Grondstoffen worden steeds vaker hergebruikt, maar daar zit ook een keerzijde aan. In gerecyclede materialen kunnen (zeer) zorgwekkende stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen)) zitten. Daarom is het belangrijk om te weten welke stoffen aanwezig zijn in de producten die in omloop zijn. En of deze veilig zijn voor mens en milieu als ze hergebruikt of gerecycled worden. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat in nieuwe producten geen zorgwekkende stoffen meer zitten. Want kort gezegd: wat er niet in zit, wordt ook niet gerecycled.

Zicht en grip op ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen)

Het RIVM ontwikkelde een methode om de mogelijke risico’s van zorgwekkende stoffen in een circulaire economie te achterhalen. Met deze methode kan worden ontleed op welke plek in de 'keten' van productie, gebruik en afvalverwerking ZZS kunnen zitten en waar ze voor risico's zorgen. Samen met partijen uit de keten zijn vervolgens acht toekomstscenario’s uitgewerkt voor materialen met zorgwekkende stoffen.

Zicht en grip krijgen op zorgwekkende stoffen is belangrijk voor een veilige circulaire economie. En vraagt continu aandacht en samenwerking tussen beleid, wetenschap en de praktijk. Daarom heeft het RIVM in een publicatie (Op weg naar een veilige circulaire economie: successen, kansen en uitdagingen | RIVM) niet alleen de methode en concrete voorbeelden, maar ook mogelijke vervolgstappen benoemd. Want op alle onderdelen is actie nodig.

Belemmeringen en handelingsperspectief

Voor een aantal zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) heeft het RIVM beknopte casussen uitgewerkt. Hierin is te zien wat de huidige situatie is en worden op alle onderdelen in de keten belemmeringen en handelingsperspectieven geschetst. Voor een aantal ZZS is ook een mogelijk toekomstscenario weergegeven met bijbehorende acties voor productie, gebruik en verwerking. Door dit scenario te volgen, ontstaat een veilige en circulaire keten voor deze stoffen.

De verschillende factsheets zijn hieronder te downloaden.