Om inzicht te krijgen in de mentale gezondheid van jongeren stelden we hen vragen over psychische klachten, stress, eenzaamheid en suïcidaliteit. Hier bespreken we de resultaten van meetronde 2 (december 2021). Voor een totaaloverzicht van de resultaten van meetronde 2 zie ‘Feitenblad integrale gezondheidsmonitor COVID-19: 2e kort-cyclische gegevensrapportage jeugd’.

Meer jongeren ervaren mentale klachten

In meetronde twee (december 2021) vroegen we jongeren hoe zij zich de afgelopen vier weken voelden. De meerderheid geeft aan geen mentale klachten te ervaren (70%). Toch is er een redelijk grote groep jongeren die aangeeft één of meer mentale klachten te ervaren (30%). In de vorige meetronde (september/oktober 2021) ervoer 25% van de jongeren psychische klachten. Psychische klachten worden vaker gerapporteerd door meisjes, 18- tot 25-jarigen, jongeren die een hbo hoger beroepsonderwijs (hoger beroepsonderwijs) – of wo-studie volgen, jongeren die niet meer bij hun ouders wonen, jongeren die in een (zeer) sterk verstedelijkt gebied wonen en door jongeren die een of meerdere gebeurtenissen hebben meegemaakt en daar nog last van hebben. 

Bijna één op de tien jongeren ervaart suïcidale gedachten

In meetronde twee (december 2021) vroegen we jongeren of zij erin de laatste drie maanden serieus aan dachten om een eind aan hun leven te maken. De ruime meerderheid (91%) van de jongeren geeft aan deze gedachten niet te hebben gehad. In meetronde 1 (september/oktober 2021) was dit aandeel 92%. Meisjes rapporteren vaker serieuze suïcidale gedachten, net als jongeren die een hbo hoger beroepsonderwijs (hoger beroepsonderwijs) – of wo-studie volgen, jongeren die niet meer bij hun ouders wonen, jongeren die in een (zeer) sterk verstedelijkt gebied wonen en jongeren die een of meerdere gebeurtenissen meemaakten en daar nog last van hebben.

inhoud

Denk je soms aan zelfmoord? En heb je nu hulp nodig?  Bel gratis 113 of 0800-0113. Of ga naar 113.nl voor online hulp of coaching.

Een derde jongeren voelt zich soms tot (bijna) altijd eenzaam

Jongeren is gevraagd hoe vaak zij zich in de laatste vier weken eenzaam voelden. 34% voelde zich soms tot (bijna) altijd eenzaam. De meeste jongeren (66%) geven aan zich (bijna) nooit eenzaam te hebben gevoeld. In de eerste meetronde (september/oktober 2021) gaf 29% aan zich soms tot (bijna) altijd eenzaam te voelen. Meisjes geven dit vaker aan, net als 18 – tot 25-jarigen, jongeren die niet meer bij hun ouders wonen, jongeren die in een (zeer) sterk verstedelijkt gebied wonen en jongeren die een of meerdere gebeurtenissen meemaakten en daar nog last van hebben.

Twee op de vijf jongeren ervaart stress over corona

Tijdens meetronde 2 (december 2021) voelde bijna 2 op de 5 (39%) van de jongeren zich in de laatste vier weken (zeer) vaak gestrest. In meetronde 1 (september/oktober 2021) voelde 29% van de jongeren zich (zeer) vaak gestrest. Belangrijk om te noemen is dat de manier van vragen in meetronde 2 is veranderd. In meetronde 2 is namelijk ook naar stress over de coronasituatie/-maatregelen gevraagd. Dit was in meetronde 1 niet het geval. 

Sommige situaties zorgen voor meer stress bij jongeren dan andere situaties: 24% van alle jongeren voelt (zeer) vaak stress door school, 20% door alles wat zij moeten doen, 18% door de coronasituatie/-maatregelen, 11% over wat anderen vinden, 9% door eigen problemen en 5% door de situatie thuis. Verder melden meisjes, jongeren met een hoge sociaaleconomische status (SES), jongeren die een hbo hoger beroepsonderwijs (hoger beroepsonderwijs) -of wo-studie volgen, jongeren die niet meer bij hun ouders wonen, jongeren die in een (zeer) sterk verstedelijkt gebied wonen en jongeren die een of meerdere gebeurtenissen meemaakten en daar nog last van hebben, vaker (zeer) vaak stress te hebben ervaren door één of meerdere factoren.