Maatschappelijke opgave

Vooral fijn stof (PM10 fijnstof (fijnstof) en PM2.5) en stikstofdioxide (NO2 Stikstofdioxide (Stikstofdioxide)) kunnen voor gezondheidsproblemen zorgen, zoals luchtwegklachten en hart- en vaatziekten. Het RIVM kan overheden helpen om aan de Europese grenswaarde te voldoen, bijvoorbeeld door inzichtelijk te maken in welke mate lokale bronnen bijdragen aan de luchtverontreiniging, en welke handelingsopties hierbij passen. Deze informatie is te vinden in de Emissieregistratie. Ook worden landelijke data op gemeenteniveau weergegeven. Daarnaast is het RIVM, met andere partners, nauw betrokken bij het meten van de luchtkwaliteit, zowel door middel van officiële metingen als met goedkope sensoren. Goedkope sensoren worden vaak op initiatief van gemeenten of burgers zelf ingezet. Het RIVM adviseert hoe een sensormeetnetwerk kan worden opgezet en geeft duiding aan gemeten sensorwaarden. 

Emissieregistratie

Deze website toont de geregionaliseerde uitstoot (emissie) van circa 350 verontreinigende stoffen in Nederland.

Verspreiding verontreinigde lucht

Operationele Prioritaire Stoffen  is een rekenprogramma om de verspreiding van verontreinigende stoffen in de lucht te simuleren. 

Luchtkwaliteit - Samen meten

In dit experimentele project brengt het RIVM luchtkwaliteitsmetingen van inwoners samen.  

Contact gemeenten

Contactinformatie

Telefoon:   088-6898989
E-mail:        info@rivm.nl