Het klimaat verandert en dat proces gaat de komende jaren door. Klimaatverandering heeft effect op de gezondheid van mensen. Voorbeelden van effecten zijn toename van hittestress, verandering van de lucht- en waterkwaliteit of een toename van infectieziekten en allergieën. Er worden verschillende maatregelen genomen om verdere klimaatverandering te voorkomen (mitigatie) of aanpassing om de negatieve gevolgen ervan te beperken (adaptatie). Op deze pagina brengt het RIVM de wetenschappelijke kennis hierover samen, waarbij voor nu eerst is gekeken naar adaptatie.

Niet alleen klimaatverandering heeft een effect op de gezondheid, ook adaptatie maatregelen hebben een effect hierop. Deze effecten kunnen zowel positief als negatief zijn. Een bekende adaptatie maatregel is het aanleggen van meer groen zoals bomen en planten. Positieve effecten hiervan zijn bijvoorbeeld meer schaduw en daardoor verkoeling of meer ruimte voor recreatie. Echter, een negatief effect kan bijvoorbeeld zijn dat er meer pollen in de lucht komen wat allergieën kan verergeren.

Het is belangrijk om rekening te houden met zowel de positieve als negatieve effecten bij het kiezen en uitvoeren van adaptatie maatregelen. Het RIVM onderzoekt deze effecten en adviseert professionals van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-en en overheden over welke maatregelen de negatieve effecten beperken en de positieve bevorderen. Er is daarbij specifiek behoefte om inzicht te krijgen in de grootte van deze effecten. Het RIVM heeft gekeken wat er op dit moment kwantitatief onderzocht is over de effecten van adaptatie maatregelen op gezondheid. Deze onderzoeken zijn op deze website onder vier thema’s samengevat; groene, blauwe, stedelijke en sociale adaptatie.

Kanttekeningen:

Het is belangrijk te realiseren dat er specifiek gekeken is naar onderzoeken over het effect van adaptatie maatregelen op de gezondheid en dus niet naar de gezondheidseffecten van groen, blauw of de stad in het algemeen. Op deze onderwerpen zijn veel meer onderzoeken gedaan. De onderzoeken die hier worden samengevat zijn enkel gericht op gezondheidseffecten van adaptatie.

Daarbij is gekeken naar wetenschappelijke onderzoeken vanuit de hele wereld. Onderzoeken uit het buitenland zijn niet altijd direct toepasbaar op de Nederlandse situatie. Deze website is bedoeld om een overzicht te geven en inzicht in de ordegrootte van effecten. Echter, er is meer onderzoek nodig om te bevestigen of effecten daadwerkelijk in dezelfde mate in Nederland op zullen treden.