Maatschappelijke opgave

Naast een leefbaar en aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat zijn duurzame productieprocessen, de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie belangrijk. Ook het thema klimaat (-mitigatie en –adaptatie) is een belangrijk onderdeel van de ambities. Veiligheid speelt hierbij een belangrijke rol, zowel bij het waarborgen van de veiligheid in en rondom industriële installaties, als deskundige ondersteuning bieden bij ongevallen en calamiteiten met gevaarlijke stoffen. Een ander aandachtspunt voor elk bestuur op regionaal en lokaal niveau is economisch duurzaam en leefbaar ontwikkelen. Het RIVM ontwikkelt en deelt kennis voor een gezonde en veilige omgeving. Ook kan het RIVM overheden en professionals ondersteunen bij (het voorkomen van) milieuongevallen.

 

Hieronder ziet u thema’s waarbij het RIVM uw gemeente kan helpen.

Omgevingsveiligheid

RIVM Omgevingsveiligheid is het onafhankelijke kennis- en onderzoekscentrum voor omgevingsveiligheid dat overheden adviseert en ondersteunt bij de beleids- en uitvoeringstaken.

Milieuongevallen

Het RIVM kan overheden en hulporganisaties ondersteunen bij milieuongevallen, bijvoorbeeld met een pluimradar. Ook bij de communicatie en de nazorg kan het RIVM een rol spelen. 

Veilig werken

Veilig werken

Het RIVM draagt bij aan het delen van kennis voor het organiseren van een gezonde en veilige werkomgeving. Zo ontwikkelt het RIVM samen met veiligheidsprofessionals een interventieplatform en beheert het een database met informatie over ernstige ongevallen. 

Zeer zorgwekkende stoffen

Mensen en ecosystemen kunnen in contact komen met Zeer Zorgwekkende Stoffen ( ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen)) via het milieu (lucht, water of bodem), voedsel, de werkplek, of via producten zoals huishoudchemicaliën. Op deze pagina kunnen beleidsmakers ondersteuning vinden om de risico's van ZZS voor mens en milieu te minimaliseren.

Drinkwater

Schoon water draagt bij aan een gezond leven. Het RIVM werkt samen met drinkwaterbedrijven en de overheid aan gezond en veilig drinkwater voor iedereen.

Waterkwaliteitscheck voor stedelijk water

Met de waterkwaliteitscheck kunnen potentiële gezondheidsrisico’s van initiatieven om duurzaam met water om te gaan zorgvuldig in kaart worden gebracht.

Samenwerken met het RIVM?

•    Bij een incident met chemische of biologische stoffen kunnen hulpverleningsinstanties een beroep doen op ondersteuning door de 'Milieu Ongevallendienst (MOD)' van het RIVM. Ook ondersteunt de MOD Milieuongevallen Dienst (Milieuongevallen Dienst) de brandweer en lokale hulpverleners met risicoschattingen van de effecten op de gezondheid en het milieu. 
•    Het RIVM adviseert vergunningverleners over gevaarlijke stoffen en over 'omgevingsveiligheid', bijvoorbeeld over de risico’s van installaties.  
•    Het RIVM doet risicobeoordeling en geeft adviezen over nieuwe en bestaande gevaarlijke stoffen. Ook kan het RIVM bijdragen aan de risicobeoordeling van 'veiligheid van werknemers' en preventie van ongevallen op de werkvloer.

Contact gemeenten

Contactinformatie

Telefoon:   088-6898989
E-mail:        info@rivm.nl