Motivaties en barrières bij pluimveehouders ten aanzien van jaarlijkse influenzavaccinatie vanwege het risico op aviaire influenza: een kwalitatief onderzoek

Beschrijving

Onderzocht wordt welke bevorderende en belemmerende factoren zijn van invloed en welke behoeften hebben pluimveehouders (en hun werknemers) om hun keuzeproces ten aanzien van influenzavaccinatie te ondersteunen.

Uitvoering

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Gelderland-Midden (regio Oost), start 2024

Producten

 

Boer en verstand

Beschrijving

Gemeenten vragen regelmatig een gezondheidskundig advies aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) over een uitbreiding of nieuwvestiging van een veehouderijbedrijf. Waar er bij vergunningaanvragen voor milieufactoren, zoals geur, fijnstof en endotoxinen wettelijke kaders en gezondheidskundige normen zijn, zijn die er voor zoönosen niet. Hierdoor kan het voorkomen dat GGD’en verschillend adviseren. In dit project is door experts beoordeeld welke maatregelen relevant en haalbaar zijn om de insleep, verspreiding en uitstoot van zoönosen op veehouderijen te voorkomen. 
Middels een literatuurstudie is een overzicht van maatregelen opgesteld en hebben de experts hun oordeel over die maatregelen gegeven via de Delphi-methode. Het resultaat is een overzicht van, door experts gedragen, relevante en haalbare maatregelen voor verschillende veehouderijsectoren.  GGD’en kunnen deze overzichten gebruiken in de advisering aan gemeenten.

Uitvoering

GGD Brabant Zuid Oost (regio Zeebra), afgerond 2022

Producten

Psittacose en vogelbezitters

Beschrijving

Bezoekers van vogelbeurzen en vogelbezitters in het algemeen lopen risico om met psittacose besmet te worden. Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de karakteristieken van vogelbezitters om zo afgestemde voorlichting te ontwikkelen en alertheid voor psittacose te verhogen bij vogelbezitters.  In het onderzoek is gebruik gemaakt van de sociale marketing methode en diepte-interviews. Het blijkt dat vogelbezitters zich niet bewust zijn van het feit dat zij een ziekte kunnen oplopen door hun favoriete hobby. Informatie wordt het best ontvangen door deze te verstrekken vanuit een naaste omgeving.

Uitvoering

regio Oost, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) IJsselland, afgerond 2021

Producten

Voorlichting en scholing voor zorgboerderijen over zoönosen en infectiepreventie

Beschrijving

In deel 1 van dit project is vastgesteld waar de knelpunten zijn ten aanzien van diergezondheid en bedrijfshygiëne op zorgboerderijen. Met deel 2 van het project willen we de kennis verhogen van eigenaren en medewerkers.

Uitvoering

regio ZeeBra en Utrecht ( GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Hart voor Brabant en GGD regio Utrecht), deel 1 is afgerond in 2018, deel 2 is afgerond in 2021.

Producten

  • Presentatie: Knelpuntenanalyse en behoeftepeiling 'one health tool' voor zorgboerderijen
  • Rapportage project: Knelpuntenanalyse en behoeftepeiling 'one health tool' voor zorgboerderijen
  • Poster Transmissiedag 2019: Zorglandbouw en zoönotische risico's
  • Artikel in het Infectieziekten Bulletin, oktober 2021: Hygiëne op zorgboerderijen, wat zijn factoren van invloed op infectierisico’s?
  • E-learning Risico preventie zorgboerderijen

One Health netwerk

Beschrijving

Dit project behelst het oprichten van een netwerk “One Health” in Oost Nederland

Uitvoering

regio Oost, afgerond in 2017

Producten

Voorlichting over zoönosen in dierenwinkels en -asiels

Beschrijving

Dit onderzoek laat zien dat het kennisniveau van medewerkers van dierenwinkels verbeterd kan worden. Er is een filmpje ontwikkeld met informatie.

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant ( GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Hart voor Brabant), afgerond in 2016

Producten

Risicogedrag van katten- en hondeneigenaren voor overdracht van zoönosen

Beschrijving

Input voor preventiestrategieën is de mate van algemene hygiëne en specifiek bij zwangeren, en het handelen bij krab/bijtwonden.

Uitvoering

regio Noord-Holland/Flevoland ( GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Hollands Noorden), afgerond in 2014

Producten

Landelijke diergegevens: wat kan een GGD daarmee?

Beschrijving

In dit project is onderzocht op welke wijze de landelijk beschikbare veehouderij- en diergegevens ontsloten moeten worden op GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) niveau zodat de regionale GGD haar wettelijke taken goed kan uitvoeren.

Uitvoering

regio Oost (GGD regio Nijmegen), afgerond in 2013

Producten

  • IB-artikel: Landelijke diergegevens, wat kan de GGD ermee?
  • Poster: Landelijke diergegevens: wat kan een GGD ermee?

Besmetting kinderhanden op kinderboerderijen

Beschrijving

Dit onderzoek tracht een schakel in de transmissieketen  in beeld te krijgen  - namelijk de stap van omgevingscontaminatie naar contaminatie van de kinderhand - en de samenhang met hygiënestatus van de kinderboerderij te beoordelen.

Uitvoering

regio Zuid-Holland ( GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Haaglanden), afgerond in 2013

Producten

 

Hygiënestatus van zorgboerderijen

Beschrijving

Dit project heeft de hygiënestatus van zorgboerderijen in kaart gebracht. Over het algemeen bleken geen grote afwijkingen gevonden ten opzichte van gewenst hygiënebeleid. Wel advies om extra aandacht te besteden aan persoonlijke beschermingsmaatregelen en voedselveiligheid.

Uitvoering

regio Oost ( GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Gelderland Midden), afgerond in 2013

Producten

Kinderopvang op de boerderij

Beschrijving

In samenwerking met vereniging de Agrarische kinderopvang en ZLTO zijn brochures ontwikkeld om beheerder en ouders te informeren over de agrarische kinderopvang.

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant ( GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Hart voor Brabant), afgerond in 2012

Producten

Risico op zoönosen en in kaart brengen netwerk

Beschrijving

Samenwerkingsproject met ketenpartners. Door middel van gesprekken met ketenpartners en op basis van literatuur is een handleiding voor het opzetten vaneen netwerk m.b.t. zoönosen gemaakt. De handleiding is getest op bruikbaarheid bij GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en buiten de provincie Utrecht.

Uitvoering

regio Utrecht (GGD regio Utrecht), afgerond in 2010

Producten

  • Projectverslag
  • Presentatie op de Invitational conference '5 jaar regionale ondersteuning infectieziektebestrijding februari 2012
  • Poster Zoönosenproject 2012

Handenwasgedrag van bezoekers van kinderboerderijen

Beschrijving

Dit project geeft inzicht in welke boerderijgerelateerde determinanten van invloed zijn op het hygiënegedrag bij bezoekers van kinderboerderijen.

Uitvoering

regio Oost ( GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Gelre IJssel), afgerond in 2010

Producten