Om te komen tot een nieuwe of vernieuwde probitrelatie wordt een stapsgewijs inhoudelijk proces doorlopen van afleiding, beoordeling en vaststelling. 

In de verschillende fasen van dit proces heeft de probitrelatie een bepaalde status

 • Status ‘voorgesteld’:
  De probitrelatie is afgeleid door de auteur van het stofdocument en op inhoudelijke gronden goedgekeurd door de onafhankelijke Toetsgroep probitrelaties. De probitrelatie wordt nu voor extern commentaar gepubliceerd.
 • Status ‘inhoudelijk vastgesteld’:
  De afgeleide probitrelatie is het resultaat van een beoordeling van de voorgestelde probitrelatie en de ontvangen commentaren. Deze probitrelatie bevat bij goedkeuring de meest actuele wetenschappelijke inzichten.

Een actueel overzicht van de probitrelaties en de status daarvan vindt u op deze website. 

Afleiding

De afleiding van een probitrelatie gebeurt aan de hand van een vastgestelde methodiek op basis van in de wetenschappelijke literatuur beschikbare gegevens. De methodiek is beschreven in het RIVM-rapport  Method for derivation of probit functions for acute inhalation toxicity (2015) .

De afleidingsmethodiek voor probitrelaties is ontwikkeld door de Toetsgroep probitrelaties, onder verantwoordelijkheid van het RIVM. De afleidingsmethodiek is door een internationaal panel van deskundigen doorgelicht en, met enkele aanbevelingen tot aanpassing, akkoord bevonden. Het verslag van deze internationale review vindt u op deze website.

De afleiding van een probitrelatie wordt beschreven in een stofdocument, opgesteld volgens een voorgeschreven format. Dit leidt tot een transparant, verifieerbaar, robuust en valide, technisch stofdocument dat een consistente, uniforme benadering en kwaliteit geeft.

De meest actuele versie van het format is te vinden via de Helpdesk Safeti-NL.

Het bedrijfsleven is een belangrijke kennisdrager van toxicologische informatie over stoffen. De voorgenomen werkzaamheden van de toetsgroep worden daarom tijdig bekendgemaakt in de vorm van een werkplan. Hierdoor heeft het bedrijfsleven de mogelijkheid relevante informatie aan te dragen en aan te geven voor welke stoffen een probitrelatie gewenst is.

Beoordeling

De afgeleide probitrelaties worden inhoudelijk beoordeeld door een onafhankelijke wetenschappelijke toetsgroep. De Toetsgroep probitrelaties bestaat uit 6 leden:

 • ir. A. (Anneke) Wijbenga (voorzitter)
 • dr. doctor (doctor)ir. J.H.E. (Josje) Arts, Nouryon
 • dr. P.J. (Peter) Boogaard, WUR Wageningen University & Research (Wageningen University & Research)
 • ir. P.M.J. (Peter) Bos, RIVM
 • dr. H. (Hans) Muijser
 • dr.ir. M. (Marc) Ruijten, CrisisTox Consult

Externe commentaarronde

Stofdocumenten krijgen na beoordeling door de toetsgroep eerst de status ‘voorgesteld’. De documenten worden op deze website gepubliceerd om belanghebbenden de gelegenheid te geven commentaar of aanvullende informatie te leveren. Hiervoor geldt een termijn van minimaal 6 weken. Door middel van een nieuwsbericht worden belanghebbenden geattendeerd op de publicatie van nieuwe stofdocumenten.

Vaststelling

Eventueel ontvangen commentaar wordt door de toetsgroep besproken en waar nodig wordt het stofdocument aangepast. Het stofdocument en de bijbehorende probitrelatie krijgen daarna de status ‘inhoudelijk vastgesteld’.

De ‘inhoudelijk vastgestelde’ probitrelatie is de beste probitrelatie volgens de actuele wetenschappelijke inzichten van het moment.  

Voor het bepalen van afstanden voor het Plaatsgebonden risico en de FN-curve van het Groepsrisico moeten de in de regelgeving voorgeschreven versies van de rekenvoorschriften en software gebruikt worden. In deze versies van de handleiding en software is een aantal verouderde probitrelatie opgenomen. Deze probitrelaties zijn niet meer valide. Er zijn actuele, valide probitrelatie afgeleid en inhoudelijk vastgesteld door de Toetsgroep probitrelaties. Deze zijn beschikbaar in Safeti-NL versie 8.5 en hoger.