Hieronder vindt u een selectie uit de veelgestelde vragen en antwoorden over de Centrale Voorziening Geluidgegevens. De lijst bestaat uit algemene vragen en vragen van bronhouders en (toekomstige) gebruikers. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt. Heeft u een vraag die hier niet wordt beantwoord? Neem contact op met het projectteam of mail uw vraag naar: cvgg@rivm.nl.

 

Vragen van bronhouders van geluidgegevens

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Dat betekent dat bronhouders van wegen, spoorwegen en industrieterreinen met grote lawaaimakers, luchthavens, windturbines en schietterreinen, vanwege de nieuwe geluidregels onder de Omgevingswet verplicht zijn om gegevens over deze bronnen te leveren aan de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). De definitieve regels worden vastgelegd in de Aanvullingsregeling Geluid. Hieronder staat een voorlopig overzicht (tabel 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1: Voorlopig overzicht  van aan te leveren gegevens. Schuin en tevens blauw gedrukte gegevens zijn optioneel (versie 1 september 2019).

Toelichting op gebruikte afkortingen:

  • GPP is de afkorting voor Geluid Productie Plafond. Het GPP geeft de maximaal toegestane geluidproductie van een bron weer. Rijkswegen en hoofdspoor hebben al sinds 2012 GPP’s. Vanaf 1 januari 2021 krijgen ook provinciale wegen en industrieterreinen met grote lawaaimakers GPP’s. Een GPP mag niet overschreden worden. Bij de dreigende overschrijding moet de bronhouder maatregelen treffen.
  • BGE is de afkorting voor Basis Geluid Emissie. De BGE is een referentiewaarde. Elke vijf jaar moet de bronhouder monitoren en de geluidemissie vergelijken met de BGE. Bij toename met meer dan de vooraf vastgestelde hoeveelheid van 1,5 dBdecibel moet de bronhouder maatregelen overwegen. Gemeentewegen, waterschapswegen en lokaal spoor krijgen een BGE.

De aanlevertermijnen verschillen voor de verschillende geluidbronsoorten en worden bekend gemaakt met een Koninklijk Besluit. Naar verwachting gaat het om twee à drie jaar. Voor rustige wegen komt er een langere termijn. De Centrale Voorziening Geluidgegevens is vanaf 1 januari 2021 klaar voor het aanleveren van gegevens. Voor die tijd testen we de voorziening met de gebruikers om te zorgen dat het systeem zo goed mogelijk gaat werken.

Er komt een overgangstermijn van waarschijnlijk twee à drie jaar om uw gegevens op orde te brengen en aan te leveren aan de Centrale Voorziening Geluidgegevens. Voor rustige wegen komt er een langere termijn. Om het aanleveren zo eenvoudig mogelijk te maken ontwikkelt het projectteam verschillende hulpmiddelen.

Ja, dat mag. In de Centrale Voorziening Geluidgegevens komt een mogelijkheid om een andere partij (bv. een Omgevingsdienst) te autoriseren om de gegevens voor u te leveren. U blijft als bronhouder echter verantwoordelijk voor de (juistheid van de) gegevens en het op tijd aanleveren. Deze verantwoordelijkheid is niet overdraagbaar.

Om een bestand met geluidgegevens aan te leveren gaat u eerst naar de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). Deze is vanaf 1 januari 2021 in gebruik. Als bronhouder kunt u vervolgens de geluidgegevens als bestand uploaden. Het bestand moet voldoen aan het Informatiemodel Geluid. Dit Informatiemodel beschrijft de gegevens die de bronhouder moet aanleveren. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ontwikkelt het Informatiemodel Geluid voor de CVGG. Het projectteam verkent samen met de betrokkenen de mogelijkheden om gegevens aan te leveren via een geautomatiseerd koppelvlak (API).

De CVGG gaat de aangeleverde gegevens toetsen aan het Informatiemodel Geluid. Alleen gegevens die voldoen aan het informatiemodel worden opgenomen in de CVGG. Daarnaast gaat het projectteam CVGG hulpmiddelen ontwikkelen om de kwaliteit van de gegevens inzichtelijk te maken. Dit doen wij samen met de bronhouders. De CVGG gaat zelf GEEN gegevens wijzigen. De juistheid van de gegevens is en blijft altijd de verantwoordelijkheid van de bronhouder.

 

De brongegevens voor de monitoring van geluidproductieplafonds (GPP’s) en de basisgeluidemissie (BGE) zijn ook te gebruiken voor de monitoring in het kader van de European Noise Directive (END), de Europese richtlijn omgevingslawaai. Deze richtlijn schrijft voor dat agglomeratiegemeenten elke vijf jaar een geluidbelastingkaart opstellen. De rekenmethode voor END is CNOSSOS. Deze rekenmethode is anders dan de Nederlandse rekenmethode. De uitkomsten zullen dus verschillen. Voor de END zijn ook extra gegevens vereist, die niet in de CVGG zitten.

