Vertrouwen in Nederlandse aanpak

De mensen om ons heen kunnen veel invloed hebben op het beeld dat we vormen van de maatregelen. Van de deelnemers praat 93% wekelijks met anderen over de Nederlandse aanpak van de coronacrisis. 44% van de deelnemers geeft aan bijna dagelijks tot meerdere keren per dag met anderen te spreken over de Nederlandse aanpak van de coronacrisis (gegevens staan niet in een figuur). 28% van de ondervraagden geeft aan dat de gesprekken (zeer) positief waren en 28% vond de gesprekken (zeer) negatief.

Bijna de helft van de ondervraagden heeft (veel) vertrouwen in de manier waarop de Nederlandse overheid probeert het coronavirus onder controle te houden: 16% heeft (helemaal) geen vertrouwen en de rest (41%) is neutraal. In vergelijking met andere landen doet Nederland het volgens 28% van de deelnemers (veel) beter, terwijl een groep van 20% het beleid als (veel) slechter scoort.

Aan de deelnemers is een aantal stellingen voorgelegd die gaan over de beslissingen van de overheid ten aanzien van de coronamaatregelen. De uitspraak dat de Nederlandse overheid haar best doet het goede te doen, krijgt de meeste steun (84% is het er (helemaal) mee eens). Ook vinden veel deelnemers dat de overheid zich goed laat informeren (72%). De minste steun krijgt de stelling dat de Nederlandse overheid alle benodigde informatie gebruikt (58%) en besluiten goed toelicht (58%).

Verandering in beeld van de Nederlandse aanpak

Voor de veranderingen over de tijd op dit onderdeel is gekeken naar de deelnemers die aan meetrondes 1, 3, 5, 6 en 7 hebben meegedaan. Het vertrouwen in de manier waarop de Nederlandse overheid probeert het coronavirus onder controle te houden is bij de zevende meetronde afgenomen met 32 procentpunt vergeleken met ronde 1. Het percentage deelnemers dat vindt dat de Nederlandse overheid het beter doet dan andere landen is tussen ronde 1 en ronde 7 met 27 procentpunt afgenomen. Het sentiment in gesprekken met anderen is negatiever geworden. Het percentage deelnemers dat gesprekken als (zeer) positief ervaart is gedaald met 38 procentpunt ten opzichte van de eerste meetronde.

De stellingen over de beslissingen van de overheid ten aanzien van de coronamaatregelen zijn sinds ronde twee bij deelnemers nagevraagd. Over de tijd is voor alle stellingen een daling te zien in de mate waarin mensen het (helemaal) eens zijn met de stellingen. De grootste daling is te zien bij de uitspraak dat de Nederlandse overheid ‘goed uitlegt waarom de maatregelen nodig zijn’ is gedaald met 24 procentpunten en het ‘besluit goed toelicht’ met 22 procentpunten ten opzichte van meetronde 2.

Onduidelijkheid maatregelen en kritische geluiden

Voor het goed kunnen uitvoeren en volhouden van gedragsregels is het belangrijk dat mensen begrijpen wat ze moeten doen. Van de deelnemers geeft 55% aan dat ze sommige gedragsregels onlogisch vinden of moeilijk te begrijpen. Op de vraag wat zij daar vervolgens mee doen, antwoordt toch meer dan de helft (62%) dat ze het naast zich neerleggen en de adviezen van de overheid opvolgen. 33 tot 44% van de deelnemers die sommige gedragsregels onlogisch of moeilijk te begrijpen vinden geeft echter aan dat ze in de war raken, minder gemotiveerd zijn om de regels op te volgen of niet weten wat te doen.

CoronaMelder & Dashboard

De app ‘Coronamelder’ van de Nederlandse overheid is sinds 10 oktober 2020 landelijk beschikbaar. Voordat de app landelijk beschikbaar was, is deelnemers gevraagd in hoeverre ze het eens zijn met stellingen over de (invoering van de) app. Hieruit blijkt dat 43% positief is over het invoeren van de CoronaMelder en dat 42% van plan is om de app te gaan gebruiken. Van de ondervraagden verwacht 36% dat het gebruik van de app ook bijdraagt aan de bestrijding van het virus. Men ziet het als aanvulling op het beleid: 94% van de ondervraagden is het niet eens met de stelling dat ze zich minder aan de andere regels (zoals afstand houden, regelmatig handen wassen, etc.) hoeven te houden als ze de CoronaMelder gebruiken. 38% van de deelnemers heeft het vertrouwen dat de informatie strikt vertrouwelijk blijft.

Ook is aan deelnemers gevraagd of ze bekend zijn met het coronadashboard van de Nederlandse overheid (gegevens staan niet in een figuur). Hiervan zegt 25% van de ondervraagden het regelmatig te bekijken, 54% het wel te kennen maar zelden te gebruiken en 21% niet te weten wat het coronadashboard is.