Om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren is door het voormalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit opgezet.

In dit Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSLNationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) werken de Rijksoverheid en decentrale overheden samen om te zorgen dat Nederland overal tijdig aan de grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide zal voldoen. Aan het NSL is ook een monitoringsprogramma verbonden om het bereiken van dit doel te waarborgen. Belangrijk onderdeel hiervan is een informatie- en rekensysteem (Monitoringstool) dat met een jaarlijks actualisatieproces het halen van de grenswaarden inzichtelijk moet maken.

Bureau Monitoring

Bureau Monitoring is opgericht door het ministerie van VROMVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (tegenwoordig het ministerie van Infrastructuur en Milieu) voor de uitvoering van de monitoring NSL. Het bestaat uit een samenwerking tussen de organisaties RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Rijkswaterstaat Leefomgeving/InfoMil.
Bureau Monitoring:

  • beheert de Monitoringstool;
  • levert jaarlijks de rapportage Monitoring NSL op;
  • stelt jaarlijks de rapportage luchtkwaliteit voor de EUEuropean Union op;
  • is het aanspreekpunt voor overheden met betrekking tot de monitoring.

De overheden die betrokken zijn bij het NSL leveren tijdig informatie aan over de stand van zaken van projecten en maatregelen en dragen zorg voor de aanlevering van de actuele data (weg- en verkeerskenmerken). De daaruitvolgende resultaten van de monitoring worden in een rapportage vastgelegd en via de website van de Monitoringstool beschikbaar gesteld.  De beoordeling van de kwaliteit van de aangeleverde gegevens en monitoringsresultaten valt niet onder de taak en verantwoordelijkheid van Bureau Monitoring. Dit ligt specifiek bij de bronhouders van de verschillende invoergegevens, zoals de lokale overheden. Het RIVM heeft voorafgaand aan de eerste Monitoringsronde wel een systeemanalyse uitgevoerd, de zogenaamde Nulmeting. Hierin is de kwaliteit van de Monitoring, zowel het proces als de te gebruiken tool, generiek onderzocht en besproken.

Deze webpagina is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in de monitoring van het NSL. Voor verdere vragen over het NSL kunt u terecht op de hieronder genoemde websites van InfoMil en de Rijksoverheid. 

Monitoring NSL

In deze video worden de belangrijkste bevindingen uit de monitoringsrapportage van het NSL gegeven. Ook wordt kort uitgelegd wat het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is en wat er komt kijken bij de monitoring. Het NSL is opgericht om ervoor te zorgen dat Nederland uiteindelijk aan de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit gaat voldoen. Met behulp van de gegevens uit het NSL kunnen gemeentes, provincies en rijksoverheid samen werken om de luchtkwaliteit te verbeteren. Aan het woord komen: Joris van Gessel, Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, Anique Sanders, Functie: Projectleider NSL (Infomil, Rijkswaterstaat). Susanna Jonker, Projectleider Monitoring NSL.