Welkom op de site van het Operationele Prioritaire Stoffen model (OPSOperationele Prioritaire Stoffen). Deze site is ter ondersteuning van externe gebruikers van het model.

OPSOperationele Prioritaire Stoffen is een rekenprogramma om de verspreiding van verontreinigende stoffen in de lucht te simuleren. Daarnaast berekent het model hoeveel van die stoffen per hectare op bodem of gewas terechtkomt (depositie). Het model wordt sinds 1989 gebruikt om de relatie tussen de uitstoot van stoffen in Europa enerzijds en de concentratie of depositie van die stoffen anderzijds op de schaal van Nederland te bepalen.

Het OPS model is gezamenlijk eigendom van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het PBLPlanbureau voor de Leefomgeving. Het model en bijbehorende documentatie kunnen via deze website worden gedownload. Met het ter beschikking stellen van het model aan derden geven RIVM en PBL inzicht in de gebruikte methodieken en worden uniformiteit en vergelijkbaarheid van rekenresultaten bevorderd.