Op deze pagina vindt u relevante links die horen bij de interactieve website 'Hoe schoon is onze lucht?'.

De informatie die getoond wordt in de interactieve webpagina is gebaseerd op twee RIVM rapporten en notities; daarnaast wordt informatie gebruikt van openbare websites waarvan de links te vinden zijn onder de informatieknoppen binnen de interactieve webpagina.

De gebruikte RIVM rapporten betreffen de 'Monitoringsrapportage NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) 2014. Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit' en het engelstalig rapport over de zogenoemde Euro emissienormen 'The Euro emission standards for passenger cars and trucks in relation to breaches of the NO2 Stikstofdioxide (Stikstofdioxide) limit value in the Netherlands'. In deze studie verricht naar het effect van het wel of niet voldoen aan emissienormen door wegverkeer ging het niet om dieselemissies of voertuigen van een specifiek merk, maar om het totaal aan emissies door wegverkeer. Het verwachte effect op de grootschalige stikstofdioxideconcentraties is in 2013 wel berekend maar niet gerapporteerd. Op basis van de toen uitgevoerde berekeningen kan worden geconcludeerd dat de grootschalige stikstofdioxideconcentratie in 2015, gemiddeld over Nederland en op basis van de inzichten van 2013, circa 1.4 μg/ m3 kubieke meter (kubieke meter) lager zou zijn als het wegverkeer aan de EURO-emissienormen zou hebben voldaan.  Zie voor meer informatie de notitie 'Het effect van EURO normen'. Over de getoonde roetkaart in de interactieve website kunt u meer lezen in de bijbehorende notitie 'Eerste kaart roetconcentratie Nederland'.

Terug naar de interactieve webpagina ' Hoe schoon is onze lucht? '.