Wat is geluidhinder

Veel mensen hebben in Nederland last van geluid. Of mensen last hebben van een geluid hangt af van:

  • de kenmerken van het geluid: de sterkte, de toonhoogte en het soort geluid.
  • de situatie: wie maakt het geluid en wanneer?
  • en de persoon: hoe gevoelig ben je voor geluid?

De Gezondheidsraad definieert (geluid)hinder als ‘een gevoel van afkeer, boosheid, onbehagen, onvoldaanheid of gekwetstheid, dat optreedt wanneer een milieufactor iemands gedachten, gevoelens of activiteiten negatief beïnvloedt’. Geluidhinder is subjectief; Het is per persoon verschillend of geluid als hinderlijk ervaren wordt. Er bestaan verschillende methoden om te bepalen hoeveel mensen op een locatie geluidshinder ervaren. Met vragenlijsten kan worden gemeten hoe groot het percentage gehinderden is.  Daarnaast kan dat percentage ook worden berekend met de geluidbelasting en een erkende ‘blootstelling-responsrelatie’. Dit wordt toegelicht in de Handreiking geluidhinder wegverkeer.

Wegverkeer de belangrijkste bron van geluidhinder

In 2016 gaf 9,3% van alle Nederlanders van 16 jaar en ouder aan in de afgelopen 12 maanden ernstige hinder door geluid van wegverkeer te hebben ondervonden. Ook buren zorgen relatief vaak voor geluidsoverlast: 8,4% van de Nederlanders ondervond hier ernstige hinder van. Daarnaast ondervond 4,6% van de Nederlanders ernstige hinder door geluid van vliegverkeer en 2,2% door geluid van railverkeer. Railverkeer zorgt daarmee voor minder ernstige hinder dan bouw- en sloopactiviteiten en recreatieve activiteiten (zoals horeca, sportparken en festivals), waar respectievelijk 4,5% en 3,3% van alle Nederlanders ernstige hinder door ondervond. Het gaat bij deze percentages niet om een enkel incident, maar om de situatie zoals die over het afgelopen jaar beleefd is.

Slaapverstoring vooral door rijkswegen en vliegverkeer

In 2016 gaf 5,1% van de Nederlanders van 16 jaar en ouder aan dat hun slaap in de afgelopen 12 maanden ernstig verstoord was door geluid van buren. Dit is hoger dan het percentage Nederlanders (4,3%) dat ernstige slaapverstoring ondervindt van wegverkeer. Vliegverkeer zorgt ongeveer even vaak voor ernstige slaapverstoring als geluid van bouw- en sloopactiviteiten en geluid van recreatieve activiteiten zoals horeca, sportparken en festivals. Het gaat bij deze percentages niet om een enkel incident, maar om de situatie zoals die over het afgelopen jaar beleefd is.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft dit in 2016 vastgesteld met de Inventarisatie Verstoringen. Dit periodieke onderzoek geeft een landelijk beeld van de geluidhinder in Nederland. Uitgebreide dossiers met cijfers en context over de invloed van geluid op de leefomgeving kunt u vinden op de websites van het RIVM: Volksgezondheidenzorg.info en de Atlas Leefomgeving (onder het tabje ‘kaarten’). Naast landelijke cijfers is ook informatie over de geluidhinder door wegverkeer, railverkeer en vliegverkeer in uw gemeente, wijk en buurt beschikbaar op deze websites.