In het grootste deel van Nederland liggen de concentraties fijn stof en stikstofdioxide onder de Europese normen. Wel zijn er lokaal overschrijdingen van deze normen. Dat blijkt uit de monitoringsrapportage van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit)). Daarnaast berekende het RIVM in een afzonderlijk onderzoek de concentraties stikstofdioxide en fijn stof langs snelwegen na de snelheidsverhoging naar 130 km kilometer (kilometer)/uur. Deze blijven overal onder de norm. Langs een aantal trajecten is de luchtkwaliteit lokaal verslechterd door de snelheidsverhoging en is er een hogere kans op overschrijding van de norm. Lagere concentraties stikstofdioxide en fijn stof verbeteren de volksgezondheid, ook wanneer ze al onder de grenswaarden liggen.

Monitoring NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit)

Het NSL brengt de luchtvervuilende stoffen fijn stof en stikstofdioxide waaraan de bevolking wordt blootgesteld in beeld. In 2015 moest Nederland voor het eerst voldoen aan de Europese norm voor stikstofdioxide. Op een aantal drukke straten in stadscentra, vooral in Amsterdam en Rotterdam, wordt de Europese norm voor stikstofdioxide nog overschreden. De gemiddelde concentraties stikstofdioxide in Nederland dalen wel, en die trend zal naar verwachting de komende jaren doorzetten. De norm voor fijn stof wordt in 13 van de 390 gemeenten overschreden. Vooral in gebieden met intensieve veehouderij of industrie zijn de concentraties te hoog. De gemiddelde concentraties fijn stof zijn in 2015 gedaald, maar deze daling lijkt de komende jaren te stagneren.

130 kilometer per uur

In 2016 is op 29 snelwegtracés de maximum snelheid verhoogd naar 130 kilometer per uur. Door de hogere snelheid stoten auto’s meer luchtvervuilende stoffen uit. In de praktijk vallen de hogere bijdragen van verkeer aan de concentraties in de lucht op veel plaatsen weg tegen de verbeterde luchtkwaliteit van de afgelopen jaren.

Ruim 70.000 locaties langs 130 km kilometer (kilometer)/u trajecten onderzocht

Langs de tracés waar de snelheid is verhoogd naar 130 km/u, zijn op 71.159 locaties de concentraties stikstof en fijn stof onderzocht. Op alle locaties blijven de concentraties onder de Europese norm. Op 84 procent van de onderzochte locaties is de berekende concentratie stikstofdioxide gedaald ten opzichte van 2015. Op 4000 onderzochte locaties (5,5 procent) is de lokale luchtkwaliteit verslechterd door de snelheidsverhoging en is lokaal de kans verhoogd dat de jaargemiddelde grenswaarde voor stikstofdioxide wordt overschreden. Voor fijn stof is de kans op overschrijding van de grenswaarde na verhoging van de maximumsnelheden nauwelijks groter dan zonder de verhoging.