Resultaten Geluidmonitor 2021

RIVM-metingen laten zien dat het verkeer op snelwegen ook in 2020 meer geluid maakte dan Rijkswaterstaat berekende. Dit verschil van 3 decibel is even groot als in 2019. Wel waren door coronamaatregelen en de verlaging van de maximumsnelheid beide geluidniveaus in 2020 lager dan in 2019. Dat staat in de Geluidmonitor 2021.

10 november 2022

Handreiking modelleren volgens CNOSSOS-EU European Union (European Union )

Voor het opstellen van een geluidsbelastingkaart met CNOSSOS heeft het RIVM een handreiking opgesteld. In 2022 zal voor het eerst gerekend worden met de rekenmethode CNOSSOS voor het maken van geluidsbelastingkaarten voor hoofdwegen, spoorwegen, agglomeraties en belangrijke luchthavens. De handreiking geeft handvatten over hoe om te gaan met de rekenmethode en de aanvullende databehoefte. De handreiking kunt u downloaden bij infomil.nl.

februari 2022

Verkenning en advies verkeersintensiteiten voor geluidmonitoring

Gemeenten hebben voor de monitoring van wegverkeersgeluid onder de Omgevingswet detailinformatie nodig over de verkeersintensiteiten. Het RIVM onderzocht in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat of het mogelijk is een landelijke dataset te maken met deze informatie. In het rapport Verkenning en advies verkeersintensiteiten voor geluidmonitoring concludeert het RIVM is de kwaliteit van zo’n ‘landsdekkende dataset’ goed genoeg om voor de monitoring te gebruiken. Wel zijn er mogelijkheden om de kwaliteit verder te verbeteren.

23 februari 2022

Ernstige hinder en slaapverstoring in Nederland – Onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW) 2020. Hinder in tijden van corona

Uit het jaarlijkse Onderzoek Beleving Woonomgeving, uitgevoerd door het RIVM, blijkt dat 12,9% van de Nederlanders vanaf 16 jaar in 2020 ‘ernstige hinder’ van verkeersgeluid rond de eigen woning had. In 2020 ervaarden mensen ook ernstige hinder door burengeluid 10%) en geluid van bouw- en sloopwerkzaamheden (7,8%). Het onderzoek naar de beleving van geluid, trillingen, geur en veiligheid is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat).

14 februari 2022

RIVM Podcast Leefomgeving & Gezondheid: Geluid

In de vijfde aflevering van de RIVM-podcastserie spreekt Nienke de la Rive Box met RIVM'ers Rob van Loon en Elise van Kempen over hun onderzoek naar geluid en de effecten van geluid op de gezondheid van mensen. Wanneer is geluid lawaai? Hoe kan veel geluid de kans op een hartinfarct vergroten? En hoe kun je midden in een drukke stad toch stilte creëren? Dat en meer is te horen in de podcast. 

7 februari 2022

Geluidmonitor 2020. Meting en validatie van geluidproductie door rijkswegen en spoorwegen.

Het RIVM vergelijkt in het rapport Geluidmonitor 2020 de gemeten en de berekende geluidniveaus op rijkswegen en spoorwegen in 2019. Dit gebeurt ter validatie van de berekeningen die zijn uitgevoerd door Rijkswaterstaat en ProRail. Uit de RIVM-metingen blijkt dat het verkeer op snelwegen 3 decibel meer geluid maakt dan de berekeningen van Rijkswaterstaat aantonen. Voor het treinverkeer blijken de modelberekeningen wel overeen te komen met het gemeten geluid.

24 januari 2022

Onderzoeksprogramma Laagfrequent geluid (LFG): Stand van zaken en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Het RIVM stelt voor om in Nederland meer onderzoek te doen naar de blootstelling aan laagfrequent geluid (LFG) en de gezondheidseffecten daarvan. In het rapport ‘Onderzoeksprogramma Laagfrequent geluid (LFG): Stand van zaken en aanbevelingen voor vervolgonderzoek’ bekijkt het RIVM wat we weten over LFG, het aantal meldingen over LFG, LFG-bronnen, gezondheidseffecten van LFG, mogelijke maatregelen om LFG te verminderen en het juridisch kader bij LFG. Ook zijn verschillende mogelijkheden voor vervolgonderzoek in kaart gebracht.

november 2021

Geluid modelleren met een TIN

Het artikel ‘Geluid modelleren met een TIN’ is gepubliceerd in het tijdschrift Geluid door een groep auteurs, waaronder Laurens van Rijssel, afstudeerder bij het RIVM. Het artikel beschrijft het haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van geluidsoftware die werkt op basis van een netwerk van driehoeken (TIN) ter invoer van hoogte-informatie. Het doel is om te onderzoeken of het mogelijk is om een geluidsimulatie direct op een TIN uit te voeren.

27 september 2021

Factsheet gezondheidseffecten van windturbinegeluid

In september 2021 heeft het RIVM de factsheet Gezondheidseffecten van windturbinegeluid gepubliceerd. De factsheet geeft een overzicht van wat nu bekend is over gezondheidseffecten van geluid van windturbines.

  • Hoeveel geluid maakt een windturbine?
  • Welke  informatie is er over gezondheidseffecten door windturbinegeluid?
  • Welke wetgeving en normen zijn er in Nederland  voor geluid van windturbines?

De factsheet geeft de huidige stand van zaken weer en beantwoordt deze vragen. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op rivm.nl/windenergie

september 2021

3D Omgevingsmodel Geluid landsdekkend beschikbaar via PDOK

Het artikel ‘3D Omgevingsmodel Geluid landsdekkend beschikbaar via PDOK’ is gepubliceerd in het tijdschrift Geo-Info door een groep auteurs, waaronder Rob van Loon, geluidexpert bij het expertisecentrum geluid (RIVM). Het artikel beschrijft de nieuwe dataset. En licht toe hoe het model tot stand is gekomen en uitleg over de doorontwikkeling van het model.

Bron: Geo-Info 02-21

Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid: Nationale Meetstrategie. Kaders en inventarisatie meetsystemen

Het RIVM heeft samen met het NLR Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium) en het KNMI Koninklijk Meteorologisch Instituut (Koninklijk Meteorologisch Instituut) een nationale meetstrategie voor vliegtuiggeluid ontwikkeld. De meetstrategie richt zich op twee doelen: de huidige rekenmodellen valideren en betrouwbare informatie geven aan omwonenden van luchthavens. Het rapport Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid – Nationale Meetstrategie beschrijft de criteria voor het uitvoeren van metingen van vliegtuiggeluid. 

8 juli 2021

Analyse gelijkwaardigheidscriteria Schiphol

Het RIVM heeft in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport de gelijkwaardigheidscriteria voor Schiphol geanalyseerd. Het stelsel van de gelijkwaardigheidscriteria is gebaseerd op de geluidcontouren voor vliegtuiggeluid, de woningbestanden en de blootstelling-respons relaties. Het RIVM constateert dat de wijzigingen hierin niet altijd navolgbaar zijn geweest en niet hebben geleid tot toepassing van de meest actuele gegevens.

28 mei 2021

BGE Gegevens Test: Professionals aan de slag met de geluidbrongegevens voor de basisgeluidemissie

Op 2 en 29 juni 2021 organiseren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Programma Aan de slag met de Omgevingswet de BGE Gegevenstest. Daarbij onderzoeken professionals van gemeenten en omgevingsdiensten op welke manieren de nodige geluidbrongegevens verzameld en vastgelegd kunnen worden. Geluidbrongegevens moeten op termijn worden aangeleverd aan de Centrale Voorziening Geluidgegevens. De resultaten van de BGE Gegevens Test zijn beschikbaar in juli op de websites rivm.nl/cvgg en IPLO.nl.

28 mei 2021

Nieuwe gezondheidskundige richtlijnen voor omgevingsgeluid. Nadere gezondheidskundige analyses 

In 2018 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO World Health Organization (World Health Organization )) de richtlijnen voor geluid uitgebracht en in 2020 publiceerde het RIVM een rapport over de betekenis daarvan  voor het Nederlands beleid. Nu geeft het RIVM nu een uitgebreidere uitleg bij zijn conclusies over de gezondheidseffecten van geluid afkomstig van wegen, spoor en vliegtuigen.

12 mei 2021

Gezondheidseffecten van windturbinegeluid: een overzicht

De Nederlandse vertaling van het RIVM-rapport “Health effects related to wind turbine sound: an update” is gepubliceerd. Het Zwitserse Federale Milieubureau vroeg het RIVM de literatuur over negatieve effecten van  geluid van windturbines op gezondheid van omwonenden te verzamelen. Het gaat om effecten als hinder, slaapverstoring en cardiovasculaire en metabole effecten. 

19 april 2021

3D omgevingsmodel Nederland

Rob van Loon, geluidexpert bij het expertisecentrum geluid van het RIVM, heeft het artikel ‘3D omgevingsmodel Nederland’ gepubliceerd in het tijdschrift Geluid. In het artikel beschrijft hij de achtergrond van deze nieuwe dataset. Ook geeft hij een inkijkje in de verdere ontwikkeling van het landelijke 3D omgevingsmodel Geluid.

maart 2021

Consequenties van WHO-richtlijnen geluid voor Nederland

Het RIVM heeft onderzocht wat de consequenties zijn van de nieuwe gezondheidskundige richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO World Health Organization (World Health Organization )) voor Nederland. De WHO heeft die gezondheidskundige richtlijnen voor omgevingsgeluid op 10 oktober 2018 gepubliceerd. Volgens de richtlijnen treden ernstige gezondheidseffecten door omgevingsgeluid al op bij lagere geluidniveaus dan tot nog toe werd gedacht. Ook is geluid van railverkeer volgens de richtlijnen hinderlijker is dan eerder werd gedacht.

Juni 2020