Hieronder vindt u een selectie uit de veelgestelde vragen en antwoorden over de Centrale Voorziening Geluidgegevens. De lijst bestaat uit algemene vragen en vragen van bronhouders en (toekomstige) gebruikers. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt. Heeft u een vraag die hier niet wordt beantwoord? Neem contact op met het projectteam of mail uw vraag naar: cvgg@rivm.nl.

Vragen van bronhouders van geluidgegevens

Aanleveren

Op de website: www.geluidgegevens.nl

Op 1 juli 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Onder deze wet vallen ook nieuwe geluidregels. Bronhouders van wegen, spoorwegen en industrieterreinen met grote lawaaimakers, luchthavens, windturbines en schietterreinen zijn verplicht om gegevens over deze bronnen te leveren aan de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). De definitieve regels zijn vastgelegd in de Aanvullingsregeling Geluid. De Aanvullingsregeling en andere regelgeving uit het aanvullingsspoor geluid vindt u op de website van Informatiepunt Leefomgeving.  
Hieronder staat een overzicht (tabel 1) van de aan te leveren gegevens. Deze zijn onderverdeeld in vaststelling, monitoring en cumulatie.

  Rijk Provincie Gemeente Waterschap
GPP Rijkswegen        
Locatie & waarde RWS Rijkswaterstaat (Rijkswaterstaat)      
Brongegevens GPP RWS      
Geluidaandachtsgebied RWS      
Monitoringswaarde RWS      
Brongegevens monitoring RWS      
GPP Hoofdsponsor        
Locatie & waarde ProRail      
Brongegevens GPP ProRail      
Geluidaandachtsgebied ProRail      
Monitoringswaarde ProRail      
Brongegevens monitoring ProRail      

GPP Provinciale Wegen

(keuze lokaal spoor)

       
Locatie & waarde   X    
Brongegevens GPP   X    
Geluidaandachtsgebied   X    
Monitoringswaarde   X    
Brongegevens monitoring   X    

GPP Industrie

       
Locatie & waarde X X X  
Brongegevens GPP X X X  
Geluidaandachtsgebied X X X  
Monitoringswaarde X X X  
Brongegevens monitoring X X X  

BGE wegen en lokaal spoor

       
Locatie & waarde   X X X
Brongegevens GPP   X X X
Geluidaandachtsgebied   X X X
Monitoringswaarde   X X X
Brongegevens monitoring   X X X
Prognose   X X X
Luchthavens        

1 dB decibel (decibel) geluidcontouren (tot 48 dB)

NLR Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium) X    
Windturbines        
Brongegevens X X X X
43 dB geluidcontour X X X X

Tabel 1: Voorlopig overzicht  van aan te leveren gegevens. Schuin gedrukte gegevens zijn optioneel (versie 1 september 2019).

Toelichting op gebruikte afkortingen:

  • GPP is de afkorting voor Geluid Productie Plafond. Het GPP geeft de maximaal toegestane geluidproductie van een bron weer. Rijkswegen en hoofdspoor hebben al sinds 2012 GPP’s. Vanaf 1 januari 2021 krijgen ook provinciale wegen en industrieterreinen met grote lawaaimakers GPP’s. Een GPP mag niet overschreden worden. Bij de dreigende overschrijding moet de bronhouder maatregelen treffen.
  • BGE is de afkorting voor Basis Geluid Emissie. De BGE is een referentiewaarde. Elke vijf jaar moet de bronhouder monitoren en de geluidemissie vergelijken met de BGE. Bij toename met meer dan de vooraf vastgestelde hoeveelheid van 1,5 dB moet de bronhouder maatregelen overwegen. Gemeentewegen, waterschapswegen en lokaal spoor krijgen een BGE.

