Voor bepaalde stoffen wordt het vaststellen van een probitrelatie van algemeen belang geacht, bijvoorbeeld omdat de stoffen vaak voorkomen in kwantitatieve risicoanalyses (QRAquantitative risk assessment’s). Voor dergelijke stoffen wordt de samenstelling van het stofdossier en de afleiding van de probitrelatie verzorgd door de overheid.

Voor bepaalde stoffen wordt het vaststellen van een probitrelatie van algemeen belang geacht, bijvoorbeeld omdat de stoffen vaak voorkomen in kwantitatieve risicoanalyses (QRAquantitative risk assessment’s). Voor dergelijke stoffen wordt de samenstelling van het stofdossier en de afleiding van de probitrelatie verzorgd door de overheid.

Onderstaand is een overzicht opgenomen van stoffen waarvoor de probitrelaties in de periode 2015-2020 door de toetsgroep zullen worden besproken. Het betreft de voorgenomen werkzaamheden van de toetsgroep; mogelijk wijzigt de precieze verdeling van stoffen per jaar tussentijds. In dat geval zal het werkplan worden geactualiseerd.

De afgelopen jaren zijn enkele tientallen probitrelaties afgeleid en beoordeeld door de toetsgroep, en zijn voor de betreffende stoffen consequentieonderzoeken uitgevoerd.

Nadien is de methodiek voor afleiding van probitrelaties op een aantal punten gewijzigd, onder meer naar aanleiding van de review door internationale experts. In de komende periode zal de toetsgroep haar al eerder geformuleerde adviezen met betrekking tot nieuwe probitrelaties zo nodig actualiseren, zodat ze overeenkomen met de nieuwe afleidingsmethodiek.

Voor de beoogde inhoudelijke afweging is het cruciaal hoe de schaarse informatie wordt ingezet. Juist om informatie, in de vorm van reacties van belanghebbenden, te verzamelen, worden ook het werkplan van de toetsgroep en de conceptadviezen gepubliceerd. Een actueel consequentieonderzoek wordt voorzien in 2017, wanneer ook de consequenties van de invoering van een nieuwe versie van SAFETI-NL worden onderzocht.

Werkplan toetsgroep probitrelaties 2015-2020

 
Jaar Stofnaam Casnummer

2015

Allylamine

107-11-9

 

Ethyleenimine

151-56-4

 

Formaldehyde 50-00-0

 

Waterstofchloride

7647-01-0

 

Waterstofcyanide

74-90-8

 

Waterstofsulfide 7783-06-4

 

Fosfine

7803-51-2

 

1,2-dichloorethaan 107-06-2
2016

Allyl chloride

107-05-1

 

Benzylchloride

100-44-7

 

Chlooraceetaldehyde 107-20-0

 

Dichloorsilaan 4109-96-0

 

Dimethylamine 124-40-3

 

Dimethysulfaat

77-78-1

 

Methylamine

74-89-1

 

Propylamine

107-10-8

 

Propyleenimine 75-55-8
 

Tetracarbonylnikkel

13463-39-3

 

Tetrachloorsilaan

10026-04-7

 

Trichloorsilaan

10025-78-2

 

Trimethylamine

75-50-3

2017 Acroleine 107-02-8
  Acrylonitril 107-13-1
  Allylalcohol 107-18-6
  Ammoniak 7664-41-7
  Arsine 7784-42-1
  Broom 7726-95-6
  Chloor 7782-50-5
  Ethyleenoxide 75-21-8
  Fosgeen 75-44-5
  Koolmonoxide 630-08-0
  Methylbromide 74-83-9
  Methylisocyanaat 624-83-9
  Methylmercaptaan 74-93-1
  Stikstofdioxide 10102-44-0
  Waterstoffluoride 7664-39-3
  Zwaveldioxide 7446-09-5
2018 Acetoncyaanhydrine 75-86-5
  Acetonitril 75-05-8
  Boortrichloride 692-39-7, 7637-07-2
  Boortrifluoride (2019) 7637-07-2, 1331-75-0
  Decaline 91-17-8
  Epichloorhydrine (2019) 106-89-8
  Fluor 7782-41-4
  Formic acid 64-18-6
  Hydrazine 302-01-2
  Tetraethyllood 78-00-2
  Tolueendiisocyanaat 584-84-9
  Zwaveltrioxide 7446-11-9
  Zwavelzuur 7664-93-9
2019 / 2020 Fosfortrichloride 7719-12-2
  Fosforoxychloride 10025-87-3
  Methacrylonitril 126-98-7
  n-Butylacetaat 123-86-4
  Oxalonitril 460-19-5
  Ethylchloorformiaat 541-41-3
  Methylchloorformiaat 79-22-1
  Boortrifluoride 692-39-7, 7637-07-2
  Epichloorhydrine 106-89-8
  Methanol 7-56-1
  Kooldioxide 124-38-9

De stofdocumenten voor de betreffende stoffen zullen voor commentaar worden gepubliceerd op deze website.

Stoffen die niet in het werkplan zijn opgenomen

Voor stoffen waarvoor door een bepaalde partij een probitrelatie gewenst is, maar die niet in het werkplan van de toetsgroep zijn opgenomen, is de samenstelling van het stofdossier en de afleiding van de probitrelatie de verantwoordelijkheid van deze partij. Een aanvrager kan (gemotiveerd) verzoeken een bepaalde stof op te nemen in het werkplan. Correspondentie rond de afleiding en vaststelling van probitrelaties verloopt via de Helpdesk Omgevingsveiligheid.