Innovatie monitoring

Steeds meer burgers zijn bezorgd over de kwaliteit van de lucht die zij inademen. Ook al worden Europese luchtkwaliteitsnormen op de meeste plaatsen in Nederland gehaald, blootstelling aan luchtverontreiniging veroorzaakt nog steeds verreweg de grootste ziektelast van alle milieufactoren. We leven gemiddeld 13 maanden korter als gevolg van luchtverontreiniging.

Innovatie milieumonitoring

Dit leidt tot veel vragen bij steden en burgers. Steden nemen een steeds grotere verantwoordelijkheid in het luchtkwaliteitsbeleid. Burgers gaan steeds vaker zelf hun omgeving monitoren en oplossingen bedenken. Door de snelle innovatie van ICT en sensoren nemen de mogelijkheden hiervoor toe. Steden willen faciliteren dat burgers luchtkwaliteit meten of zij gaan zelf metingen organiseren.

Zelf luchtkwaliteit meten

Het RIVM ondersteunt iedereen die zelf luchtkwaliteit wil meten. Dit doen we door via het kennisportaal Samen meten aan luchtkwaliteit informatie beschikbaar te stellen over relevante stoffen, sensoren en het gebruik van data. Daarnaast stimuleren we de uitwisseling van kennis over nieuwe meetmethoden door partijen bijeen te brengen.

Tegelijkertijd vernieuwt het RIVM het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML), zodat we ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardige gegevens kunnen bieden. We gaan daarvoor steeds diversere bronnen van data gebruiken. We gaan in de monitoring experimenteren met geavanceerde sensoren en waar mogelijk gebruik maken van satellietdata.

Daarnaast gaat het RIVM met burgers en steden samenwerken door hun meetresultaten op te nemen in het meetnet. Hiermee wordt het meetnet de centrale spil in interactieve informatie-uitwisseling over luchtkwaliteit. We werken toe naar een breed toegankelijk meetnet waar iedereen gebruik van kan maken én gegevens voor kan aanleveren.

Home / Onderwerpen / L / Lucht / Innovatie monitoring

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu