Welkom op de site van het Operationele Prioritaire Stoffen model ( OPS Operationele Prioritaire Stoffen (Operationele Prioritaire Stoffen)). Deze site is ter ondersteuning van externe gebruikers van het model.

OPS Operationele Prioritaire Stoffen (Operationele Prioritaire Stoffen) is een rekenprogramma om de verspreiding van verontreinigende stoffen in de lucht te simuleren. Daarnaast berekent het model hoeveel van die stoffen per hectare op bodem of gewas terechtkomt (depositie). Het model wordt sinds 1989 gebruikt om de relatie tussen de uitstoot van stoffen in Europa enerzijds, en de concentratie of depositie van die stoffen anderzijds, op de schaal van Nederland te bepalen.

Het OPS model is eigendom van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het model en bijbehorende documentatie kunnen via deze website worden gedownload. Met het ter beschikking stellen van het model aan derden geeft het RIVM inzicht in de gebruikte methodieken en worden uniformiteit en vergelijkbaarheid van rekenresultaten bevorderd.