Het Nivel zette cijfers op een rij over het huisartsenbezoek voor 20 veelvoorkomende klachten (Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn), zoals ademhalingsproblemen, depressieve gevoelens en moeheid. Hieronder bespreken we de cijfers over de periode van april – juni 2022. Deze gegevens horen bij het Gezondheidsonderzoek COVID-19. Vergeleken met voorgaande jaren was er een duidelijk verschil in het aantal kinderen en jongeren dat naar de huisarts ging voor suïcide(pogingen) en depressieve gevoelens. 

Flink hoge cijfers suïcide(pogingen/gedachten) houden aan

Hoewel huisartsbezoeken voor suïcide relatief weinig voorkomen, zijn dit er sinds eind 2020 meer dan voor de coronapandemie (2019). Sinds eind 2020 stijgen deze cijfers en vooral sinds 2021 is de stijging opvallend (36% meer registraties in 2021 vergeleken met 2019). Gemiddeld kwamen bezoeken aan de huisarts rondom suïcide in het tweede kwartaal van 2022 39% meer voor dan in dezelfde peridode in 2019. Dit is vergelijkbaar met het eerste kwartaal van 2022 (37% hoger dan in 2019). Het kan bij deze cijfers gaan om zelfdodingspogingen met en zonder fatale afloop en om suïcidale gedachten.  

Depressieve gevoelens nog steeds hoger dan voor coronapandemie

Ook bij het aantal bezoeken aan de huisarts voor depressieve gevoelens was een duidelijk verschil te zien in vergelijking met de periode voor corona. Deze was van april tot en met juni van 2022 (net als in 2021) hoger dan in 2019. Het ging bij depressieve gevoelens bijna alleen om de groep 15-24 jaar en vooral om vrouwen/meisjes. 

Veel klachten op niveau van voor de coronapandemie

Zoals al te zien was in eerdere cijferoverzichten, lag ook in het tweede kwartaal van 2022 de zorgvraag voor veel klachten op een vergelijkbaar niveau als in dezelfde periode in 2019. Meer informatie hierover is terug te vinden op het feitenblad van het NIVEL

Vrouwen en 15 - tot 24 – jarigen vaker naar de huisarts 

Vooral de oudere leeftijdsgroep en vrouwen/meisjes hebben meer klachten. Sinds corona ging de leeftijdsgroep 15-24 jaar vaker naar de huisarts, vooral voor mentale klachten zoals angst, depressie, hevige stress en suïcide(pogingen/gedachten), maar ook symptomen die daarmee kunnen samenhangen, zoals moeheid en hartkloppingen. Ook vrouwen/meisjes gaan vaker naar de huisarts, vooral bij een aantal psychische problemen (angst en depressie), maar ook bij moeheid, duizeligheid en misselijkheid. Bij andere klachten zijn er geen zichtbare verschillen of zijn deze kleiner.