Hinder en slaapverstoring

Wat is geluidhinder

De Gezondheidsraad definieert (geluid)hinder als ‘een gevoel van afkeer, boosheid, onbehagen, onvoldaanheid of gekwetstheid, dat optreedt wanneer een milieufactor iemands gedachten, gevoelens of activiteiten negatief beïnvloedt’. Geluidhinder is subjectief; Het is per persoon verschillend of geluid als hinderlijk ervaren wordt. Naast het geluidniveau hangt dit ook af van factoren, zoals angst voor de bron of controleerbaarheid van de blootstelling. Er bestaan verschillende methoden om te bepalen hoeveel mensen op een locatie geluidshinder ervaren. Met vragenlijsten kan worden gemeten hoe groot het percentage gehinderden is.  Daarnaast kan dat percentage ook worden berekend met de geluidbelasting en een erkende ‘blootstelling-responsrelatie’. Dit wordt toegelicht in de Handreiking geluidhinder wegverkeer..

Wegverkeer de belangrijkste bron van geluidhinder

Wegverkeer is de belangrijkste bron van geluidhinder in de woonomgeving.
Van de volwassen Nederlandse bevolking geeft 6% aan dat zij ernstige geluidhinder van wegverkeer ervaren in hun leefomgeving. Dit zijn ongeveer 800.000 mensen die vooral vrachtauto's en bromfietsen binnen de bebouwde kom als meest hinderlijk ervaren. Andere belangrijke veroorzakers van geluidhinder zijn vliegverkeer, spoorlijnen, buren en massaevenementen. Hinder en slaapverstoring zijn de meest voorkomende effecten van geluid.

Het RIVM heeft dit in 2008 vastgesteld in de Inventarisatie Verstoringen. Dit periodieke onderzoek geeft een landelijk beeld van de geluidhinder in Nederland. Op lokaal en regionaal niveau wordt geluidhinder ook vastgesteld door de GGD'en. Meer informatie daarover en geluidkaarten van Nederland kunt u vinden in de Atlas Leefomgeving. Eind 2016 is de Inventarisatie Verstoringen opnieuw uitgevoerd in samenwerking met het CBS. De resultaten worden in de tweede helft van 2017 verwacht.

Slaapverstoring vooral door rijkswegen en vliegverkeer

Er is voldoende bewijs dat nachtelijk geluid de slaapkwaliteit en het algemeen welbevinden nadelig beinvloedt. Verminderde slaapkwaliteit blijkt uit moeite met inslapen en doorslapen, vaker wakker worden, verkorte slaaptijd, verhoogde motorische onrust tijdens de slaap en verminderde zelfgerapporteerde slaapkwaliteit. Ongeveer 400.000 volwassen Nederlanders ondervinden verstoring van hun slaap door wegverkeer.  Andere belangrijke geluidbronnen zijn treinen en vliegtuigen waarvan de problematiek vooral lokaal voorkomt.


Referenties


 

 

 

Home / Onderwerpen / G / Geluid / Effecten van geluid / Hinder en slaapverstoring

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu