Doel

De aanvullende modules van de Leefstijlmonitor (LSM-A) dienen als aanvulling op de Kern van de Leefstijlmonitor (LSM-K). In deze modules worden cijfers die minder frequent dan jaarlijks nodig zijn bepaald en worden achterliggende verbanden en verklarende variabelen onderzocht.

Doelpopulatie

Personen van 0 jaar of ouder woonachtig in particuliere huishoudens in Nederland.

Frequentie onderzoek

In 2015 is de aanvullende module bewegen en ongevallen gestart. Deze module wordt tweejaarlijks uitgevoerd.

Data verzameling

De aanvullende module bewegen en ongevallen betreft vragenlijst onderzoek. Er wordt maandelijks een steekproef van personen getrokken uit de Basisregistratie Personen (BRPBasisregistratie personen). De vragenlijst wordt in een "mixed-mode" design uitgevoerd. Eerst worden steekproefpersonen benaderd om via internet deel te nemen (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing). Non-respondenten worden herbenaderd voor een telefonisch interview (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing) of voor een ‘face-to-face’ interview (CAPI – Computer Assisted Personal Interviewing). In de documentatie over de dataverzameling worden de steekproeftrekking en benaderingsstrategie uitgebreid toegelicht per onderzoeksjaar (zie documenten in de rechterkolom van de webpagina).

In de rechterkolom op deze pagina vindt u tevens de vragenlijsten van de aanvullende module bewegen en ongevallen per onderzoeksjaar. Wanneer er een aanpassing aan de vragenlijst is gedaan tijdens de dataverzameling, dan is dit aangeduid met versie B. De wijzigingen staan in die versie van de vragenlijst beschreven. Wanneer van toepassing staat dit ook beschreven in de documentatie over de dataverzameling.  

Respons

Van de uitgezette steekproef respondeert ongeveer 50-60%. Het aantal respondenten per onderzoeksjaar bedraagt ongeveer 10.000. Voor een uitgebreid respons overzicht zie de documentatie dataverzameling.

Weging

Voor verschillen tussen de samenstelling van de netto steekproef en de totale bevolking wordt een correctie toegepast door middel van een wegingsfactor gebaseerd op de kenmerken geslacht, leeftijd, herkomst, burgerlijke staat, stedelijkheid, provincie, landsdeel, huishoudgrootte, inkomen, vermogen en enquêteseizoen. Dit staat uitgebreid beschreven in de documentatie in de rechterkolom op deze webpagina.

Vergelijking LSM-K en LSM-A

De Gezondheidsenquête (onderdeel van de LSM-K) verzamelt jaarlijks gegevens voor indicatoren van bewegen, sport en ongevallen, zoals de prevalentie van mensen die aan de Beweegrichtlijnen voldoen. Dergelijke vraagstellingen worden ook in de LSM-A bewegen en ongevallen gesteld. In de documentatie in de rechterkolom op deze webpagina wordt een vergelijking gemaakt van deze indicatoren tussen de aanvullende module bewegen en ongevallen en de Gezondheidsenquête 2015.