Vertrouwen in Nederlandse aanpak

De mensen om ons heen kunnen veel invloed hebben op het beeld dat we vormen van de maatregelen. Van de deelnemers praat 88% wekelijks met anderen over de Nederlandse aanpak van de coronacrisis. 32% van de deelnemers geeft aan bijna dagelijks tot meerdere keren per dag met anderen te spreken over de Nederlandse aanpak van de coronacrisis (gegevens staan niet in een figuur). 32% van de ondervraagden geeft aan dat de gesprekken (zeer) positief waren en 26% vond de gesprekken (zeer) negatief.

Bijna de helft van de ondervraagden heeft (veel) vertrouwen in de manier waarop de Nederlandse overheid probeert het coronavirus onder controle te houden: 14% heeft (helemaal) geen vertrouwen en de rest (36%) is neutraal. In vergelijking met andere landen doet Nederland het volgens 48% van de deelnemers (veel) beter, terwijl een groep van 11% het beleid als (veel) slechter scoort.

Aan de deelnemers is een aantal stellingen voorgelegd die gaan over de beslissingen van de overheid ten aanzien van de coronamaatregelen. De uitspraak dat de Nederlandse overheid haar best doet het goede te doen, krijgt de meeste steun (87% is het er (helemaal) mee eens). Ook vinden veel deelnemers dat de overheid zich goed laat informeren (75%). De minste steun krijgt de stelling dat de Nederlandse overheid rekening houdt met verschillende meningen van mensen (58%).

Verandering in beeld van de Nederlandse aanpak

Voor de veranderingen over de tijd op dit onderdeel is gekeken naar de deelnemers die aan meetrondes 1, 3, 5 en 6  hebben meegedaan. Het vertrouwen in de manier waarop de Nederlandse overheid probeert het coronavirus onder controle te houden is bij de zesde meetronde afgenomen met 23 procentpunt vergeleken met ronde 1. Het percentage deelnemers dat vindt dat de Nederlandse overheid het beter doet dan andere landen is tussen ronde 1 en ronde 6 met 7 procentpunt afgenomen. Het sentiment in gesprekken met anderen is negatiever geworden. Het percentage deelnemers dat gesprekken als (zeer) positief ervaart is gedaald met 33 procentpunt ten opzichte van de eerste meetronde.

CoronaMelder

De Nederlandse overheid is van plan om de app ‘Coronamelder’ landelijk beschikbaar te maken. Deelnemers zijn gevraagd in hoeverre ze het eens zijn met stellingen over de (invoering van) de app. Hieruit blijkt dat 44% positief tegenover het invoeren van de CoronaMelder staat en dat 43% van plan is om de app te gaan gebruiken. Van de ondervraagden verwacht 39% dat het gebruik van de app ook bijdraagt aan de bestrijding van het virus. Echter heeft maar 37% het vertrouwen dat de informatie strikt vertrouwelijk blijft.