Signaleringsoverleg Zorginstellingen en Antimicrobiële Resistentie

SO-ZI/AMR Het Signaleringsoverleg Zorginstellingen en Antimicrobiële Resistentie (SO-ZI/AMR) is een overlegstructuur om uitbraken van (resistente) micro-organismen in zorginstellingen die een potentieel gevaar zijn voor de volksgezondheid (snel) op te merken. Zorginstellingen melden uitbraken van (resistente) micro-organismen wanneer extra maatregelen – naast de routinemaatregelen – genomen moeten worden.   Het SO-ZI/AMR komt elke 2e dinsdag van de maand bij elkaar. De aanwezige deskundigen beoordelen mogelijke consequenties voor (andere) zorginstellingen, risicogroepen in die zorginstellingen en voor de publieke gezondheid. Het SO-ZI/AMR geeft geen beoordeling van de kwaliteit van de maatregelen die de zorginstelling heeft genomen om de verspreiding van (resistente) micro-organismen binnen de instelling te beperken. Het geeft wel een inschatting van de dreiging voor de publieke gezondheid en kan, wanneer nodig, de instelling adviseren externe expertise in te schakelen. Het SO-ZI/AMR is een gezamenlijk initiatief van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG) en de Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde (VERENSO). Voor vragen kunt u ook contact opnemen via uitbraaksignalering@rivm.nl. Werkwijze De werkwijze van het SO-ZI/AMR kunt u teruglezen in de brochure en een beknopte weergave van de werkwijze vindt u in de infographic.