Het RIVM doet onderzoek naar de luchtkwaliteit in Nederland en naar de effecten ervan op de gezondheid van mensen. Met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek ondersteunt het RIVM het luchtkwaliteitsbeleid van ministeries. Daarnaast geeft het RIVM advies aan diverse decentrale overheden en informatie aan mensen in Nederland. 

Structureel onderzoek naar luchtkwaliteit 

Om te voldoen aan Europese verplichtingen voert het RIVM meerdere structurele onderzoeken naar luchtkwaliteit uit. Enkele voorbeelden daarvan zijn de metingen in het meetnet luchtkwaliteit en de inventarisatie van de luchtemissies in Nederland door de Emissieregistratie. De metingen in het meetnet luchtkwaliteit zijn nodig voor de rapportage over de luchtkwaliteit in Nederland aan de Europese Commissie. Met deze gegevens brengt het RIVM ontwikkelingen in de luchtkwaliteit in beeld onder andere in de vorm van de Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland)) en de Grootschalige Depositiekaarten Nederland (GDN Grootschalige Depositiekaarten Nederland (Grootschalige Depositiekaarten Nederland)).  

Het RIVM draagt ook bij aan de ondersteuning van monitoring van de luchtkwaliteit, onder meer door het opstellen van de jaarlijkse rapportage Monitoring Luchtkwaliteit onder Omgevingswet en de doorontwikkeling van het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK). Een andere structurele taak van het RIVM is het afgeven van een smogwaarschuwing of een stookalert wanneer de luchtkwaliteit slecht is of dreigt te worden.

Onderzoek naar gezondheidseffecten luchtkwaliteit

Het RIVM onderzoekt  de effecten van blootstelling aan vervuilende stoffen in de lucht op de gezondheid van de mens. Daarvoor voert het RIVM onder meer veldstudies, data trendanalyses, experimenteel onderzoek en modelberekeningen uit. Ook ondersteunt het RIVM overheden bijvoorbeeld bij de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord door het doorontwikkelen van een gezondheidsindicator. Daarmee kunnen overheden door het RIVM laten berekenen welke invloed een verbetering van de (lokale) luchtkwaliteit heeft op de gezondheid.

Projectgebonden onderzoeken

Naast de structurele en langlopende onderzoeken doet het RIVM ook onderzoek naar de luchtkwaliteit en gezondheidseffecten in kortlopende projecten. In deze projecten wordt vaak een kleiner gebied onderzocht en/of is de doorlooptijd van het onderzoek korter. Voorbeelden hiervan zijn onderzoeken naar de leefomgeving in de regio IJmond en in de omgeving van Schiphol. Met dit soort projecten wordt door onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek kennis op nationaal niveau ontwikkeld over actuele milieuvraagstukken.  

Overzicht lopende projecten, onderzoeken en programma’s

Overig

  • Beheer rekenmethoden luchtkwaliteit