Welbevinden

De deelnemers geven hun leven op het moment van invullen van de vragenlijst een rapportcijfer van 7,4 op een schaal van 1-10. 

Op de directe vraag hoe men zich voelt ten opzichte van de periode vóór de coronamaatregelen geeft 15% van de mensen aan zich nu (veel) angstiger te voelen. Daarnaast geeft 18% aan zich (veel) somberder te voelen en 19% geeft aan (veel)  gestrester te zijn dan in de periode voor de coronamaatregelen. 13% heeft (veel) meer problemen met slapen en 19% voelt zich eenzamer. 

Verandering in mentaal welbevinden

Voor veranderingen over de tijd is gekeken naar de deelnemers die aan alle meetrondes hebben meegedaan. De grootste afname is te zien in het aantal deelnemers dat aangeeft (veel) angstiger te zijn dan voor de coronacrisis. Dit percentage is met 24 procentpunt afgenomen ten opzichte van de eerste meting. Voor somberheid is de daling 14 procentpunt en voor gestrest zijn 12 procentpunt.

Eenzaamheid
Aan de deelnemers is ook een aantal stellingen voorgelegd om eenzaamheid te meten zoals ‘Ik ervaar een leegte om me heen’, ‘Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen’ en ‘Ik heb veel mensen op wie ik helemaal kan vertrouwen’. Deze konden zij beantwoorden met ‘Ja’, ‘Min of meer’ of ‘Nee’. Uit de resultaten van de vierde meting blijkt dat ongeveer de helft enigszins of sterk eenzaam is. Dit is een afname van 19 procentpunt ten op zichte van de eerste meting.

Leefstijl

Een gezonde leefstijl helpt om mentaal, fysiek en sociaal gezond te blijven, ook in coronatijd. Het gaat hierbij onder andere om sporten, bewegen en gezond eten. Gebruik van middelen zoals alcohol en tabak kan invloed hebben op stemming en op kwaliteit van de slaap.

De meeste mensen geven aan dat ze niet ongezonder zijn gaan eten vergeleken met voor de crisis: 77% eet nog hetzelfde, 13% geeft aan gezonder te zijn gaan eten, terwijl 10% aangeeft ongezonder te zijn gaan eten. Bij sporten en bewegen zien we daarentegen dat 37% dat minder is gaan doen vergeleken met de periode voor de corona-maatregelen. Van de deelnemers geeft 16% aan dat zij juist meer zijn gaan sporten.

Van de mensen die alcohol drinken is 12% meer gaan drinken, terwijl 18% juist minder is gaan drinken sinds de coronacrisis. Van de rokers is 13% (veel) minder gaan roken, terwijl 29% aangeeft juist (veel) vaker iets op te steken. Of er ook mensen zijn gestopt met roken sinds de crisis laten deze resultaten niet zien. 

Verandering in leefstijl

Voor veranderingen over de tijd is gekeken naar de deelnemers die aan alle meetrondes hebben meegedaan. Het percentage deelnemers dat aangeeft (veel) minder te zijn gaan sporten is met 16 procentpunt afgenomen sinds de eerste meting. Het wel of niet gezond eten is redelijk constant gebleven. Het percentage deelnemers dat aangeeft meer of minder te zijn gaan roken of drinken, is sinds begin mei redelijk constant gebleven.