Maatschappelijke opgave

Een goede luchtkwaliteit is belangrijk voor onze gezondheid. Als mensen luchtverontreinigende stoffen en gassen inademen, waaronder fijn stof en stikstofdioxide, heeft dat negatieve gezondheidseffecten. Daarnaast draagt de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer bij aan klimaatverandering. Overheden staan voor een enorme uitdaging om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Het RIVM ondersteunt internationaal, nationaal en lokaal beleid hierbij, door de luchtkwaliteit en uitstoot van verontreinigende stoffen inzichtelijk te maken. Het RIVM beschikt over hoogwaardige kennis van bronnen van luchtverontreinigende stoffen, atmosferische processen en gezondheids- en natuureffecten van luchtverontreiniging. Ook geven wij inzicht in de verwachte effecten van toekomstig beleid op de luchtkwaliteit en daarmee op gezondheid en ecosystemen. Zo helpen we overheden bij hun maatschappelijke opgaven. 

 

Hieronder ziet u thema’s waarbij het RIVM uw gemeente kan helpen. 

Regionale milieuverkenningen

In deze verkenningen brengt het RIVM de milieubelasting per gemeente of provincie in kaart. Dit biedt inzicht in bronnen van verontreiniging binnen en buiten de eigen regio.

Luchtkwaliteit

Op deze pagina vindt u wat het RIVM voor uw gemeente kan betekenen op het gebied van luchtkwaliteit. 

Hitteplan

Het RIVM ondersteunt de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en bij warm weer door het beantwoorden van vragen, het beschikbaar stellen van de toolkit Hitte en het faciliteren van een GGD richtlijn Medische Milieukunde Zomerse Omstandigheden.

Samenwerken met het RIVM?

● Hier vindt u advies over kennis over de relatie tussen 'klimaatverandering en luchtkwaliteit', en de invloed daarvan op gezondheid. Bijvoorbeeld over roetdeeltjes en ozon in de atmosfeer.
● Samen meten met gemeenten en / of inwoners kan bijdragen aan een grotere betrokkenheid van burgers. Het RIVM ondersteunt met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en trajecten om gezamenlijk te meten, zoals het luchtmeetnet. Een voorbeeld hiervan is ‘Citizen Science’.

Contact gemeenten

Contactinformatie

Telefoon:   088-6898989
E-mail:        info@rivm.nl