Regelmatig verschijnen er publicaties van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid. Op deze pagina vindt u rapporten over de resultaten van het meetnet en over de methodiek die we in het meetnet gebruiken.

Ook hebben we enkele publicaties opgenomen van projecten die aan het LMM Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid) gerelateerd zijn, zoals de Nitraatrichtlijnrapportage. Daarnaast kunt u recente artikelen vinden over het LMM, die we in vakbladen hebben gepubliceerd.

Basismeetnet

Nitraatkaarten

De nitraatkaart geeft een ruimtelijk beeld van de nitraatconcentraties in water dat uitspoelt uit landbouwpercelen en natuurgebieden in Nederland. Het RIVM heeft drie nitraatkaarten gepubliceerd.

Rapporten over methode en procedures

Gerelateerde publicaties

De resultaten van het LMM Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid) worden gebruikt om te voldoen aan een aantal nationale of in Europees kader opgelegde verplichtingen. Ook worden de resultaten gebruikt voor studies en onderzoeken ter onderbouwing van toekomstige beleidsmaatregelen. De resultaten van het Basismeetnet worden onder andere gebruikt voor de Nitraatrichtlijnrapportage. Dit is de verplichte vierjaarlijkse rapportage die Nederland in het kader van de Nitraatrichtlijn bij de Europese Commissie moet indienen. De meeste recente rapportages staan hieronder.

Nederlands

Engels

Artikelen

  • Fraters, D., Ros, G.H., Brussée, T. (2023) Measuring Nitrate Leaching in the Vadose Zone of Loess Soils—Comparison of Batch Extraction and Centrifugation. Water, 15, 2709

  • Van Herpen, F., Van Aarle, N., Rozemeijer, J., Hooijboer, A., Oudenhoven, J. (2022) Praktijkervaringen met nitraatsensoren in oppervlaktewater. H2O-Online / 2 februari 2022.  

  • Hooijboer, A., Tenner, E., Rozemeijers, J. (2021) Acht nitraatsensoren vergeleken, waarin zitten de verschillen? Water Matters, december 2021, 36-39.

  • Van Beelen, P., Van der Wal, A. (2021) Fosfaat in grondwater onder landbouwgrond meestal onder streefwaarde. Water Matters, december 2021, 28-31
    Van Beelen, P., Van der Wal, A. (2021) Phosphate concentrations in groundwater under Dutch farms are mostly below target value. Water Matters, december 2021.

  • Spijker, J., Fraters, D., Vrijhoef, A. (2021) A machine learning based modelling framework to predict nitrate leaching from agricultural soils across the Netherlands. Environ. Res. Commun. 3, 045002.

  • Rozemeijer, J., Noordhuis, R., Ouwerkerk, K., Dionisio Pires, M., Blauw, A., Hooijboer, A., van Oldenborgh, G.J. (2021) Climate variability effects on eutrophication of groundwater, lakes, rivers, and coastal waters in the Netherlands. Science of the Total Environment 771, 145366.

  • Schepens, J.A.B., Lukács, S, Hooijboer, A.E.J., Buijs, S., van der Wal, A. (2020)  Waterkwaliteit: Van sloten op landbouwbedrijven tot regionale oppervlaktewateren. H20 Water Matters, december 2020, 12-15.