Geluidhinder kan effect hebben op de gezondheid. Het is per persoon verschillend of geluid als hinderlijk ervaren wordt. Veel Nederlanders hebben last van geluid.

Of iemand last heeft van geluid hangt af van:

  • de kenmerken van het geluid: de sterkte, de toonhoogte en het soort geluid.
  • de situatie: wie maakt het geluid en wanneer?
  • de persoon zelf: hoe gevoelig ben je voor geluid?

De Gezondheidsraad definieert geluidhinder als ‘een gevoel van afkeer, boosheid, onbehagen, onvoldaanheid of gekwetstheid. Dit treedt op als een 'milieufactor iemands gedachten, gevoelens of activiteiten negatief beïnvloedt’.

Hoe wordt geluidhinder gemeten?

Geluidhinder is subjectief. Er bestaan verschillende methoden om te bepalen hoeveel mensen op een locatie geluidshinder ervaren. Met vragenlijsten meten onderzoekers hoe groot het percentage gehinderden is.  Daarnaast kun je dat percentage ook berekenen met de geluidbelasting en een erkende ‘blootstelling-responsrelatie’ (BR-relatie). De BR-relatie beschrijft welk percentage van de mensen bij een bepaalde hoeveelheid geluid (ernstig) gehinderd is door het geluid. 

Wat zijn de richtlijnen? 

De Handreiking geluidhinder wegverkeer licht toe hoe je geluidhinder kan meten en hoe BR-relaties gebruikt worden. Na het verschijnen van de WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid in 2018 zijn diverse nieuwe BR-relaties voor geluidhinder gepubliceerd.

Ook heeft het RIVM, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de gevolgen  onderzocht van WHO World Health Organization (World Health Organization)-richtlijnen  voor Nederland uitgevoerd. In het rapport Motie Schonis en de WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid (2018)  concludeert het RIVM dat in Nederland meer gezondheidsschade door omgevingsgeluid ontstaat, dan waar het Nederlandse beleid tot nog toe rekening mee houdt.