Bronhouders zijn verantwoordelijk voor de aanlevering van de gegevens en de kwaliteit van de aangeleverde gegevens. Dit zijn het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen. Zij kunnen een omgevingsdienst of een adviesbureau machtigen om de gegevens namens hen aan te leveren aan de CVGG. De  bronhouder blijft wel eindverantwoordelijk voor de (juistheid van de) gegevens en het op tijd aanleveren. Deze verantwoordelijkheid is niet overdraagbaar. 

Dat kan via eHerkenning. eHerkenning biedt de mogelijkheid tot ketenmachtiging. Meer informatie over e-herkenning en de vereiste niveaus waaraan deze techniek moet voldoen, staat op de pagina over eHerkenning. Bronhouders en leveranciers zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van een eHerkenningsmiddel. 

Een aanleverbestand bevat zowel geluidbrongegevens als andere gegevens, zoals juridisch-administratieve gegevens.  Aanleverbestanden moeten voldoen aan het Informatiemodel Geluid (IMG) en de uitwisselstandaard CVGG.  Voorbeeldbestanden zijn hier beschikbaar.

Als bronhouder kunt u de geluidgegevens als gezipt GML-bestand in de CVGG uploaden. Het bestand moet voldoen aan het Informatiemodel Geluid (IMG). Het IMG beschrijft de gegevens die de bronhouder moet aanleveren. Dit informatiemodel volgt de geluidregelgeving onder de Omgevingswet en stelt geen aanvullende eisen aan de nauwkeurigheid. U levert de gegevens aan per geluidbron(soort) en per bronhouder. In geval van industrieterreinen per bronhouder en per terrein. Dus bijvoorbeeld één bestand met gegevens voor gemeentewegen per gemeente, en één apart bestand per industrieterrein. Als er iets wijzigt aan een weg, dan levert u een volledig nieuw bestand aan. Verdere toelichting staat in de Toelichting op uitwisselen gegevens en de Uitwisselstandaard CVGG.

De CVGG gebruikt eHerkenning voor de authenticatie van bronhouders en leveranciers. Bronhouders en andere gebruikers zijn zelf verantwoordelijk om tijdig over een eHerkenningsmiddel te beschikken. Voor het aanleveren van bestanden moet een bronhouder of leverancier beschikken over een eHerkenningsmiddel van minimaal niveau 2+. Soms wordt zelfs eHerkenning niveau 3 gevraagd. Meer informatie staat op onze pagina over eHerkenning.
 

Bestanden kunnen niet zonder meer geïmporteerd  worden naar geluidrekensoftware, zoals Geomilieu en Winhavik. Het RIVM heeft de softwareleveranciers van Geomilieu en Winhavik betrokken bij de ontwikkeling van het IM Geluid. Zij weten dus wat er aangeleverd moet worden aan de CVGG. Bronhouders, omgevingsdiensten, softwareleveranciers of adviesbureaus bepalen zelf of zij software ontwikkelen voor de omzetting naar GML-bestanden voor de CVGG.

Voor het aanleveren van bestanden moet een bronhouder of leverancier beschikken over een eHerkenningsmiddel van niveau 3.

Als een bronhouder gebruik wil maken van ketenmachtiging, geldt ook niveau 3. Let op: voor niveau 3 moet een gebruiker eerst fysiek geïdentificeerd worden.

Nee, dit is alleen nodig als een bronhouder zelf gegevens wil aanleveren aan de CVGG. In andere gevallen is het voldoende als de leverancier beschikt over een middel voor eHerkenning. De leverancier moet in dat geval zelf de aanvraag voor ketenmachtiging initiëren.

Kwaliteit

De CVGG toetst de aangeleverde gegevens aan het Informatiemodel Geluid. Alleen gegevens die voldoen aan het informatiemodel worden opgenomen in de CVGG. De CVGG gaat zelf GEEN gegevens wijzigen. De juistheid van de gegevens is en blijft altijd de verantwoordelijkheid van de bronhouder. De bronhouder mag alleen gegevens invoeren die betrekking hebben op het eigen grondgebied. 

