Vanaf 1987 worden in Nederland voedselconsumptiepeilingen uitgevoerd. Na 2003 zijn de voedselconsumptiepeilingen uitgevoerd volgens een andere methode.

Onderzoekspopulatie

Consumentenpanels van 1+ jaar. 

De respondenten zijn afkomstig van een representatief panel van huishoudens met een huisvrouw/huisman jonger dan 75 jaar. Bij de derde VCP Voedselconsumptiepeiling (Voedselconsumptiepeiling) is de steekproef via een additionele steekproef uitgebreid met de groep personen, levend in huishoudens waarvan het hoofd van de huishouding (gedefinieerd als degene die verantwoordelijk is voor de aankoop en bereiding van de voeding) 75 jaar of ouder is. Alle personen die in instellingen verblijven, personen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen en kinderen jonger dan 1 jaar zijn niet in de voedselconsumptiepeiling betrokken.

Methodiek

In 1987/88, 1992 en 1997/98 zijn door TNO drie voedselconsumptiepeilingen uitgevoerd: VCP-1, VCP-2 en VCP-3. Bij deze drie voedselconsumptiepeilingen zijn de consumptiegegevens verzameld door middel van een tweedaagse opschrijfmethode (twee opeenvolgende dagen). De persoon die meestal de maaltijd verzorgt noteerde voor alle leden van de huishouding de binnenshuis gebruikte voedingsmiddelen in een huishouddagboekje. Iedere deelnemer afzonderlijk noteerde het gebruik buitenshuis in een persoonsdagboekje (met hulp van één of beide ouders bij kinderen jonger dan 13 jaar). De gegevens zijn op individueel niveau verwerkt. Het veldwerk van het onderzoek, waaronder het leggen van contacten met de deelnemers, het instrueren over het invullen van de dagboekjes, het controleren (volledigheid van de gegevens, bepalen van de inhoudsmaten van servies en gewichten van veel gebruikte voedingsmiddelen) en het coderen van de gegevens werd uitgevoerd door speciaal hiervoor getrainde diëtisten.

Resultaten

Respons

Aan VCP-1 hebben 5.898 personen meegewerkt, in de leeftijd van 1-85 jaar, behorend tot 2.203 huishoudens (respons 78,9% op huishoudniveau en 79,5% op individueel niveau). In 1992 namen 6.218 personen, in de leeftijd 1-92 jaar deel aan de tweede VCP (respons 71,7% op huishoud niveau en 71,5% op individueel niveau). VCP-3  omvatte 5.958 personen in de leeftijd van 1-97 jaar (respons 70,5% op huishoudniveau en 68,5% op individueel niveau).

Consumptie van voedingsmiddelen en voedingsstoffen

Resultaten van VCP-1, VCP-2 en VCP-3 en de 10-yaar trend vindt u in de verschillende publicaties.
NB. Omdat de gegevens middels een andere methode verkregen zijn, kunnen de resultaten niet zonder meer vergeleken worden met die van recente VCP’s.

Organisatie en uitvoering

Opdrachtgever 

VCP-1 (1987/88) en VCP-2 (1992) zijn uitgevoerd in opdracht van het toenmalige ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.VCP-3 (1997/98) is uitgevoerd in opdracht van de Stichting Voedingscentrum Nederland, ten behoeve van de genoemde ministeries.

Coördinatie

TNO-Voeding

Dataverzameling

Marktonderzoekbureau GfK

Periode

De gegevens werden verzameld van april 1987 tot en met maart 1988 (VCP-1), van januari 1992 tot en met december 1992 (VCP-2) en van april 1997 tot en met maart 1998 (VCP-3).