Boer en verstand

Beschrijving

Het doel is om door middel van expert-opinions eenduidige aanvaarde adviezen op het gebied van zoönosepreventie  voor veehouderijen te formuleren. Er wordt gebruik gemaakt van de Delphi-methode.

Uitvoering

 regio Zeeland-Brabant (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost), lopend project 2018

Producten

 

Psittacose

Beschrijving

Dit project betreft de ontwikkeling en evaluatie van voorlichtingsmateriaal die het risicobewustzijn van bezoekers aan vogelbeurzen m.b.t. psittacose vergroot. Dat wordt gedaan met behulp van sociale marketing. Verder biedt het voorlichtingsmateriaal een handelingsperspectief aan de bezoekers.

Uitvoering

regio Oost, (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst IJsselland), lopende project (2018)

Producten

 

Voorlichting en scholing voor zorgboerderijen over zoönosen en infectiepreventie

Beschrijving

In deel 1 van dit project is vastgesteld waar de knelpunten zijn ten aanzien van diergezondheid en bedrijfshygiëne op zorgboerderijen. Met deel 2 van het project willen we de kennis verhogen van eigenaren en medewerkers.

Uitvoering

regio ZeeBra en Utrecht (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Hart voor Brabant en GGD regio Utrecht), deel 1 is afgerond in 2018, deel 2 lopend project

Producten

  • Presentatie: Knelpuntenanalyse en behoeftepeiling 'one health tool' voor zorgboerderijen
  • Rapportage project: Knelpuntenanalyse en behoeftepeiling 'one health tool' voor zorgboerderijen
  • Poster Transmissiedag 2019: Zorglandbouw en zoönotische risico's

One Health netwerk

Beschrijving

Dit project behelst het oprichten van een netwerk “One Health” in Oost Nederland

Uitvoering

regio Oost, afgerond in 2017

Producten

Voorlichting over zoönosen in dierenwinkels en -asiels

Beschrijving

Dit onderzoek laat zien dat het kennisniveau van medewerkers van dierenwinkels verbeterd kan worden. Er is een filmpje ontwikkeld met informatie.

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Hart voor Brabant), afgerond in 2016

Producten

Risicogedrag van katten- en hondeneigenaren voor overdracht van zoönosen

Beschrijving

Input voor preventiestrategieën is de mate van algemene hygiëne en specifiek bij zwangeren, en het handelen bij krab/bijtwonden.

Uitvoering

regio Noord-Holland/Flevoland (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden), afgerond in 2014

Producten

Landelijke diergegevens: wat kan een GGD daarmee?

Beschrijving

In dit project is onderzocht op welke wijze de landelijk beschikbare veehouderij- en diergegevens ontsloten moeten worden op GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst niveau zodat de regionale GGD haar wettelijke taken goed kan uitvoeren.

Uitvoering

regio Oost (GGD regio Nijmegen), afgerond in 2013

Producten

  • IB-artikel: Landelijke diergegevens, wat kan de GGD ermee?
  • Poster: Landelijke diergegevens: wat kan een GGD ermee?

Besmetting kinderhanden op kinderboerderijen

Beschrijving

Dit onderzoek tracht een schakel in de transmissieketen  in beeld te krijgen  - namelijk de stap van omgevingscontaminatie naar contaminatie van de kinderhand - en de samenhang met hygiënestatus van de kinderboerderij te beoordelen.

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden), afgerond in 2013

Producten

 

Hygiënestatus van zorgboerderijen

Beschrijving

Dit project heeft de hygiënestatus van zorgboerderijen in kaart gebracht. Over het algemeen bleken geen grote afwijkingen gevonden ten opzichte van gewenst hygiënebeleid. Wel advies om extra aandacht te besteden aan persoonlijke beschermingsmaatregelen en voedselveiligheid.

Uitvoering

regio Oost (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland Midden), afgerond in 2013

Producten

Kinderopvang op de boerderij

Beschrijving

In samenwerking met vereniging de Agrarische kinderopvang en ZLTO zijn brochures ontwikkeld om beheerder en ouders te informeren over de agrarische kinderopvang.

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Hart voor Brabant), afgerond in 2012

Producten

Risico op zoönosen en in kaart brengen netwerk

Beschrijving

Samenwerkingsproject met ketenpartners. Door middel van gesprekken met ketenpartners en op basis van literatuur is een handleiding voor het opzetten vaneen netwerk m.b.t. zoönosen gemaakt. De handleiding is getest op bruikbaarheid bij GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en buiten de provincie Utrecht.

Uitvoering

regio Utrecht (GGD regio Utrecht), afgerond in 2010

Producten

  • Projectverslag
  • Presentatie op de Invitational conference '5 jaar regionale ondersteuning infectieziektebestrijding februari 2012
  • Poster Zoönosenproject 2012

Handenwasgedrag van bezoekers van kinderboerderijen

Beschrijving

Dit project geeft inzicht in welke boerderijgerelateerde determinanten van invloed zijn op het hygiënegedrag bij bezoekers van kinderboerderijen.

Uitvoering

regio Oost (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Gelre IJssel), afgerond in 2010

Producten