Het Nivel heeft cijfers over het huisartsenbezoek voor 20 veelvoorkomende symptomen op een rij gezet. Daarmee wordt de gezondheid van de jeugd tijdens de coronapandemie in kaart gebracht. Op deze pagina staan de belangrijkste resultaten.

Er is gebruik gemaakt van surveillancegegevens van Nivel Zorgregistraties eerste lijn. Het gaat om symptomen als ademhalingsproblemen, depressieve gevoelens en moeheid.

Aantal bezoeken aan huisarts voor sommige klachten verschillend

Er is in vergelijking met voorgaande jaren een duidelijk verschil te zien in het aantal kinderen/jongeren dat naar de huisarts gaat voor ademhalingsproblemen, vermoeidheidsklachten, plotselinge (hevige) stress of crisis, depressieve gevoelens en afwijkingen in reuk of smaak.

Meer ademhalingsproblemen

Sinds medio juni 2021 is het aantal wekelijkse huisartsbezoeken voor benauwdheid consistent hoger dan in de andere jaren. Sinds half augustus is er bovendien sprake van een stijgende trend. Aan het begin van de uitbraak (maart 2020) was er ook een korte piek. 

Sinds eind september is het aantal bezoeken voor ‘piepende ademhaling’ ook iets hoger dan in andere jaren. Voor ‘andere symptomen luchtwegen’ was dit tot juni 2021 telkens lager dan in 2019, maar sinds de tweede helft van augustus is er een stijgende lijn te zien en ligt het aantal hoger dan in 2019. Ademhalingsklachten komen wat meer voor bij jongens dan bij meisjes.

Opvallend is dat het bij al deze ademhalingsklachten vooral over 0-4-jarigen gaat waarvoor de huisarts bezocht wordt. Bij andere klachten gaat het juist om de 15-24-jarigen.De grootste pieken die te zien zijn bij benauwdheid en piepende ademhaling vallen samen met de epidemie van het RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus afgelopen zomer (met een dip in de zomervakantie). De stijging van andere symptomen luchtwegen (denk aan prikkelbare luchtwegen) lijken daarentegen samen te vallen met de toegenomen verkeersdrukte na de zomervakantieperiode dit jaar.

Grafiek Andere symptomen klachten luchtwegen
Figuur 1.1
Weekcijfers huisartsconsulten van piepende ademhaling onder jeugd
Weekcijfers huisartsconsulten van andere problemen ademhaling onder jeugd

Minder jongeren met vermoeidheidsklachten 

De dip voor het aantal huisartsbezoeken voor moeheid is tijdens 2020 duidelijk zichtbaar. In 2020 zagen we vooral tijdens de eerste golf een enorme afname. In 2021 was het aantal huisartsbezoeken in vergelijking met 2019 lager. Op dit moment (eind oktober) is het aantal huisartsbezoeken voor vermoeidheidsklachten gelijk aan het niveau van voor de pandemie. Ook is aan het aantal huisartsbezoeken te zien dat dit bij de leeftijdsgroep 15-24 jaar veel hoger ligt dan bij de andere groepen. Ook ligt dit veel hoger onder vrouwen/meisjes dan onder mannen/jongens.

Weekcijfers huisartsconsulten van moeheid onder jeugd

Meer jongeren met depressieve gevoelens

Het aantal huisartsbezoeken voor depressieve gevoelens ligt duidelijk hoger dan de vorige jaren. Momenteel is er een enigszins stijgende trend, op de laatste (vakantie)week na. De grootste piek tot nu toe was in de winter 2020-2021 tijdens de lockdown periode (en de avondklok). Het gaat bij depressieve gevoelens bijna uitsluitend om de groep 15-24 jaar, en betreft vooral vrouwen/meisjes. De vakantieperioden (kerstvakantie, zomervakantie) zijn ook heel goed terug te zien in de cijfers.

Weekcijfers huisartsconsulten van depressieve gevoelens onder jeugd

Meer jongeren met plotselinge (hevige) stress of crisis

Ook bij het aantal huisartsbezoeken voor plotselinge (hevige) stress of crisis is te zien dat deze in 2021 duidelijk hoger lag dan 2020. Voor de meeste weken was deze vergelijkbaar met het jaar voor corona (2019), maar wel vaker net boven deze lijn dan eronder. Tussen week 38 en 41 was er echter sprake van een wat stijgende trend, die in week 42 weer daalde. Ook hier gaat het vrijwel uitsluitend om 15-24-jarigen en vooral om vrouwen/meisjes.

Weekcijfers huisartsconsulten van plotselinge (hevige) stress of crisis onder jeugd

Iets meer jongeren met afwijkingen in reuk of smaak

Geur- of smaakverlies komt erg weinig voor. Het aantal huisartsbezoeken is stabiel laag voor alle jaren, maar in de coronajaren (vooral 2021) consistent iets hoger (ondanks dat de aantallen en verschillen erg klein zijn).

Weekcijfers huisartsconsulten van andere afwijking(en) reuk/smaak onder jeugd

Bezoeken aan huisarts voor meeste klachten gelijk

Het aantal jongeren dat met spierpijn, misselijkheid, hartklachten, hartkloppingen, angstklachten, slaapproblemen, hoofdpijn, duizeligheid, geheugen en concentratieproblemen is nagenoeg gelijk gebleven. Meer informatie hierover is terug te vinden in de bijlage: Cijferoverzicht gezondheidsmonitor COVID kortcyclisch 1e ronde jeugd.