Het wettelijk kader voor luchtkwaliteitberekeningen wordt gevormd door de Wet milieubeheer en de Regeling beoordeling luchtkwaliteit.

Veel informatie over de regeling, het uitvoeren van de berekeningen, inclusief de te gebruiken gegevens en de toegestane modellen en methoden, staat op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Grootschalige achtergrondconcentraties

Elk jaar publiceert het RIVM nieuwe kaarten met de grootschalige concentraties in Nederland voor het voorbije jaar en voor de komende twintig jaar, ook wel aangeduid als achtergrondkaarten. Het meest recente rapport is te vinden op deze site onder het Onderwerp GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland & GDN Grootschalige Depositiekaarten Nederland kaarten. Het jaarlijks verschijnende rapport presenteert de achtergronden bij de meest recente concentratieberekeningen. Voor verschillende delen van Nederland laat het de opbouw van de grootschalige stikstofdioxide, fijn stof en elementair koolstof concentraties zien.

Monitoring NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voert het RIVM elk jaar een monitoring van het NSL uit. De resultaten worden na acceptatie door de minister van IenM Infrastructuur en Milieu op http://www.nsl-monitoring.nl/ beschikbaar gesteld en in rapporten besproken. Het meest recente rapport is te vinden in Documenten en Publicaties in de rechterkolom. In de monitoringrapportage wordt een overzicht gegeven van de berekende concentraties voor het voorbije jaar en voor de toekomst en worden de verschillen ten opzichte van eerdere rapportages besproken. Tevens worden de berekende concentraties gebruikt om voor stikstofdioxide en fijn stof de aantallen overschrijdingen van grenswaarden te bepalen. De jaarlijkse rapportage komt volgens planning in november/december beschikbaar. In 2010 heeft het RIVM een analyse gemaakt van de wijze waarop het NSL wordt gemonitord.  In deze zogenoemde “nul-meting” wordt ingegaan op de systematiek van de monitoring van het NSL en wordt uitgebreid stilgestaan bij de benodigde kwaliteit van de invoer en de onzekerheden.

Meet en rekenvergelijking

In de loop van 2012 en 2013 zijn verschillende rapporten verschenen over de mate waarin gemeten en berekende concentraties langs wegen overeenkomen. Hoewel de insteek van de verschillende studies verschilt, komen ze allemaal tot de conclusie dat er (soms onder aannames) gemiddeld een goede overeenkomst bestaat tussen gemeten en berekende concentraties.  Er zijn echter nog wel enige aandachtpunten. De ruim 400 gemeten en berekende concentraties in de RIVM analyse liggen op locaties verspreid over heel Nederland. De overige rapporten betreffen situaties in Utrecht (analyse van metingen en berekeningen van stikstofdioxide in de stad Utrecht in 2011), Amsterdam (analyse van metingen en berekeningen van stikstofdioxide in Amsterdam in 2011) en Rotterdam (analyse van gemeten en berekende NOx concentraties als onderdeel van een studie naar elementair koolstof; Willers, S.M., Vergelijking gemeten en berekende EC European Commission concentraties in 2010 en 2011, DCMR Milieudienst Rijnmond, Expertisecentrum, Bureau Lucht, Documentnummer 21402855, 2012).