Redactioneel

Duidelijkheid over de kankerverwekkendheid van koolstofnanobuisjes is zeer gewenst. Een generieke indeling op basis van rigiditeit, lengte en diameter ligt daarbij voor de hand. Het is in ieders belang deze met prioriteit op te stellen.  Lees meer

Algemeen

 • Duitse ervaringen: Samenwerken loont

Het Duitse actieplan Nanotechnologie wordt wegens succes verlengd. De onderzoeksdoelen van dit Actieplan 2020, zoals safe-by-design en duurzaamheid, sluiten aan bij onderwerpen die ook in Nederland veel aandacht krijgen. Lees meer

 • Meetmethode bepaalt identificatie van nanomaterialen

De EC European Commission (European Commission) heeft deeltjesgrootte aanbevolen als basis voor de definitie van nanomaterialen. Verschillende meetmethoden leiden echter tot verschillende uitkomsten. Een gedetailleerdere beschrijving van methoden is gewenst. Lees meer

 • Geschiktheid van methoden voor nanomaterialen: uitkomsten van de OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisation for Economic Co-operation and Development)/Prosafe-expertconferentie

In het ProSafe-project is onderzocht hoe betrouwbaar en relevant methoden zijn om milieu- en gezondheidsrisico’s van nanomaterialen te bepalen. Deze informatie is nodig voor implementatie in wettelijke kaders. Tijdens een expertconferentie zijn de uitkomsten besproken. Lees meer

Arbo

 • Bewustwording veiligheid werkplek heeft voorkeur boven blootstellingsregistratie

Het opzetten van een goede blootstellingsregistratie voor het werken met nanomaterialen is complex. Stimuleren van bewustwording over veiligheid heeft de voorkeur van de onderzoekers van IVAM Research and Consultancy on Sustainability of the University of Amsterdam (Research and Consultancy on Sustainability of the University of Amsterdam). Het RIVM onderschrijft dat. Lees meer

Consument en voeding

 • Overzicht van gezondheidsrisico’s synthetisch amorf silica als voedseladditief

Een recent artikel geeft een overzicht van bestaande informatie over synthetisch amorf silica (E551) als voedseladditief. Geschatte inname vormt volgens de auteur geen risico voor de gezondheid. Het RIVM-KIR kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie (kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie) deelt de mening over deze conclusies niet. Lees meer

 

 • Zilvernanodeeltjes dringen niet door de huid heen

Gezonde huid lijkt een goede barrière voor nanodeeltjes, al kunnen risico’s van met name metallische nanodeeltjes niet worden uitgesloten. Zilvernanodeeltjes dringen echter niet door hoornlaag van de huid heen. Lees meer

 • Gebruik nanodeeltjes titaniumdioxide en zinkoxide in zonnebrandcrème lijkt vooralsnog veilig

De voordelen van nanodeeltjes in de bescherming tegen UV ultraviolet (ultraviolet) lijken op te wegen tegen mogelijke risico’s. Lees meer

Milieu

 • Inzichten in milieurisicobeoordeling van nanomaterialen

Rekenmodellen als SimpleBox4nano kunnen de mate van blootstelling aan nanodeeltjes schatten, maar bevatten ook onzekerheden. Twee door de WUR Wageningen University & Research (Wageningen University & Research) ontwikkelde statistische methoden kunnen deze onzekerheden ondervangen en zijn nuttig voor de milieurisicobeoordeling van nanomaterialen. Lees meer.

Biociden

 • ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency) geeft positief advies over pyrogeen SAS als biocide

Het ECHA-advies is deels gebaseerd op gegevens van andere SAS materialen. De beoordeling van SAS is echter lastig vanwege de verschillen tussen typen en vormen. Ook zijn er verschillende inzichten tussen landen en wettelijke kaders. Goede communicatie, uitwisseling van informatie en afstemming kan deze mogelijke verschillen verkleinen. Lees meer

Gezondheid

 • IARC International Agency for Research on Cancer (International Agency for Research on Cancer) classificatie koolstofnanobuisjes (CNTs) verder ondersteund

Eind 2014 heeft het IARC koolstofnanobuisjes geclassificeerd, waarbij één bepaald type mogelijk kankerverwekkend voor de mens zou kunnen zijn en de overige koolstofnanobuisjes als kankerverwekkendheid onbekend. Recent zijn ook (mechanistische) gegevens uit celtesten gepubliceerd en dit geeft geen aanleiding tot een wijziging in classificatie. Lees meer

 • Japanse studie toont aan dat inademing van meerwandige koolstofnanobuisjes leidt tot longtumoren maar niet tot longvlieskanker

Een bepaald type meerwandige koolstofnanobuisjes (MWCNT-7) veroorzaakt longtumoren in de rat na langdurige blootstelling. Longvlieskanker wordt niet gevonden en dit hangt mogelijk samen met de manier waarop de buisjes in de lucht worden gebracht tijdens de test. Lees meer