Trends in de nutriëntconcentraties

Trendlijnen waterkwaliteit stikstof en fosfor voor het uitspoelende water en het slootwater in het Basismeetnet

Trends in de nutriëntconcentraties van het Basismeetnet

De trends geven de ontwikkelingen weer in de nutriëntenconcentraties over meerdere jaren. Jaarlijks worden de grafieken geactualiseerd met de nieuwste meetgegevens. Per regio wordt een grafiek getoond, die weer kan worden onderverdeeld in de gemeten bedrijfstypen. Aanvullend wordt het aandeel bedrijven weergegeven dat aan de norm voor nitraat voldoet. Op deze pagina beperken we ons tot de nutriënten nitraat, stikstof en fosfor. Andere gemeten stoffen zijn te raadplegen via de selectietool van het LMM.

Trends in uitspoelingswater

Sinds de aanvang van de metingen in 1992 is de nitraatconcentratie in de Zandregio gedaald, de laatste jaren lijkt de concentratie zich te stabiliseren. Ook in de Klei- en Lössregio is de nitraatconcentratie gedurende de meetperiode gedaald. In de Veenregio voldoen de gemiddelde nitraatconcentraties ruim aan de norm. Met het dalen van de concentraties neemt het aandeel bedrijven waar de waterkwaliteit aan de norm voldoet toe. In de Zand- en Lössregio vinden de meeste overschrijdingen van de nitraatnorm plaats, in de Veenregio de minste.

Fosfor kent in de Zand- en Lössregio lage concentraties in het uitspoelend water. In de Klei- en Veenregio is de concentratie stabiel, overschrijdingen van de streefwaarde worden vrijwel niet gevonden.

Trendlijnen zijn hieronder gegeven voor de volgende nutriëntconcentraties

Trends in slootwater

De slootwaterkwaliteit in het Basismeetnet wordt vastgesteld in de winterperiode en sinds 2008 ook in de zomerperiode. Hierdoor is er van de zomermetingen een minder lange trendlijn dan van de winterperiode. Over het algemeen zijn de opgelost stikstofconcentraties in de zomerperiode lager dan die in de winterperiode.

De korte meetreeks bij bepaalde meetprogramma’s maakt het soms lastig om een uitspraak over een trend te doen, vanwege de variatie in concentratie die parameters van nature kennen, bijvoorbeeld door weerseffecten. Daarnaast kan er sprake zijn van veranderingen in bedrijfsselectie.

De fosforconcentraties in de zomerperiode zijn juist hoger dan in de winterperiode. De Kleiregio heeft de hoogste gemiddelde concentraties. In de Zandregio wordt ook in de sloten weinig opgelost fosfor aangetroffen.

Trendlijnen zijn hieronder gegeven voor de volgende nutriëntconcentraties

 

Home / Onderwerpen / L / Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid / Resultaten van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid / Trends in de nutriëntconcentraties van het Basismeetnet

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu