Hoewel we in Nederland terughoudend zijn met het gebruik van antibiotica, kan het nog beter. In sommige situaties worden er antibiotica voorgeschreven terwijl de richtlijnen aangeven dat ze niet nodig zijn. Daarom is er meer informatie nodig over het individuele voorschrijfgedrag van huisartsen en artsen in ziekenhuizen en verpleeghuizen. We hebben op dit moment inzicht in het totale gebruik van antibiotica in Nederland. Daarvan weten we dat de kwaliteit gemiddeld goed is. We weten echter nog niet of de antibiotica die voorgeschreven worden ook terecht voorgeschreven worden en of dit per regio verschilt. Het verminderen van onjuist gebruik van antibiotica is ook een van de doelen van de meerjarenagenda zorg.

Doel van het project

Het project Juist gebruik van antibiotica is opgezet om een methode te ontwikkelen die inzichtelijk maakt of antibiotica “juist” worden voorgeschreven. We doen dit door informatie over het voorschrift en de bijbehorende indicatie uit bestaande datasystemen op te halen. Dit doen we bij huisartsen, artsen in ziekenhuizen en verpleeghuizen. De verkregen informatie gebruiken we om artsen meer inzicht te geven in hun eigen voorschrijfgedrag, en hoe dit zich verhoudt tot het voorschrijfgedrag van andere artsen en de richtlijnen.

Eerste en tweede pilots

De eerste pilotfase van dit project is in het voorjaar van 2018 afgerond. Hieruit bleek dat het inderdaad mogelijk is de benodigde informatie op te halen en te verwerken tot waardevolle spiegelrapporten. Wel vereiste dit aanzienlijke inspanning en expertise, waarbij elke sector zijn eigen uitdagingen kent. In de tweede fase van het project wordt de werkwijze verder geoptimaliseerd en opnieuw getest. Ook wordt er scholing voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde ontwikkeld. Uiteindelijk levert het project Juist gebruik van antibiotica draaiboeken op waarmee professionals in het veld zelf aan de slag kunnen gaan.

Draaiboek Juist Gebruik Antibiotica eerstelijn

De RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu pilots Juist Gebruik van Antibiotica en het SABEL project, uitgevoerd in de zorgnetwerkregio’s Utrecht en GAIN, hebben de Juist Gebruik Antibiotica methode opgeleverd. Deze methode kan nu gebruikt worden door huisartsen om met hun FTOperiodiek overleg van afzonderlijke huisartsengroepen in een regio-groep meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van voorschrijven van antibiotica in hun praktijk. Op basis van de ervaringen van het RIVM en de SABEL werkgroep is een draaiboek ontwikkeld dat de methode beschrijft en als basis dient voor het uitvoeren van lokale of regionale Juist Gebruik Antibiotica projecten. Het draaiboek is een werkdocument: gedurende het proces van breder landelijk uitrollen van de methode zal het draaiboek worden geüpdatet en verbeterd naar gelang de behoefte en ervaringen in het veld.

Contact: Berend Beishuizen of Jorrit Kabel