Wanneer de zichtjaren gelijk zijn of er geen wijzigingen tussen de verschillende zichtjaren zijn, kunt u in de basis dezelfde verkeersgegevens gebruiken voor de CVGG.

Ja, voor wegen en spoorwegen met een basisgeluidemissie (BGE) kan het bevoegd gezag (gemeente of waterschap) een prognose aanleveren. Zo kunnen initiatiefnemers om hun plannen door te rekenen deze prognose gebruiken. Dit kan alleen als het een prognose voor meer dan tien jaar vooruit is.

Via de nieuwsbrief en de website houden we u op regelmatig op de hoogte. U bent ook welkom bij een van de lezingen en/of de informatiesessies. Raadpleeg de agenda voor meer informatie.

Ja, gedurende het ontwikkelproces willen wij regelmatig afstemmen met gebruikers over het informatiemodel en de functionaliteiten van de voorziening. Als u interesse heeft om hieraan mee te werken, dan kunt u een mail sturen naar: cvgg@rivm.nl.

 

Vragen van (toekomstige) gebruikers

De Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) gaat informatie tonen op kaart en krijgt een downloadfunctie voor de geluidgegevens. De CVGG toont ook de geluidaandachtsgebieden voor wegen, spoorwegen en industrieterreinen. De gebruiker kan de brongegevens die nodig zijn voor akoestisch onderzoek zelf downloaden. De mogelijkheid om de gegevens op te vragen via een geautomatiseerd koppelvlak (API) wordt onderzocht.

Let wel, het aanbod van gegevens zal op 1 januari 2021 nog beperkt zijn. Er geldt namelijk vanaf dat moment een overgangstermijn van waarschijnlijk twee à drie jaar. Voor rustige wegen komt er een langere termijn. Bronhouders hebben tijdens die periode de mogelijkheid hun gegevens op orde te brengen en aan te leveren. De voorziening wordt dus in de overgangsperiode verder gevuld.

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontsluit Omgevingsdocumenten, maar op dit moment nog geen achterliggende gegevens. Voor geluid ontwikkelen we daarom de Centrale Voorziening Geluidgegevens. Een deel van de gegevens uit de CVGG kan op termijn ontsloten worden via het DSO. Dit is afhankelijk van interbestuurlijke besluitvorming.

Via de nieuwsbrief en de website kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de Centrale Voorziening Geluidgegevens. U bent ook welkom bij een van de lezingen en/of de informatiesessies. Raadpleeg de agenda voor meer informatie.

Algemene vragen over de CVGG

De Centrale Voorziening Geluidgegevens, afgekort CVGG, vormt de digitale ondersteuning van het Aanvullingsspoor Geluid. Bronhouders van geluidgegevens leveren hun gegevens aan de CVGG. De CVGG ontsluit deze gegevens voor gebruikers van deze gegevens zoals initiatiefnemers, planvormers en vergunningverleners.

De nieuwe geluidregelgeving stelt dat geluidgegevens voor vergunningen en bronbeheersing uniform en laagdrempelig beschikbaar moeten zijn. Dit gebeurt om de volgende redenen:

  • De geluidgegevens zijn nodig in het vergunningentraject;
  • Openbaarheid/transparantie over de gegevens van de geluidbron waarop de bronhouder ‘bronbeheersing’ moet toepassen. Dit zijn de geluidbronnen wegen, spoor en industrieterreinen met grote lawaaimakers. Deze drie bronsoorten kennen bronbeheersing. Voor andere geluidbronsoorten gelden andere regels.

De CVGG wordt het centrale punt voor het aanleveren en ontsluiten van deze gegevens.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu opdracht gegeven de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) te ontwikkelen. Het project bestaat uit het ontwikkelen van een Informatiemodel Geluid, de voorziening voor het aanleveren en ontsluiten van gegevens (de CVGG) en de ondersteuning van bronhouders.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat is systeemeigenaar van de Centrale Voorziening Geluidgegevens.

De Centrale Voorziening Geluidgegevens wordt ontwikkeld door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu samen met betrokkenen, waaronder bronhouders, afnemers en de opdrachtgever (I&WMinisterie van Infrastructuur & Waterstaat). Gedurende het ontwikkelproces stemt het projectteam regelmatig af over de verschillende functionaliteiten met bronhouders en gebruikers.

In het projectteam van de CVGG zitten onder andere geluidexperts van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, ICTInformation and communication technology- architecten en ontwikkelaars én specialisten op het gebied van communicatie en relatiebeheer.