Het is voorzien dat het projectteam CVGG op termijn regels gaat inbouwen die de gegevens toetsen op plausibiliteit.  Deze regels hebben een signaalfunctie: ze zullen niet leiden tot afwijzing van gegevens. De regels zullen in overleg met de bronhouders opgesteld worden. 

Verkeersgegevens

Ja, voor wegen en spoorwegen met een basisgeluidemissie (BGE) kan het bevoegd gezag (gemeente of waterschap) een prognose aanleveren. Initiatiefnemers kunnen voor het doorrekenen van hun plannen deze prognose gebruiken. Het doorrekenen met een extern geluidrekenprogramma  kan alleen als het een prognose voor meer dan tien jaar vooruit is. De CVGG toetst prognoses niet op die termijn van tien jaar.

Nee, er komt niet automatisch een set verkeersintensiteiten in de CVGG. Bronhouders moeten een bestand aanleveren aan de CVGG dat voldoet aan het IM Geluid. Verkeersintensiteiten zijn daar voor wegen een onderdeel van.

In 2021 voert het RIVM in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wel een onderzoek uit naar de mogelijkheden om een bruikbare landsdekkende set verkeersintensiteiten te genereren uit allerlei landelijke databronnen. Dit project staat los van de CVGG. Het onderzoeksrapport wordt naar verwachting begin 2022 gepubliceerd. Mocht uit het onderzoek blijken dat het genereren van een landsdekkende set mogelijk is, dan is het daarna aan het ministerie van IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat) om hierover een besluit te nemen. Vragen over het project verkeersintensiteiten voor geluidmonitoring kunt u sturen aan verkeersintensiteiten@rivm.nl.

Vragen en antwoorden voor (toekomstige) afnemers van de CVGG

De CVGG krijgt een downloadfunctie voor geluidgegevens. Ook gaat de CVGG informatie tonen op een kaart, waaronder de geluidaandachtsgebieden voor wegen, spoorwegen en industrieterreinen.

De brongegevens die nodig zijn voor akoestisch onderzoek kan de gebruiker zelf downloaden. Het bestand bevat de gegevens voor heel Nederland.  
Let wel, het aanbod van gegevens zal op 1 juli 2023 nog beperkt zijn. Er geldt namelijk vanaf dat moment een overgangstermijn van waarschijnlijk twee à drie jaar. Voor rustige wegen en industrieterreinen komt er een langere termijn. Bronhouders hebben tijdens die periode de mogelijkheid hun gegevens op orde te brengen en aan te leveren. De voorziening wordt dus in de overgangsperiode verder gevuld.
 

Voor akoestisch onderzoek moet in de berekening ten minste tien jaar in de toekomst gekeken worden. Voor de geluidbronsoorten met een geluidproductieplafond kunt u de geluidbrongegevens uit de CVGG gebruiken. Voor geluidbronsoorten met de basisgeluidemisie kunnen hiervoor de prognosegegevens gebruiken. Bronhouders krijgen de mogelijkheden prognoses aan te leveren aan de CVGG. Dit is echter niet verplicht.

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontsluit Omgevingsdocumenten, maar op dit moment nog geen achterliggende gegevens. Voor geluid ontwikkelen we daarom de Centrale Voorziening Geluidgegevens. Het DSO-Landelijke Voorziening (DSO-LV) en de CVGG zijn en blijven twee verschillende systemen.  Beiden hebben ook een ander doel. Het is wel de bedoeling dat de geluidaandachtsgebieden op termijn ook via het DSO-LV ontsloten zullen worden. Dit gebeurt via API’s.

Nee. De CVGG wordt op dit moment los van de DSO gebouwd. Er is nog niet besloten over aansluiting. Wel wordt bij de ontwikkeling van de CVGG rekening gehouden met een toekomstige koppeling met het DSO. Voor de geluidaandachtsgebieden wordt de koppeling als eerste geregeld, omdat die gegevens ook in het DSO beschikbaar moeten zijn.

