Hieronder vindt u een greep uit de veel gestelde vragen en antwoorden over de Centrale Voorziening Geluidgegevens. De lijst is bedoeld voor bronhouders en afnemers van de CVGG en wordt regelmatig bijgewerkt. Heeft u een vraag die hier niet wordt beantwoord? Neem contact op met het projectteam of mail naar: cvgg@rivm.nl.

 

Vragen en antwoorden voor bronhouders

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Dat betekent dat bronhouders van wegen, spoorwegen en industrieterreinen, luchthavens, windturbines en schietterreinen, vanwege de nieuwe geluidregels onder de Omgevingswet verplicht zijn om gegevens over deze bronnen te leveren aan de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). De definitieve regels worden vastgelegd in de Aanvullingsregeling Geluid. Er is een voorlopig overzicht opgesteld (tabel 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1: Voorlopig overzicht  van aan te leveren gegevens. Schuin en tevens blauw gedrukte gegevens zijn optioneel (versie 1 september 2019).

Toelichting op gebruikte afkortingen:

  • Een geluidproductieplafond (GGP) is de maximale geluidproductie uitgedrukt in een jaargemiddelde, die geldt op denkbeeldige rekenpunten (referentiepunten) langs de rijkswegen en spoorwegen.
  • De basisgeluidemissie (BGE) is het systeem voor de beheersing van het geluid van gemeentewegen, waterschapswegen en het lokaal spoor. De BGE wordt per wegvak bepaald op basis van de werkelijke geluidemissie in een nader te bepalen referentiejaar. 

De leverplicht start vanaf 1 januari 2021, als de Omgevingswet in werking treedt. Er komt wel een overgangstermijn van waarschijnlijk twee jaar. De Centrale Voorziening Geluidgegevens is vanaf 1 januari 2021 klaar voor het aanleveren van gegevens. Voor die tijd testen we de voorziening met de gebruikers om te zorgen dat het systeem zo goed mogelijk werkt als het in gebruik wordt genomen.

Vanaf 1 januari 2021 start een overgangstermijn van waarschijnlijk twee jaar om uw gegevens op orde te brengen en aan te leveren aan de Centrale Voorziening Geluidgegevens. Om het aanleveren van gegevens voor u zo eenvoudig mogelijk te maken ontwikkelen we verschillende hulpmiddelen.

Ja, dat mag. In de Centrale Voorziening Geluidgegevens komt een mogelijkheid om een andere partij, bijvoorbeeld een Omgevingsdienst, te machtigen de gegevens voor u aan te leveren. U blijft als bronhouder echter verantwoordelijk voor de (juistheid van de) gegevens en het tijdig aanleveren ervan. Deze verantwoordelijkheid is niet overdraagbaar.

Om een bestand met geluidgegevens aan te leveren gaat u eerst naar de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). Deze is vanaf 1 januari 2021 in gebruik. Als bronhouder kunt u vervolgens de geluidgegevens als bestand uploaden. Het bestand moet voldoen aan het Informatiemodel Geluid. Dit Informatiemodel beschrijft de gegevens die geleverd moeten worden. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ontwikkelt het Informatiemodel Geluid voor de CVGG.

Ja, dat kan. Gedurende het ontwikkelproces gaat het ontwikkelteam van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu namelijk ook proefdraaien met de Centrale Voorziening Geluidgegevens. Als u interesse heeft om hieraan mee te werken, dan kunt u een mail sturen naar: cvgg@rivm.nl.

De Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) gaat de aangeleverde gegevens toetsen aan het Informatiemodel Geluid. Alleen de gegevens die voldoen aan het informatiemodel worden opgenomen in de CVGG. Daarnaast gaat het projectteam CVGG hulpmiddelen ontwikkelen om de kwaliteit van de gegevens inzichtelijk te maken. Dit doen wij samen met de bronhouders. De CVGG gaat zelf geen gegevens wijzigen. De juistheid van de gegevens is en blijft altijd de verantwoordelijkheid van de bronhouder.

 

De brongegevens voor de monitoring van geluidproductieplafonds (GPP’s) en de basisgeluidemissie (BGE) kunnen ook worden gebruikt  voor de monitoring van European Noise Directive (END), de Europese richtlijn omgevingslawaai. Deze schrijft voor dat gemeenten in agglomeraties elke 5 jaar een geluidbelastingkaart opstellen. De rekenmethode is wel verschillend: voor de END moet de Europese rekenmethode CNOSSOS gebruikt worden. Voor de END zijn ook aanvullende gegevens vereist die niet in de CVGG zitten.

Wanneer de zichtjaren gelijk zijn of er geen wijzigingen tussen de verschillende zichtjaren zijn kunt u dezelfde verkeersgegevens gebruiken om bij de CVGG aan te leveren.

Voor wegen en spoorwegen met een basisgeluidemissie (BGE) kan het bevoegd gezag (gemeente of waterschap) een prognose aanleveren. Zo kunnen initiatiefnemers voor het doorrekenen van hun plannen gebruik maken van deze prognose. Dit kan alleen als het een prognose van meer dan tien jaar vooruit betreft.

Via de nieuwsbrief en de website houden we u op regelmatig op de hoogte. U bent ook welkom bij een van de lezingen en/of de informatiesessies. Raadpleeg de agenda voor meer informatie.

Ja, gedurende het ontwikkelproces willen wij regelmatig afstemmen met gebruikers over het informatiemodel en de functionaliteiten van de voorziening. Als u interesse heeft om hieraan mee te werken, dan kunt u een mail sturen naar: cvgg@rivm.nl.

Vragen en antwoorden voor afnemers

Vanaf 1 januari 2021 is de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) gereed voor het ontsluiten van gegevens. De hoeveelheid gegevens zal op dat moment echter nog beperkt zijn. De leverplicht gaat namelijk in op 1 januari 2021 en kent een overgangstermijn van waarschijnlijk twee jaar. De voorziening zal dus in een periode van twee jaar gevuld gaan worden.

De CVGG gaat informatie tonen op kaart en krijgt een downloadfunctie voor de geluidgegevens. De CVGG toont ook de geluidaandachtsgebieden voor wegen, spoorwegen en industrie. De gebruiker kan de brongegevens die nodig zijn voor akoestisch onderzoek zelf downloaden. Er bestaat ook een mogelijkheid om de gegevens op te vragen via een geautomatiseerd koppelvlak (API).

Let wel, het aanbod van gegevens zal op 1 januari 2021 mogelijk nog beperkt zijn. Er geldt namelijk vanaf dat moment een overgangstermijn van waarschijnlijk twee jaar. Bronhouders hebben gedurende die periode de gelegenheid hun gegevens op orde te brengen en aan te leveren. De voorziening zal dus in een periode van twee jaar gevuld gaan worden.

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontsluit Omgevingsdocumenten, maar op dit moment nog geen achterliggende gegevens. Voor geluid ontwikkelen we daarom de Centrale Voorziening Geluidgegevens. Een deel van de gegevens uit de CVGG kan op termijn ontsloten worden via het DSO. Dit is afhankelijk van interbestuurlijke besluitvorming.

Via de nieuwsbrief en de website kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de Centrale Voorziening Geluidgegevens. U bent ook welkom bij een van de lezingen en/of de informatiesessies. Raadpleeg de agenda voor meer informatie.