Fluorkoolwaterstoffen (HFK fluorkoolwaterstoffen (fluorkoolwaterstoffen)’s) zijn sterke broeikasgassen, waarvan het gebruik snel toeneemt. De gassen worden ingezet ter vervanging van ozonlaag afbrekende stoffen (CFK Volledig gesubstitueerde chloorfluorkoolwaterstoffen (Volledig gesubstitueerde chloorfluorkoolwaterstoffen)'s en HCFK niet-volledig gesubstitueerde chloorfluorkoolwaterstoffen (niet-volledig gesubstitueerde chloorfluorkoolwaterstoffen)'s) in koelkasten, airconditioners en isolatiematerialen. Het RIVM onderzoekt hoe groot de bijdrage is van HFK's, nu en in de toekomst, aan de broeikaswerking. Ook adviseert het RIVM verschillende overheden over maatregelen die de HFK-uitstoot kunnen beperken. Hierin werkt het RIVM samen met verschillende Amerikaanse onderzoeksinstituten.

De bijdrage van HFK fluorkoolwaterstoffen (fluorkoolwaterstoffen)’s aan de broeikaswerking is momenteel beperkt; minder dan 1 procent van die van CO2 carbon dioxide (carbon dioxide). Uit RIVM-onderzoek blijkt dat de bijdrage van HFK’s aan de broeikaswerking kan oplopen tot 10 procent in 2050 wanneer het gebruik van HFK’s wereldwijd in het huidige tempo zou groeien. De HFK-uitstoot stijgt dan naar verwachting vooral in landen met opkomende economieën, zoals China, India en andere landen in Azië. Zonder beperking van de HFK-uitstoot is circa 50 procent toe te schrijven aan koelkasten en circa 30 procent aan airconditioners, in 2050.

Guus Velders in TIME 100

(Een groot kantoorgebouw. Een man loopt naar binnen. Voice-over:)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Professor doctor Guus Velders van het RIVM staat in de Time top 100 van invloedrijkste personen in de wereld.
Velders toonde aan dat fluorkoolwaterstoffen sterk bijdragen aan klimaatverandering.
Deze stoffen worden gebruikt in koelkasten, airconditioners en isolatiematerialen.
PROFESSOR VELDERS: Ik vind het een enorme erkenning dat je door Time magazine wordt genomineerd om op zo'n lijst te staan.
Ik zie vooral ook dat het een extra impuls geeft aan de aandacht voor klimaatverandering.
Ik zie mijn erkenning, die wordt wel op mij persoonlijk gericht maar heel duidelijk dat hiermee klimaatverandering door Time magazine op de agenda wordt gezet. En klimaatverandering is tenslotte een groot probleem voor de komende decennia voor de komende generaties om aan te pakken.
VOICE-OVER: Op basis van het onderzoek sloten wereldleiders in 2016 een akkoord om de uitstoot van fluorkoolwaterstoffen sterk terug te dringen.
Dit scheelt een opwarming van maximaal een halve graad Celsius in 2100.

(Een grafiek geeft de evolutie weer.)

Het tijdschrift Nature selecteerde Velders eerder al als een van de tien invloedrijkste wetenschappers van het afgelopen jaar.
Dit jaar ontving hij uit handen van RIVM directeur-generaal André van der Zande de Jennerpenning voor baanbrekend wetenschappelijk onderzoek.
En Velders is kort geleden benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.
De komende jaren bouwt Guus Velders met collega's verder aan de wetenschappelijke basis onder het klimaatbeleid.
Hij maakt de gegevens- en rekeninfrastructuur van het RIVM geschikt voor het monitoren van het klimaatakkoord van Parijs.
VELDERS: Nederland en de andere landen in de wereld hebben afgesproken dat er reducties moeten plaatsvinden van broeikasgasemissies.
Daardoor moeten zowel bedrijven, rijksoverheden als gemeentes maatregelen nemen om die reducties te bewerkstelligen.
Met de informatie van het RIVM kunnen zowel de overheden als bedrijven en gemeentes zicht krijgen op hoever ze zijn met het bereiken van die doelen van Parijs.
VOICE-OVER: Ook onderzoekt Velders de invloed van klimaatverandering en klimaatmaatregelen op de luchtkwaliteit en andersom.
Klimaatverandering wordt voor een deel veroorzaakt door deeltjes in de lucht.
Die deeltjes zijn slecht voor de gezondheid van de mens via slechte luchtkwaliteit.
We willen nu graag weten vooral welke deeltjes bijdragen aan de luchtkwaliteit en ook bijdragen aan klimaatverandering.
En vooral welke maatregelen we kunnen nemen die zowel dus goed zijn voor klimaatverandering als voor luchtkwaliteit.
VOICE-OVER: Het RIVM is bijzonder trots op de internationale erkenning die professor Velders krijgt voor zijn bijdrage aan een duurzame wereld.

DE RUSTIGE MUZIEK EBT WEG

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt rood met wit. Beeldtekst: Meer informatie? www.rivm.nl/hfk. www.time.com/time100. Een productie van het RIVM. Copyright 2017. De zorg voor morgen begint vandaag.)