Algemene vragen en antwoorden over de CVGG

De Centrale Voorziening Geluidgegevens, afgekort CVGG, vormt de digitale ondersteuning van het Aanvullingsspoor Geluid. Bronhouders leveren hun gegevens aan aan de CVGG. De CVGG ontsluit deze gegevens voor gebruikers van deze gegevens zoals initiatiefnemers, planvormers en vergunningverleners.

In deze handleiding staat hoe u de CVGG kunt gebruiken en wat u kunt doen.  
 

De nieuwe geluidregelgeving stelt dat geluidgegevens voor vergunningen en bronbeheersing uniform en laagdrempelig beschikbaar moeten zijn. Dit gebeurt om de volgende redenen:

  • de geluidgegevens zijn nodig in het vergunningentraject;
  • openbaarheid/transparantie over de gegevens van de geluidbron waarop de bronhouder ‘bronbeheersing’ moet toepassen. Dit zijn de geluidbronnen wegen, spoor en industrieterreinen met grote lawaaimakers. Deze drie bronsoorten kennen bronbeheersing. Voor andere geluidbronsoorten gelden andere regels.

De CVGG wordt het centrale punt voor het aanleveren en ontsluiten van deze gegevens.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het RIVM opdracht gegeven de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) te ontwikkelen. Het project bestaat uit het ontwikkelen van een Informatiemodel Geluid (IM Geluid), de voorziening voor het aanleveren en ontsluiten van gegevens (CVGG) en de ondersteuning van bronhouders.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat is systeemeigenaar van de Centrale Voorziening Geluidgegevens.

Op 1 januari 2023 is de voorziening klaar voor het ontvangen en ontsluiten van geluidgegevens. Na 1 januari 2023 kan de voorziening verder ontwikkeld en uitgebouwd worden. Hoe deze doorontwikkeling en uitbouw vorm krijgt hangt af van de besluitvorming en financiering. Het ontwikkelen van de Centrale Voorziening Geluidgegevens is in volle gang. Medio 2015 is begonnen met planvorming onder de naam ‘Informatiehuis Geluid’. Eind 2018 is opdracht gegeven tot het daadwerkelijk ontwikkelen van de Centrale Voorziening Geluidgegevens. Begin 2020 startte de bouw van de CVGG.

De Centrale Voorziening Geluidgegevens ontwikkelen we samen met betrokkenen, waaronder bronhouders, afnemers en de opdrachtgever. Gedurende het ontwikkelproces stemt het projectteam regelmatig af over de verschillende functionaliteiten met bronhouders en gebruikers.

Een bronhouder is een organisatie die verantwoordelijk is voor het verzamelen en bijhouden van geluidgegevens. Deze ziet ook toe op de kwaliteit van de gegevens. Gemeenten, waterschappen en provincies zijn voorbeelden van bronhouders. Zij moeten de geluidgegevens aanleveren aan de CVGG.

Op 1 januari 2023 is de CVGG klaar voor het aanleveren en ontsluiten van geluidgegevens. Vanaf dat moment kan iedereen gebruik maken van de voorziening. Zowel bronhouders als afnemers kunnen vanaf die datum terecht. Dat betekent niet dat de CVGG vanaf die datum gevuld is.  Afnemers van geluidgegevens moeten er rekening mee houden dat bronhouders de tijd krijgen hun gegevens op orde te brengen en aan te leveren. De uiterlijke termijnen voor de eerste aanlevering variëren voor de verschillende bronsoorten. In de meeste gevallen is dat naar verwachting twee à drie jaar. Voor 
rustige gemeente- en waterschapswegen en industrieterreinen komt er een langere termijn.  Het duurt dus meerdere jaren voordat de CVGG volledig is gevuld.

Vanaf 1 juli 2022 kan iedereen geluidgegevens inzien en afnemen via de CCVGG.

