteit van het drinkwater in Nederland en daarmee onze gezondheid.

Kwaliteit van chemicaliën en materialen

Voor productie en transport van drinkwater worden stoffen en materialen gebruikt. Het gaat om materialen en stoffen die in aanraking komen met het drinkwater, zoals leidingen, filters en opslagtanks, of door het toevoegen van chemicaliën aan het drinkwater voor bijvoorbeeld waterzuivering. Het drinkwater in woningen en gebouwen komt ook in contact met leidingen en toestellen, zoals boilers en kranen. Inname van stoffen die vrijkomen uit deze materialen of producten kunnen mogelijk een nadelig effect hebben op de kwaliteit van het drinkwater en daarmee op onze gezondheid. 

Alle toegepaste chemicaliën en materialen moeten daarom voldoen aan de eisen die zijn gesteld in de Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en de “Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening” (ook beschikbaar in English). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenMInfrastructuur en Milieu) heeft vastgesteld welke kwaliteitsverklaringen de juiste garantie geven dat chemicaliën, materialen en producten voldoen aan de Regeling en dus veilig met drinkwater in contact mogen komen. Kiwa Nederland B.V. is op dit moment de enige instantie waarvan IenM een keurmerk heeft erkend dat voldoet aan de eisen uit de Regeling. Het gaat om certificaten met het Kiwa Water Mark (voorheen Kiwa-ATAAttest Toxicologische Aspecten). 

Toelating materialen en chemicaliën

Kiwa Nederland B.V. heeft de eisen uit de Regeling ondergebracht in haar Beoordelingsrichtlijnen (BRLbeoordelingsrichtlijn-en), zodat ze daardoor één eisenpakket (blijven) vormen met functionele eisen voor de betreffende producten. Na het voldoen aan de eisen uit de BRL-en verstrekt Kiwa certificaten met het Kiwa Water Mark.

In het toelatingstraject wordt eerst beoordeeld of van alle toegepaste chemicaliën en materialen de toelatingseisen in de Regeling zijn vastgelegd. Daarna wordt gekeken of het eindproduct aan de toelatingseisen voldoet en of het productieproces door het bedrijf zodanig geborgd is, dat ook geleverde producten blijven voldoen aan de eisen uit de Regeling. Pas dan wordt het certificaat verleend. 

Een commissie van deskundigen adviseert de minister van IenM over de toelating van producten en uitvoering van de Regeling. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ondersteunt deze commissie onder andere met kennis over gezondheidsaspecten en toxicologie. Daarnaast verzorgt het RIVM het secretariaat van de commissie. Bij nieuwe (wetenschappelijke) inzichten past de overheid de regeling aan. 

Internationale samenwerking materialen en chemicaliën

Het Nederlandse systeem voldoet aan de Europese Drinkwaterrichtlijn. Deze richtlijn verplicht lidstaten om een systeem te hebben wat voorkomt dat toegepaste materialen de kwaliteit van drinkwater aantasten.

Een samenwerkingsverband van Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Nederland (zogenaamde 4MS Initiative) werkt momenteel aan erkenning van elkaars beoordelingssystemen. Ook vormt de Nederlandse Regeling een voorbeeld voor andere landen die bezig zijn met het invoeren van een dergelijk systeem. Daarnaast wordt ernaar gestreefd, binnen het kader van de wederzijdse erkenning, om meerdere kwaliteitsverklaringen te erkennen naast het Kiwa Water Mark.