Logo van het WaterSNIP project

 

WaterSNIP

WaterSNIP staat voor Water Sensoren Nutriënten Innovatie Programma. Met dit, aan het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid)) gekoppelde innovatieprogramma, onderzoekt het RIVM of door de inzet van sensoren efficiënter gemeten kan worden en bovendien beter kan aansluiten op veranderende beleidsvragen. Hierdoor wordt het LMM toekomstbestendig gemaakt

 

De waterkwaliteit in Nederland is de afgelopen 30 jaar verbeterd. Toch bestaan er hardnekkige knelpunten in water dat beïnvloed wordt door de landbouw. De opvatting bij beleidsmakers is dat het generieke landelijke mestbeleid niet de verbetering gaat geven die nodig is. In plaats van generieke maatregelen moet er toegewerkt worden naar regionaal maatwerk. Dit vraagt ook om een aanpak van de monitoring die regio-specifieker en fijnmaziger is dan de huidige landelijke aanpak.

Continue sensoren en ruimtelijke methodes

In het LMM Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid) worden zowel monsters genomen van grondwater, bodemvocht, drainwater en slootwater. Slootwater kent een hoge temporele variatie (bijvoorbeeld dagelijkse of jaarlijks) als gevolg van schommelingen in temperatuur, zonlicht, neerslag etc. Het leent zich daarom heel goed voor continue metingen. 

In het slootwater toetsen we in twee proeftuinen continue sensoren voor parameters die op een relatief eenvoudige manier te bepalen zijn (EC European Commission (European Commission), troebelheid, temperatuur, pH) en sensoren voor nitraat. Voor fosfaat zijn de technische mogelijkheden om met sensoren te meten beperkt. In de proeftuinen is ruimte om nieuwe sensoren in te passen als deze beschikbaar komen. 

In het grondwater gaan de veranderingen langzaam en de grondwatermonsters die we in het LMM nemen geven de gemiddelde waterkwaliteit over één jaar. Fijnmaziger meten betekent vooral dat we de ruimtelijke variatie willen verkleinen. Om een beter ruimtelijke beeld te verscherpen testen we welke ruimtelijke data hieraan kan bijdragen. Dit kan kaartmateriaal zijn maar ook remote sensing informatie zoals satellietbeelden. 

Samenwerking in Deelnemersgroep

De wens tot innovatie van de meetmethoden leeft bij diverse waterkwaliteitsbeheerders. Op dit moment lopen er veel initiatieven met sensoren en innovatieve pilotprojecten. Door bundeling van deze initiatieven en het delen van kennis en ervaringen kunnen gezamenlijk grotere stappen worden gezet. Ook is dit een uitgelezen kans om samen één nieuwe meetmethode te ontwikkelen voor alle meetnetten en waterkwaliteitsbeheerders. Toepassing van één gezamenlijke methode maakt een consistenter interpretatie van meetresultaten mogelijk en bevordert daardoor de verbetering van de waterkwaliteit. 

Om de gezamenlijke ontwikkeling van de nieuwe meetmethode te realiseren is de WaterSNIP Deelnemersgroep opgericht. In deze groep zitten experts van de verschillende belanghebbende partijen, waaronder onderzoeksinstituten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. De bijeenkomsten die tot nu toe zijn georganiseerd, variëren van een minisymposium over fosfaatsensoren tot een workshop om tot een meetprotocol voor waterkwaliteitssensoren te komen.

Binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  valt de WaterSNIP onder de Innovatieve Milieumonitoring. Ook Samen Meten aan Luchtkwaliteit valt daaronder.