In Nederland is deze autoriteit niet wettelijk vastgelegd, maar haar taken worden uitgevoerd door de Nederlandse delegatie. In deze hoedanigheid is de delegatie gemachtigd om namens Nederland commentaar in te zenden op (concept-)monografieën. Daarnaast draagt zij (ad hoc) experts voor, voor de diverse werkgroepen. In de jaarverslagen van de Nederlandse delegatie is haar werk beschreven.

De nationale delegatie draagt zorg voor het verzamelen en doorgeven van commentaar op de Europese Farmacopee. In Nederland maakt de delegatie daarbij gebruik van de vrijwillige inzet van belanghebbenden. De Werkgroep Monografie Evaluatie (WME Werkgroep Monografie Evaluatie (Werkgroep Monografie Evaluatie)) houdt zich bezig met het nawerken en commentaar leveren op nieuwe chemische monografieën en methoden. 

Reglement van orde van de NL-delegatie 2015.