Om inzicht te krijgen in de mentale gezondheid van jongeren hebben we aan hen gevraagd naar psychische klachten, stress, eenzaamheid en suïcidaliteit. Op deze pagina staan de belangrijkste resultaten beschreven.

Meer jongeren ervaren psychische klachten

We vroegen jongeren hoe zij zich de afgelopen 4 weken voelden. De meerderheid geeft aan geen psychische klachten te ervaren (75%). Desondanks is er een redelijk grote groep jongeren die aangeeft één of meer psychische klachten te hebben ervaren (25%). Hiermee lijkt er sprake van een stijging in het aantal jongeren met psychische klachten. Voor de pandemie lag dit percentage tussen de 10 tot 15% voor deze groep (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)). Psychische klachten worden vaker gerapporteerd door meisjes, 18-25-jarigen, jongeren die niet meer bij hun ouders wonen, jongeren die in een (zeer) sterk verstedelijkt gebied wonen en door jongeren die een of meerdere gebeurtenissen hebben meegemaakt en daar nog last van hebben. 

Meeste jongeren ervaren geen suïcidale gedachten

We vroegen jongeren of zij er in de laatste 3 maanden serieus aan dachten om een eind aan hun leven te maken. De ruime meerderheid (92%) van de jongeren geeft aan deze gedachten niet te hebben gehad. Het aantal jongeren dat wel suïcidale gedachten zegt te hebben gehad (8%) lijkt iets lager dan andere studies waarin een wisselend beeld wordt gegeven (Trimbos, RIVM, Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum)). Meisjes rapporteren vaker serieuze suïcidale gedachten, net als jongeren die niet meer bij hun ouders wonen en jongeren die een of meerdere gebeurtenissen meemaakten en daar nog last van hebben.

Bijna een derde is soms tot (bijna) altijd eenzaam

Jongeren is gevraagd hoe vaak zij zich in de laatste 4 weken eenzaam voelden. De meeste jongeren (71%) geven aan zich bijna nooit tot nooit eenzaam te hebben gevoeld en 29% voelde zich soms tot (bijna) altijd eenzaam. Soms tot (bijna) altijd eenzaam wordt vaker gerapporteerd door meisjes, door 18-25-jarigen, door jongeren die niet meer bij hun ouders wonen, en door jongeren die een of meerdere gebeurtenissen meemaakten en daar nog last van hebben. 

Bijna een derde van de jongeren ervaart stress

Bijna een derde (32%) van de jongeren voelde zich in de laatste 4 weken (zeer) vaak gestrest. Daarnaast geeft 68% aan zich in de laatste 4 weken niet gestrest te voelen. We vroegen de jongeren hoe vaak zij zich gestrest voelen door de volgende zaken:

  • school of huiswerk/werk 
  • de thuissituatie
  • door eigen problemen
  • wat anderen van mij vinden
  • door alles wat ik moet doen 

Sommige situaties zorgen voor meer stress bij jongeren dan andere situaties: 21% van alle jongeren voelt (zeer) vaak stress door school, 20% door alles wat zij moeten doen, 10% over wat anderen vinden, 8% door eigen problemen en 5% door de situatie thuis. Verder melden meisjes, jongeren met een hoge sociaaleconomische status (SES Sanitary Epidemiology and Surveillance (Sanitary Epidemiology and Surveillance)), jongeren die niet meer bij hun ouders wonen, jongeren die in een (zeer) sterk verstedelijkt gebied wonen en jongeren die een of meerdere gebeurtenissen meemaakten en daar nog last van hebben vaker (zeer) vaak stress te hebben ervaren door één of meerdere factoren.

inhoud

Zijn er gedachten aan zelfmoord? Is er nu hulp nodig? Chat of bel gratis 113 of 0800-0113. Of ga naar 113.nl voor online hulp of coaching.