De ontwikkeling en verspreiding van antibioticaresistentie indammen. Dat is het belangrijkste doel van de nationale aanpak van antibioticaresistentie ( ABR antibioticaresistentie (antibioticaresistentie)). Zodat ook in de toekomst een goede behandeling van infecties met antibiotica mogelijk blijft.

Regionale samenwerking pakt antibioticaresistentie aan

Resistente bacteriën verplaatsen zich via patiënten en zorgprofessionals, waardoor ze over de muren van instellingen heen gaan. Van ziekenhuis naar de thuissituatie of revalidatiekliniek, van de thuissituatie naar verpleeghuis of van verpleeghuis naar ziekenhuis. De meeste patiënten bewegen zich vooral binnen een regio, waardoor regionale samenwerking onmisbaar is voor de landelijke aanpak. Om dat voor elkaar te krijgen, zijn in Nederland 10 regionale zorgnetwerken voor antibioticaresistentie ingesteld.

Wat zijn Regionale Zorgnetwerken ABR antibioticaresistentie (antibioticaresistentie)?

In een regionaal zorgnetwerk werken de verschillende zorginstellingen, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en, beroepsverenigingen en zorgprofessionals uit één regio samen. Door deze samenwerking verbeteren de kennis en vaardigheden op het gebied van infectiepreventie en antibioticaresistentie.

In elk zorgnetwerk heeft de minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een academisch of topklinisch ziekenhuis aangewezen dat medewerkers uit de langdurige, curatieve en publieke gezondheidszorg samenbrengt in een stuurgroep. Onder leiding van deze stuurgroep zorgt een regionaal coördinatieteam dat de werkzaamheden binnen het netwerk worden uitgevoerd en gecoördineerd. Dit coördinatieteam bestaat uit een arts-microbioloog, arts maatschappij en gezondheid, deskundige infectiepreventie, internist-infectioloog, specialist ouderengeneeskunde, huisarts en epidemioloog. In elke regio is een netwerkcoördinator het eerste aanspreekpunt in het zorgnetwerk.

De belangrijkste doelen van de regionale zorgnetwerken ABR zijn:

 • Het creëren van draagvlak en het bevorderen van samenwerking tussen zorgprofessionals en zorginstellingen om de ontwikkeling en verspreiding van resistentie in de regio te beperken; 
 • Het verschaffen van inzicht in de epidemiologie van BRMO bijzonder resistente micro-organismen (bijzonder resistente micro-organismen) in de regio en het optimaliseren van de kwaliteit van het infectiepreventie- en antibioticabeleid; 
 • De regionale coördinatie en het ondersteunen van zorginstellingen bij uitbraken van BRMO om verdere verspreiding te voorkomen.

Wat doen de Regionale Zorgnetwerken ABR?

De zorgnetwerken stimuleren in de eerste plaats de samenwerking in de regio. Daarnaast verbeteren ze de kennis en vaardigheden rond infectiepreventie, antibioticagebruik en resistentie. Hiervoor voeren ze onder andere de volgende werkzaamheden uit:

 • Het betrekken van zorginstellingen en zorgprofessionals bij de activiteiten die binnen het regionaal netwerk worden georganiseerd. Daarnaast stimuleren ze deelname aan landelijke surveillance van resistente micro-organismen, zorginfecties en antibioticagebruik.
 • Zorgen voor een up-to-date beeld in de regio op het gebied van ABR en infectiepreventie, door het periodiek bijstellen van het regionaal risicoprofiel en beheersplan.
 • Transmurale werkafspraken maken over het delen van informatie over uitbraken en dragerschap van Bijzonder Resistente Micro-Organismen ( BRMO) bij de overdracht van patiënten en cliënten naar andere zorgverleners.
 • Gegevens over resistentie, zorginfecties en antibioticagebruik beschikbaar maken voor gebruik binnen het zorgnetwerk.
 • De deskundigheid vergroten  over infectiepreventie en ABR door bij- en nascholing te organiseren.
 • Het verbeteren van de infectiepreventie en het verminderen van het aantal zorginfecties in de regio door het stimuleren en faciliteren van het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de infectiepreventie in zorginstellingen en zorgorganisaties, bijvoorbeeld via audits.
 • Zorginstellingen bijstaan en adviseren bij bestrijdingsmaatregelen tijdens een BRMO uitbraak.
 • Het bevorderen van juist voorschrijven van antibiotica door zorgaanbieders in de regio, bijvoorbeeld door het stimuleren van het gebruik van spiegelinformatie.

Dit zijn de 10 Regionale Zorgnetwerken ABR

  Zuidwest-Nederland   Noord-Nederland
  Noord Holland West   Euregio Zwolle
  Noord Holland Oost / Flevoland   Holland West
  LINK   Utrecht
  Rezisto   GAIN

 

Rol RIVM bij Regionale Zorgnetwerken ABR

Het RIVM verstrekt namens VWS subsidie aan de Regionale Zorgnetwerken ABR. Hiervoor ondersteunt het RIVM de zorgnetwerken bij de subsidieprocedure, ze beoordeelt de subsidieaanvragen en monitort de voortgang van de activiteiten. Daarnaast zorgt het RIVM voor afstemming en kennisuitwisseling op het gebied van landelijke en regionale surveillance van antibioticagebruik, zorginfecties en antibioticaresistentie.

Meer informatie over de subsidie? Kijk in de beleidsregel subsidiëring Regionale Zorgnetwerken ABR.

<!-- Code blok 
    titel: librairies; DANGER!
    content:
 -->