De Milieuongevallen Dienst (MOD) ondersteunt en adviseert hulpverleningsdiensten in de regio bij incidenten. Dit doen we 24/7, bijvoorbeeld bij brand, geuroverlast, lekkage van stoffen en dreiging of een aanslag met gevaarlijke stoffen. De MOD Milieuongevallen Dienst (Milieuongevallen Dienst) meet, bemonstert en analyseert vrijgekomen stoffen en maakt een inschatting van de gevolgen voor gezondheid en milieu. Het bevoegd gezag kan dan (aanvullende) maatregelen nemen om schade te voorkomen of te beperken.

Bij het zien van zwarte rookwolken, het horen van explosies of bij stankoverlast willen mensen in de omgeving weten: Wat is er aan de hand? Loop ik gevaar? Wat moet ik doen? Duidelijkheid bieden is dan het allerbelangrijkst. De Milieuongevallen Dienst (MOD) sluit aan bij de incidentbestrijding in de regio, met aanvullende middelen en kennis.

De MOD Milieuongevallen Dienst (Milieuongevallen Dienst) is 24/7 bereikbaar en staat altijd klaar

Spoed? Bel dan de MOD-coördinator op nummer 088 689 7542.

In dat gesprek komt aan de orde of de MOD naar het incident komt, of dat advies van deskundigen voldoende is. Er staat 24/7 een team paraat om naar het incident te vertrekken. Deskundigen zijn altijd beschikbaar voor overleg of advies. Bijvoorbeeld of lokale hulpverleners metingen kunnen doen of dat de MOD beter kan komen meten. En wat de risico’s van stoffen en/of mogelijke effecten voor mens en milieu kunnen zijn.

Geen spoed, maar wel een vraag? Mail dan naar: incident@rivm.nl

De MOD ondersteunt van kleine incidenten tot aanslagen

De MOD is inzetbaar bij incidenten als een grote brand, een (transport)ongeval met lekkage van schadelijke chemische stoffen of bij het onwel worden van mensen door (mogelijke) blootstelling aan chemische stoffen. Ook ondersteunt de MOD bij een aanslag of dreiging met chemische, biologische of radiologische stoffen en werkt daarbij samen met de Ongevalsorganisatie Straling (OOS) van het RIVM. De MOD verzamelt informatie om de gevolgen voor de gezondheid en het milieu in te schatten. Hoe de MOD dat doet, hangt af van de situatie en de behoefte van de vraagsteller. Vaak doet de MOD dat (ook) door metingen met geavanceerde apparatuur.

De MOD geeft de adviezen en resultaten aan de opdrachtgever

De adviezen en resultaten van metingen en analyses zijn bestemd voor de opdrachtgever. In de meeste gevallen is dat de Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) van de brandweer of de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) van de GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en/of GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Ook de politie of marechaussee kunnen de hulp van de MOD inroepen. Vaak gebeurt dat bij activering van het Protocol Verdachte Objecten ( PVO Protocol Verdachte Objecten (Protocol Verdachte Objecten)). Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor de communicatie naar bewoners en organisaties. Ook daarbij kan de MOD natuurlijk ondersteunen.

De MOD bestaat uit ongeveer 90 deskundigen met verschillende specialismen. Zo is er een team dat monsters neemt en specialistische metingen doet. Ook zijn er analisten, modelleurs, toxicologen, biologen en drinkwaterdeskundigen.

De MOD werkt nationaal en internationaal samen

De MOD werkt in de respons op milieu-incidenten samen met andere Nederlandse onderzoeksinstellingen en maakt deel uit van landelijke (advies)netwerken. Internationaal draagt de MOD bij met de Environmental Assessment Unit (EAU). 

De MOD deelt kennis om beter voorbereid te zijn

De MOD ondersteunt niet alleen als een incident plaatsvindt. Ook in de voorbereiding op incidenten en rampen ondersteunt de MOD hulpverleners en adviseurs van het bevoegd gezag. Daarom deelt de MOD actief kennis over risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen voor mens en milieu.

De MOD ondersteunt met hulpmiddelen

Naast advies en metingen ter plaatse leent de MOD ook meetapparatuur uit. De brandweer beschikt over canisters van het RIVM. Daarmee kunnen luchtmonsters genomen worden. Het RIVM doet de analyse. Ook de app Incident en Pluimradar zijn ter ondersteuning beschikbaar voor AGS Adviseur Gevaarlijke Stoffen (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) en GAGS Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen)