AC Alimentair Consulent (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit))
AI Aviaire influenza
AIB Algemene Infectieziektenbestrijding
AGZ Algemene Gezondheidszorg
ALV Algemene Levensmiddelen Verordening
AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam
Arboinf@ct Elektronische berichtenservice voor arboprofessionals
AVG Algemene Verordening Ggegevensbescherming
AwB Algemene wet bestuursrecht
AZC Asielzoekerscentrum
BAH Biologisch ArbeidHÿgiensch principe
BAO  Bestuurlijk Afstemmingsoverleg, toest de inhoudelijke adviezen van het OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team) op bestuurlijke afstemming, haalbaarheid en uitvoerbaarheid
BAO-Z BAO-zoönosen
BARF Bones And Raw Flesh
BIC  Beroepsziekten in Cijfers
BSE  Boviene spongiforme encefalopathie, ook wel Gekkekoeienziekte
BSL Biosafety levels: graden van beveiliging van werkzaamheden in een laboratorium (4 niveaus)
BVD Boviene Virus Diarree
CIb Centrum Infectieziektebestrijding, onderdeel van het RIVM
CMV Centrum Monitoring Vectoren (RIVM)
COM Aanduiding voor regionale consulenten artsenmicrobioloog
COVID-19 Coronavirus disease 2019
CPT Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding 
CSC CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control) Surveillance Council, voorheen Kiemenraad 
CVI Centraal Veterinair Instituut
CWZ Canisisus Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen
DB Deskundigen beraad
DB-Z DB-zoönosen 
DGV Directeur Generaal Volksgezondheid
DG Agro Directeur Generaal ministerie van Landbouw
DVP Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (RIVM)
DWHC Dutch Wildlife Health Centre
EBLV European Bat Lysa Virus
EC Europese Commissie
E. coli Escherichia coli
EEE Eastern equine encephalitis
EFSA European Food Safety Authority
EJP One Health European Joint Programme
EMC Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam)
EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten, onderdeel van RIVM/CIb Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziektebestrijding (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziektebestrijding)
ETZ Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
EU Europese Unie
ExpVV Expertisecentrum Voedselvergiftiging (NVWA)
FD Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht (UU Universiteit Utrecht (Universiteit Utrecht))
GB Gezondheidsbescherming (afdeling  GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst))
GD Gezondheidsdienst voor Dieren 
GGD Gemeentelijke/gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
Gwwd Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points
HPAI Hoog pathogene aviaire influenza
HUS hemolytisch uremisch syndroom
IBR Infectieuze Boviene Rhinotracheitis
ICB NVWA afdeling Incident en Crisisbeheersing
IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening, onderdeel van RIVM/CIb
IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
IHR International Health Regulations
IIV Centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins, onderdeel van RIVM/CIb 
Inf@ct Elektronische berichtenservice over infectieziekten
JGZ Jeugdgezondheidszorg (afdeling GGD)
KIZA Kennissysteem Infectieziekten en Arbeid
KNCV Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging voor de bestrijding der tuberculose
KNMP Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (overkoepelende beroeps- en brancheorganisatie van apothekers)
KNMvD Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde 
Labinf@ct Elektronische berichtenservice voor arts-microbioloog en viroloog 
LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid, onderdeel van RIVM-CIb
LCI Landelijk Coördinatie Infectieziektebestrijding, onderdeel van RIVM/CIb 
LCR Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering
LLNTa Landelijk Laboratorium Netwerk-terreuraanslagen
LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
LOHV Landelijk Overleg Hygiëne en Veiligheid
LOI Landelijk Overleg Infectieziekten
LPAI Laag pathogene aviaire influenza
LUMC Leids Universitair Medisch Centrum
MARIG Menselijk Anti-Rabiës Immunoglobuline
MC Medisch Centrum
MERS Middle East Respiratory Syndrome 
MERS-CoV MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-coronavirus
MKD Medisch Kinderdagverblijf
MML Medisch microbiologisch laboratorium
MRSA Methicilline Resistente Staphylococcus aureus 
NAW Naam Adres Woonplaats
NCOH Netherlands Center for One health
NCvB Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
NEPLUV De Vereniging van de Nederlandse Pluimvee Verwerkende Industrie
NHG Het Nederlandse Huisartsengenootschap
NRL Nationaal Referentie Laboratorium 
NTR Nederlands Tuberculose Register
NVIB Nederlandse Vereniging voor Infectieziektebestrijding
NVIC NVWA Incident en Crisiscentrum
NVMM Nederlandse vereniging voor medische microbiologie 
NVWA Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
OGZ Openbare gezondheidszorg
OGGZ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OIE Office International des Epizooties, Wereldorganisatie voor diergezondheid 
OIE-RL OIE World Organisation for Animal Health (World Organisation for Animal Health) Referentie Laboratorium
OMT Outbreak Management Team, multidisciplinaire groep van inhoudelijk deskundigen die bij een infectieziektecrisis bijeenkomt
OMT-Z OMT zoönosen
OSIRIS Elektronische applicatie voor wettelijk verplichte meldingen van infectieziekten door de GGD aan het CIb
OTO Opleiden, trainen en oefenen
OvV Onderzoeksraad voor Veiligheid
PAMM Laboratoria voor Pathologie en Medische Microbiologie (Veldhoven) 
PCR Polymerase Chain Reaction
PG Publieke Gezondheidszorg (afdeling GGD)
PHC Proces Hygiëne Criterium
RAC Regionaal Arts Consulent voor de infectieziektebestrijding 
RAVU Regionale Ambulance Voorziening Utrecht
RL Reference Laboratories
RT-Z Responsteam Zoönosen 
RVC Regionaal Veterinair Consulent 
RI&E/RIE Risico Inventarisatie & -evaluatie
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
RVC Regionaal Veterinair Consulent
SARS Severe Acute Respiratory Syndrome 
SEH Spoedeisende Hulp, eerste hulppost
SIV Simian immunodeficiency viruses, apen HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus)
SMA Sociaal Medische Advisering (afdeling GGD) 
SO Signaleringsoverleg
SOA Seksueel Overdraagbare Aandoening
SO-Z Signaleringsoverleg Zoönosen
Spp. species
STEC Shiga toxine-producerende Escherichia coli
SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
TBC/TB  Tuberculose
TBE Tickborne Encephalitis
TGT Te Gebruiken Tot datum
TSE Transmissible spongiform encephalitis 
UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen
UMCU Universitair medisch centrum Utrecht
UU Universiteit Utrecht
UvA Universiteit van Amsterdam
vCJD Variant Creutzfeldt-Jakob Disease 
VEE Venezuelan equine encephalitis
Vetinf@ct Elektronische berichtenservice voor veterinaire professionals 
VGO Veehouderij en Gezondheid Omwonenden
VHIG Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg 
VIZ Vereniging voor infectieziekten
VMDC Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum (Universiteit Utrecht) 
VSI Verpleegkundig Stappenplan Infectieziekten
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
WAHIS World Animal Health Information System (OIE)
WBVR Wageningen Bioveterinary Research
WDT Wettelijke Dienstverlenende Taken statuut
WEE Western equine encephalitis
WFSR Wageningen Food Safety Research
WHO World Health Organisation
WOGIZ Werkgroep openbare gezondheidszorg en infectieziekten (NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie))
Wpg Wet publieke gezondheid
WUR Wageningen Universiteit en Researchcentrum
Z & O Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie, onderdeel van RIVM/CIb