De deelnemers geven hun leven op het moment van invullen van de vragenlijst een rapportcijfer van 7,3 op een schaal van 1-10. Bij het interpreteren van veranderingen in welbevinden over de tijd moet ook rekening worden gehouden met mogelijke seizoenseffecten.

Mentaal welbevinden

Op de directe vraag hoe men zich voelt ten opzichte van de periode vóór de coronamaatregelen geeft 24% van de deelnemers aan zich nu (veel) angstiger te voelen. Daarnaast geeft 27% aan zich (veel) somberder te voelen en 25% geeft aan (veel) gestrester te zijn dan in de periode voor de coronamaatregelen. Daarnaast heeft 15% (veel) meer problemen met slapen en voelt 21%  zich (veel) eenzamer.

Verandering in mentaal welbevinden

Voor veranderingen over de tijd is gekeken naar de deelnemers die aan alle meetrondes hebben meegedaan. Over de eerste vijf metingen zagen we dat mentale klachten gestaag afnamen. In meetronde 6 was er een lichte toename in mentale klachten te zien, die zich doorzet in meetronde 7.

Eenzaamheid

Aan de deelnemers is een aantal stellingen voorgelegd om eenzaamheid te meten, zoals ‘Ik ervaar een leegte om me heen’ en ‘Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen’. Deze konden zij beantwoorden met ‘Ja’, ‘Min of meer’ of ‘Nee’. Het percentage deelnemers dat eenzaamheid ervaart toonde een flinke daling vanaf de eerste meetronde, maar laat nu weer een lichte stijging zien. De helft (51%) van de deelnemers die aan alle rondes hebben meegedaan geeft nu aan enigszins of sterk eenzaam te zijn. 

Leefstijl

Een gezonde leefstijl helpt om mentaal, fysiek en sociaal gezond te blijven, ook in coronatijd. Het gaat hierbij onder andere om sporten, bewegen en gezond eten. Gebruik van middelen zoals alcohol en tabak kan invloed hebben op stemming en op kwaliteit van de slaap. 

In ronde 7 geven de meeste deelnemers aan dat ze niet ongezonder zijn gaan eten vergeleken met voor de crisis: 78% eet nog hetzelfde, 14% geeft aan (veel) gezonder te zijn gaan eten, terwijl 8% aangeeft (veel) ongezonder te zijn gaan eten. Bij sporten en bewegen zien we daarentegen dat 28% dat (veel) minder is gaan doen vergeleken met de periode voor de corona-maatregelen. Van de deelnemers geeft 14% aan dat zij juist (veel) meer zijn gaan sporten. 

Van de deelnemers die alcohol drinken is 9% (veel) meer gaan drinken, terwijl 21% juist (veel) minder is gaan drinken sinds de coronacrisis. Van de rokers is 15% (veel) minder gaan roken, terwijl 28% aangeeft juist (veel) vaker iets op te steken. Of er ook mensen zijn gestopt met roken sinds de crisis laten deze resultaten niet zien.

Verandering in leefstijl

Voor veranderingen over de tijd is gekeken naar de deelnemers die aan alle meetrondes hebben meegedaan. Het percentage deelnemers dat aangeeft (veel) minder te zijn gaan sporten is met 34 procentpunt afgenomen sinds de eerste meting. Het percentage deelnemers dat (veel) ongezonder eet dan voor de crisis is met 7 procentpunt afgenomen ten opzichte van de eerste meting. Het percentage deelnemers dat aangeeft meer of minder te zijn gaan roken of drinken, is sinds begin mei redelijk constant gebleven.