Binnen het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-programma ‘Gezond in de leefomgeving’ (GLOgezinsopvanglocatie) zijn projecten en initiatieven in kaart gebracht die bijdragen aan onze kennis en informatie rond gezond leven in een gezonde leefomgeving.

Deze initiatieven zijn samengevat in een overzichtstabel, waarin wordt beschreven:

  • in welke mate deze aandacht hebben voor de leefomgeving
  • de manier waarop integraliteit vorm krijgt
  • de methodologie die wordt gebruikt
  • het product
  • wie de opdrachtgever is
  • wat de looptijd is

De projecten op een rij

GO Utrecht! | Preventie in de Wijk | Toolboxontwikkeling Health Deal Brabant | Systeemanalyse SEGV Den Haag | Serious Game In2Action | Gezondheid in Milieubeleid (GiM) | Kennis- en Informatiepunt Milieu-Gezondheid | WhatsApp: Kijk een Gezonde Wijk | INHERIT | Gezondheidseffecten aardbevingen Groningen | Gezondheid werknemers die forensen per trein vs. auto | Gezondheidsmonitors | Kaarten VZinfo | Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV) | Staat | Populatiemanagement | Ondersteuning rVTV's | Indicatoren PG | Gemeentelijke gezondheidsprofielen | Neighbourhood Costs | Healthy districts | Small Area Statistics (SMAP) | Doorontwikkeling MGRMilieuGezondheidsRisico-tool | Regionale projecties | Cost2Hale | Handreiking gezonde gemeente | Loketfunctie | Beoordeling interventies | Preventie in de Buurt; om samenwerking publieke Gezondheid en huisarts(praktijk) te versterken | Gezonde School | Evaluatie preventie in het zorgstelsel | Burgerparticipatie in en met de regio | Ontwikkeling kernwaardendocument GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst'en | Atlas Gezonde Leefomgeving | Signalering van nieuwe milieugezondheidsrisico's | Conceptmapping Gezonde Stad | Toolkit regionale VTVVolksgezondheid Toekomst Verkenning en toolkit regionale gezondheidsverkenning | cGMcentrum Gezondheid en Milieu