De overheid stelt vast hoeveel stoffen en organismen maximaal in het drinkwater mogen voorkomen.

De wettelijke kwaliteitseisen voor drinkwater staan in het Drinkwaterbesluit. Zo zijn er eisen aan de hoeveelheden lood (5 microgram per liter water) en kwik (1 microgram per liter water) in drinkwater. Deze eisen zijn gebaseerd op de Europese Drinkwaterrichtlijn. De Europese Drinkwaterrichtlijn bestaat al sinds 1998 en was in 2016 toe aan vernieuwing. In 2016 is dan ook een evaluatie van de richtlijn gepubliceerd en in december 2020 is de herziene Europese drinkwaterrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn is ingegaan vanaf januari 2021.

In de herziening is meer aandacht gegeven aan de normen van bestaande en opkomende stoffen. Zo wordt er onder andere meer gelet op PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen), microplastics en medicijnresten in drinkwater door middel van een meetverplichting1. Op veel punten uit de herziene Europese Drinkwaterrichtlijnen voldoet Nederland aan de verplichtingen maar op sommige punten betekent de nieuwe Drinkwaterrichtlijn een belangrijke verandering. Voor Nederland zijn er acht belangrijke elementen2:

  1. Toegang tot drinkwater voor iedereen waarborgen
  2. Kwaliteit van de drinkwaterbronnen nog beter beheersen
  3. Rapportage over de risico’s voor kwaliteit en continuïteit van bron tot kraan uniformeren en moderniseren.
  4. De zorg voor de kwaliteit van private drinkwaterbronnen uniformeren en moderniseren.
  5. Verbeteren van inzicht in de wijze waarop de risico’s rond legionella worden beheerst.
  6. De aanwezigheid van loden drinkwaterleidingen op kindlocaties intensiever monitoren, en rapporteren over de voortgang van de sanering daarvan.
  7. De eisen voor bruikbare materialen en chemicaliën van bron tot kraan uniformeren, zodat deze binnen de EU Europese Unie (Europese Unie) gelijk zijn. Producenten kunnen met één toelating hun producten op de gehele EU-markt verkopen.
  8. Stoffen monitoren die mogelijk een probleem vormen voor de drinkwaterkwaliteit.

Het ministerie van IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat) is, gezamenlijk met de ministeries van BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid), verantwoordelijk voor de implementatie van de Drinkwaterrichtlijn. Hiertoe zijn 8 clusters opgericht, elk verantwoordelijk voor één van de bovenstaande 8 thema’s. In de clusters werken de ministeries samen met verschillende organisaties, zoals drinkwaterbedrijven, gemeenten en provincies.  Het ministerie van IenW werkt samen met RIVM aan deze onderwerpen.

De Europese Drinkwaterrichtlijn moet geïmplementeerd worden in Nederlandse wet en regelgeving. Het Drinkwaterbesluit en Drinkwaterregeling moeten daartoe ook worden aangepast. De Implementatie is uiterlijk 12 januari 2023 voltooid.

Voor meer info zie de factsheet: Nieuwe Europese Drinkwaterrichtlijn | ministerie van I&W (2023).


Europese Drinkwaterrichtlijn herzien: wat verandert er? - Drinkwaterplatform

Factsheet lijn 1 – Nieuwe Europese drinkwaterrichtlijn | 2023