Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu beheert het Trendmeetnet Geluid. Op een groot aantal plaatsen in Nederland wordt het geluidniveau van wegverkeer en spoor gemeten. In 2012 zijn geluidproductieplafonds ingevoerd voor rijkswegen en het hoofdspoor: op vaste referentiepunten langs rijksweg en hoofdspoor zijn grenswaarden vastgesteld.

De referentiepunten liggen op 50 meter afstand van de weg of het spoor, en op 100 meter onderlinge afstand.  De wegbeheerder is verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijk vastgestelde grenswaarde per referentiepunt. De wegbeheerders berekenen jaarlijks de geluidproductie op de referentiepunten. Met het trendmeetnet geluid worden deze berekeningen gevalideerd. Verschillen tussen berekende en gemeten waarden kunnen aanleiding zijn de rekenmethode nader te onderzoeken.

Indicatie geluidbelasting Lden 2011

Meetresultaten

De meetresultaten van het trendmeetnet geluid worden getoond via een kaart. Er is een kaart voor rijkswegen, en een kaart voor het hoofdspoor. Op de kaart worden de meetlocaties getoond. Door op een locatie te klikken, worden de gemeten en berekende waarden, en ook het verschil tussen beiden, per kalenderjaar getoond. Bij doorklikken op een jaartal worden ook nadere meetgegevens en de meetwaarden per maand getoond. De gemeten waarde wordt aangeduid met GPM (gemeten geluidproductie), en de berekende waarde met GPR (berekende geluidproductie).

Meer informatie over Geluidproductieplafonds (informatie op www.infomil.nl).