Op 1 januari 2022 is de voorziening klaar voor het ontvangen en ontsluiten van geluidgegevens. Dit betekent dat er een jaar de tijd is om het basisniveau voor deze voorziening te ontwikkelen. Na 1 januari 2022 kan de voorziening verder worden ontwikkeld en uitgebouwd. Hoe deze doorontwikkeling en uitbouw vorm krijgt, hangt af van de besluitvorming en financiering. De voorbereiding voor het ontwikkelen van de Centrale Voorziening Geluidgegevens is in volle gang. Medio 2015 is begonnen met planvorming onder de naam ‘Informatiehuis Geluid’. Eind 2018 is opdracht gegeven tot het daadwerkelijk ontwikkelen van de Centrale Voorziening Geluidgegevens. Begin 2020 is gestart met de bouw van de CVGG.

De Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) is op 1 januari 2021 klaar voor het aanleveren en ontsluiten van geluidgegevens. Vanaf dat moment kan iedereen gebruik maken van de voorziening voor aanleveren of afnemen van gegevens. Afnemers van geluidgegevens moeten er rekening mee houden dat bronhouders de tijd krijgen hun gegevens op orde te brengen en aan te leveren. Het zal dus enkele jaren duren voordat de CVGG volledig is gevuld.

Vanaf 2021 kan iedereen geluidgegevens inzien en downloaden via de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). De CVGG richt zich in eerste instantie op de professionele gebruiker. Dit betekent dat op 1 januari 2021 burgers de CVGG nog als moeilijk toegankelijk kunnen ervaren. Een optie voor de doorontwikkeling en uitbouw is de CVGG in de toekomst voor alle gebruikers laagdrempelig toegankelijk te maken. Of en wanneer dit gebeurt is afhankelijk van toekomstige besluitvorming.

GPP is de afkorting voor Geluid Productie Plafond. Het GPP geeft de maximaal toegestane geluidproductie van een bron weer. Rijkswegen en hoofdspoor hebben al sinds 2012 GPP’s. Vanaf 1 januari 2021 krijgen ook provinciale wegen en industrieterreinen met grote lawaaimakers GPP’s. Een GPP mag niet overschreden worden. Bij de dreigende overschrijding moet de bronhouder maatregelen treffen.

BGE is de afkorting voor Basis Geluid Emissie. De BGE  is een referentiewaarde. Elke vijf jaar moet de bronhouder monitoren en de geluidemissie vergelijken met de BGE. Bij toename moet de bronhouder maatregelen overwegen. Gemeentewegen, waterschapswegen en lokaal spoor krijgen een BGE.

De geluidbronnen met bronbeheersing krijgen geluidaandachtsgebieden. Dit zijn wegen, spoorwegen en industrieterreinen met grote lawaaimakers. Er komen geluidaandachtsgebieden voor de volgende geluidbronsoorten: rijkswegen, hoofdspoor, provinciale wegen, gemeentewegen, waterschapswegen en lokaal spoor. Elk industrieterrein met GPP’s krijgt een eigen geluidaandachtsgebied.

Om de berekende waarde te controleren wordt op een aantal plaatsen gemeten. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert metingen uit in opdracht van de Rijksoverheid voor de rijkswegen en het hoofdspoor. Daarnaast gebruikt het RIVM metingen voor het up-to-date houden van het Reken- en Meetvoorschrift Geluid. Decentrale overheden voeren ook metingen uit, bijvoorbeeld om bedrijven te controleren.

Als iemand het vermoeden heeft dat geluidgegevens in de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) niet kloppen kan hij/zij contact opnemen met de bronhouder van de geluidgegevens. De bronhouder is en blijft namelijk altijd verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. In de CVGG komt een mogelijkheid voor een terugmelding. Hiermee is het mogelijk een vermoeden over onjuistheid van de gegevens te melden aan de bronhouder. Het is aan de bronhouder om de gegevens aan te passen.

Het Informatiemodel Geluid beschrijft de betekenis en structuur van de gegevens. Wanneer gegevens voldoen aan het Informatiemodel dan weet ik dat de juiste soort gegevens zijn geleverd. Ik weet dus dat er echt intensiteiten staan, en geen afstanden. Een Informatiemodel garandeert niet dat gegevens correct zijn.

Het Informatiemodel Geluid is nog in ontwikkeling. De Aanvullingsregeling Geluid Omgevingswet (ook nog in ontwikkeling) zal een verwijzing bevatten naar het Informatiemodel Geluid. In de ontwikkeling stemmen we graag af met toekomstige gebruikers. Als u interesse heeft om hieraan mee te werken, dan kunt u een mail sturen naar: cvgg@rivm.nl.