Vanaf juli 2021 kunnen bronhouders en toekomstige afnemers van de CVGG proefdraaien met de CVGG. Dit proefdraaien gebeurt gefaseerd. RWS Rijkswaterstaat (Rijkswaterstaat), softwareleveranciers en enkele adviesbureaus zijn al gestart. Wilt u ook proefdraaien? Dan kunt u daarvoor een bericht sturen aan cvgg@rivm.nl.

De informatie over het proefdraaien vindt u hier op de website. De handleiding en de meer technische informatie vindt u hier. Partijen die proefdraaien met de CVGG kunnen voor vragen ook terecht bij de helpdesk via cvgg@rivm.nl.

Voor vragen over de nieuwe geluidregelgeving kunt u contact opnemen met het Informatiepunt Leefomgeving op iplo.nl/contact/
 

Als u interesse heeft in het proefdraaien en zich hiervoor wilt aanmelden, kunt u een bericht sturen aan cvgg@rivm.nl

GPP is de afkorting voor Geluid Productie Plafond. Het GPP geeft de maximaal toegestane geluidproductie van een bron weer. Rijkswegen en hoofdspoor hebben al sinds 2012 GPP’s. Vanaf 1 juli 2022 krijgen ook provinciale wegen en industrieterreinen met grote lawaaimakers GPP’s. Een GPP mag niet overschreden worden. Bij de dreigende overschrijding moet de bronhouder maatregelen treffen. 

BGE is de afkorting voor Basis Geluid Emissie. De BGE  is een referentiewaarde. Elke vijf jaar moet de bronhouder monitoren en de geluidemissie vergelijken met de BGE. Bij toename moet de bronhouder maatregelen overwegen. Gemeentewegen, waterschapswegen en lokaal spoor krijgen een BGE.
 

De geluidbronnen met bronbeheersing krijgen geluidaandachtsgebieden. Dit zijn wegen, spoorwegen en industrieterreinen met grote lawaaimakers. Er komen geluidaandachtsgebieden voor de volgende geluidbronsoorten: rijkswegen, hoofdspoor, provinciale wegen, gemeentewegen, waterschapswegen, lokaal spoor met systematiek GPP en lokaal spoor met systematiek BGE. Elk industrieterrein met GPP’s krijgt een eigen geluidaandachtsgebied.
 

Bij een vermoeden  dat geluidgegevens in de CVGG niet kloppen kan  contact worden opgenomen met de bronhouder. De bronhouder is en blijft namelijk altijd verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. In de CVGG komt een mogelijkheid om een vermoeden over onjuistheid van de gegevens te melden aan de bronhouder. Het is aan de bronhouder om de gegevens aan te passen.

Meer informatie over de CVGG

Via de nieuwsbrief en de website kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de Centrale Voorziening Geluidgegevens. Via de nieuwsbrief informeren we u ook over eventuele informatiesessies en lezingen bij congressen. 

Ja,  het projectteam stemt regelmatig af met gebruikers over de functionaliteiten van de voorziening. Ook andere ontwikkelingen voor de CVGG, bijvoorbeeld in de klankbordgroep CVGG komen dan aan de orde. Als u interesse heeft om hieraan mee te werken, dan kunt u een mail sturen naar: cvgg@rivm.nl.

Informatiemodel Geluid

Het Informatiemodel Geluid (IMG) beschrijft de betekenis en structuur van de geluidgegevens die volgens de regelgeving onder de Omgevingswet in het geluidregister moeten worden uitgewisseld. Wanneer gegevens voldoen aan het Informatiemodel dan is zeker dat de juiste soort gegevens zijn geleverd. Bijvoorbeeld intensiteiten of afstanden. Een Informatiemodel (IM) garandeert niet dat gegevens correct zijn. Het RIVM beheert het IMG en wordt hierbij ondersteund door Geonovum. Vragen en meldingen over het informatiemodel kunnen worden ingediend bij de helpdesk: img@geonovum.nl.