Resistente bacteriën houden zich niet aan grenzen. Daarom is het belangrijk om bij de bestrijding van antibioticaresistentie samen te werken met andere landen. Als er minder resistente bacteriën voorkomen in de landen om ons heen, heeft Nederland daar ook baat bij.
 

In vergelijking met andere landen is de resistentie in Nederland relatief laag. Om ons tegen resistentie te beschermen, moeten we weten hoe vaak en waar Bijzonder Resistente Micro Organismen voorkomen en welke trends zich daarin voordoen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verzamelt en analyseert deze gegevens systematisch. Dit noemen we surveillance. Nederland staat bekend om de manier waarop we antibioticaresistentie aanpakken. Omdat resistente bacteriën overal voorkomen (in dieren, gezondheidszorg, voeding, milieu en internationaal) is een integrale aanpak (One Health) noodzakelijk. Zo kunnen we in alle relevante domeinen maatregelen nemen. Niet alle landen werken met een integrale aanpak. Het RIVM werkt samen met andere landen en deelt de kennis die het opdoet bij het in kaart brengen van antibioticaresistentie. Het RIVM helpt ook om deze kennis om te zetten in concrete acties om resistentie te bestrijden. Bij alle internationale werkzaamheden ligt de focus op werk dat ook in Nederland wordt gedaan. Specifiek focust het RIVM op surveillance, AMR Antimicrobial Resistance (Antimicrobial Resistance ) in het milieu en One Health.

Het RIVM werkt samen met de Overzeese gebieden van het Koninkrijk aan de bestrijding van antibioticaresistentie. Het RIVM kijkt samen met professionals op de eilanden of er een Caribisch surveillance systeem ontwikkeld kan worden. Het gaat hier om een Caribische variant van de Nederlandse database ISIS Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance (Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance)- AR attack rate (attack rate).  Verder loopt er een project om de infectiepreventie op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) te verbeteren.

Logo PAHO

Binnen de Europese Unie werkt Nederland samen met het Europese Centrum voor Infectieziektebestrijding (ECDC). Nederland neemt ook deel aan het European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net). Dit is het grootste publiek gefinancierde systeem voor antibioticaresistentie surveillance in Europa. Nederland werkt in verschillende samenwerkingsverbanden met professionals binnen Europa. Bijvoorbeeld met onze buurlanden België en Duitsland en via de Joint Action.

Logo EurHealth1Health
   ​
Logo EU-JAMRAI
​   
   
Logo ECDC
    
    
Logo WHO Europe
    

Nederland werkt ook samen met de Wereld gezondheidsorganisatie ( WHO World Health Organization (World Health Organization )). (We doen dit binnen én buiten Europa). Dit betekent dat het RIVM de WHO sinds 2012 ondersteunt bij de implementatie van nationale actieplannen. Er zijn twee WHO collaborating centres ondergebracht bij het RIVM op het gebied van AMR Antimicrobial Resistance (Antimicrobial Resistance )

  • WHOcc epidemiologie en surveillance
  • WHO cc risicobeoordeling van pathogenen in voedsel en water 

Het RIVM helpt bij het opzetten en verbeteren van nationale surveillance. Nederland zette in dat kader het CAESAR Central Asian and European Surveillance of Antimicrobial Resistance (Central Asian and European Surveillance of Antimicrobial Resistance ) netwerk op voor de regio centraal Azië en Oost-Europa, samen met de WHO en ESCMID European Society of Clinical Microbiology and Infectious Disease (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Disease) (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases). Naast werk in de WHO EURO regio werkt Nederland met China, India en Indonesië om kennis te delen. Als onderdeel van een Nederlands consortium werkt het RIVM ook in andere Aziatische landen in opdracht van Fleming Fund.

Logo Global Action Plan
 
Logo GLASS
               CAESAR
Logo WHO
   
Logo GHSA
 
Logo FAO
 
Logo OIE
Logo ESCMID