Publieke gezondheid Asielzoekers: Onderzoek naar een inloopspreekuur seksuele gezondheid voor vrouwen die verblijven op een COA-locatie

Beschrijving

Doel van het onderzoek is te achterhalen of een inloopspreekuur voldoet aan de wensen en behoeften op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid van vrouwelijke vluchtelingen en welke onderdelen moet dat bevatten.

Uitvoering

Regio Noord, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Groningen. Start 2024

Producten

 

Netwerk Analyse Infectieziekten Applicatie (NAIZ)

Beschrijving

In de eerste fase van dit project zal een applicatie ontwikkeld worden voor GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en om met het gebruik van onder andere BCO bron- en contactonderzoek (bron- en contactonderzoek)-data de teams IZB Infectieziektebestrijding (Infectieziektebestrijding) te helpen bij het in kaart brengen van transmissieketens en het vroegsignaleren van clusters.

Uitvoering

Regio Zuid-Holland, GGD Rotterdam-Rijnmond, start 2023

Producten

 

Surveillance van arbeidsmigranten; to be or not to be?

Beschrijving

In dit project wil men de doelgroep arbeidsmigranten vanuit infectieziekten bestrijding beter in beeld krijgen. Daartoe zal internationaal gekeken worden naar kennis en ervaring mbt surveillance van arbeidsmigranten en men zal een set variabelen ontwikkelen, inclusief juridische en ethische toetsing. 

Uitvoering

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Noord-Limburg en GGD Zuid-Limburg (start 2022)

Producten

 

Evalueren en verbeteren van de gezamenlijke periodieke infectieziekterapportages in Zuid Nederland

Beschrijving

Verbeteren van de regionale surveillance in Zuid-Nederland, door de kwartaal- en jaarrapporten efficiënter en overzichtelijker te maken en deze meer op de doelgroep af te stemmen. Om de regionale surveillance efficiënter te maken, gaan we een format ontwikkelen voor het opstellen van de rapportage, dat ook voor andere GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en in Nederland te gebruiken is. 

Uitvoering

GGD Hart voor Brabant (regio Zeebra); lopend onderzoek (start medio 2022)

Producten

 

Stimulering van huisartsen tot diagnostiek bij verdenking op bof, mazelen, rode hond of kinkhoest bij kinderen

Beschrijving

Het doel van het project is het vergroten van de kennis van huisartsen over bof, mazelen, rode hond en kinkhoest en de gevolgen voor het kind en hun directe omgeving, zodat zij gestimuleerd worden om diagnostiek in te zetten bij een verdenking op deze infectieziekten. Binnen het project wordt hiervoor een geaccrediteerde e-learning ontwikkeld.

Uitvoering

regio Zuid Holland ;  GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Zuid-Holland Zuid, start 2022

Producten

 

Evaluatieonderzoek KIDDI-app

Beschrijving

Een evaluatie naar de implementatie, het bereik, het gebruik en de waardering van de KIDDI-app.

Uitvoering

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Gelderland-Zuid, afgerond project 2019

Producten

  • Poster KIDDI-app Transmissiedag 2019
  • Verslag Evaluatieonderzoek KIDDI-app

Informatiewebsite voor ouderen rondom infectieziekten- deel 1: behoeftepeiling

Beschrijving

Tot nu toe is er nog geen gebundeld overzicht van informatie over infectieziekten voor oudere mensen beschikbaar. De kernvraag van het onderzoeksproject is of oudere mensen (65+) behoefte hebben aan een website met informatie over infectieziekte bij ouderen en hoe een eventuele invulling eruit moet zien.

Uitvoering

regio Limburg (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Zuid Limburg), lopend project (start 2019)

Producten

 

Voorspellen van infectieziekten

Beschrijving

Het doel is om te onderzoeken of door het combineren van diverse databronnen, zoals GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-meldingen en Google trend , infectieziekten te voorspellen zijn.

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant (GGD West-Brabant), afgerond 2019

Producten

Eindrapport Voorspelling Infectieziekten 
'Het eerder signaleren en voorspellen van infectieziekten met behulp van Google Trend data en andere open source databronnen.'

Regionale surveillance in de GGD-praktijk

Beschrijving

Onderzoek naar regionale surveillance bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en. Kwalitatieve interviews gevolgd door kwantitatief vragenlijstonderzoek onder infectieziekteprofessionals. Analyse van persoonlijke factoren, omgeving, intenties en gedrag. Daarbij inzicht in de faciliterende factoren en barrières in de uitvoering van surveillance en adviezen ter verbetering.

Uitvoering

GGD Zuid Limburg (regio Limburg).  Afgerond 2022

Producten

Versterking samenwerking met ketenpartners in de infectieziektebestrijding

Beschrijving

In dit project is met drie categorien ketenpartners (verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking en medisch kinderdagverblijven) besproken, welke samenwerking gewenst is.

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) West-Brabant en GGD Zeeland), afgerond in 2018

Producten

Ontwikkelen van een algoritme voor beslissing al of niet op huisbezoek bij een infectieziekte(uitbraak)

Beschrijving

Er is onderzocht wat het onderlinge belang van de eerder gevonden factoren is voor het al of niet afleggen van een huisbezoek. Dit heeft geleid tot twee algoritmen voor de ondersteuning van de besluitvorming die onder alle GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en zijn verspreid: één voor individuele infectieziektecasus en één voor infectieziekten  in instellingen.

Uitvoering

regio Utrecht (GGD Regio Utrecht), afgerond in 2015

Producten

Herziening VISI-normering infectieziektebestrijding

Beschrijving

De VISI-normering uit 2004 is herzien en er is een nieuwe worksheet ontwikkeld.

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Brabant-Zuidoost), afgerond in 2015

Producten

Redenen voor het al dan niet afleggen van huisbezoek bij een (uitbraak van) een infectieziekte

Beschrijving

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en moeten regelmatig een besluit nemen of zij een patiënt met een infectieziekte of een organisatie met een infectieziekte-uitbraak zullen bezoeken. Via een Delphi-studie is achterhaald welke factoren een rol spelen bij de besluitvorming om al dan niet een huisbezoek af te leggen (apart voor  individuele patiënten en organisaties). 

Uitvoering

regio Utrecht ( GGD regio Utrecht), afgerond in 2013

Producten

Inventarisatie van behoefte ketenpartners aan infectieziekte informatie vanuit de GGD

Beschrijving

Landelijke inventarisatie van de informatiebehoefte over infectieziekten van huisartsen en andere ketenpartners vanuit de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) te peilen en wat dat heeft opgeleverd.

Uitvoering

regio Noord (GGD Drenthe), afgerond in 2012

Producten

  • rapport
  • artikel Infectieziekten Bulletin

Structurele regionale evaluatie infectieziektebestrijding met vergelijkbare jaarverslagen

Beschrijving

Door vergelijkbare jaarverslagen te maken op specifieke items voor analyse en evaluatie .

Uitvoering

regio Noord-Holland/Flevoland (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Flevoland), afgerond in 2011

Producten

  • Format jaarverslag infectieziektebestrijding

Intercollegiale toetsing verpleegkundigen

Beschrijving

Per GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) is een verpleegkundige geschoold in het opzetten en onderhouden van ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie) voor de eigen beroepsgroep. Het project heeft geleid tot structurele intervisie van alle verpleegkundigen IZB Infectieziektebestrijding (Infectieziektebestrijding) in de regio oost.  6 verpleegkundigen zijn opgeleid om intervisiegroep te starten en te begeleiden.

Uitvoering

regio Oost (GGD regio Nijmegen), afgerond in 2011

Producten

Vaardigheidstraining Artsen IZB

Beschrijving

Een tweedaagse training voor artsen infectieziektebestrijding bij GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en. Tijdens de training komen vaardigheden aan bod gericht op het optimaal uitdragen van infectieziektebeleid in bestuurlijke gremia.

Uitvoering

regio Oost (GGD Gelderland-Midden), afgerond in 2010

Producten

  • Poster Transmissiedag: Samenwerken in de bestrijding

Vaardigheidstraining in communicatie met bestuurlijke gremia

Beschrijving

 Vaardigheidstraining in communiceren en presenteren infectieziekteproblematiek aan bestuurlijke gremia

Uitvoering

regio Noord-Holland/Flevoland (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Zaanstreek-Waterland), afgerond in 2010

Producten

 

Deskundigheidsbevordering en intervisie

Beschrijving

Structurele vorming van 2 regionale intervisiegroepen verpleegkundigen infectieziektebestrijding (izb)

Uitvoering

regio Noord-Holland/Flevoland, afgerond in 2009

Producten

 

Risico-inventarisatie infectieziektebestrijding

Beschrijving

Er is een instrument ontwikkeld dat de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en behulpzaam kan zijn bij het prioriteren van preventieve interventies binnen de infectieziektebestrijding (IZB Infectieziektebestrijding (Infectieziektebestrijding))

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant (GGD West-Brabant), afgerond in 2008

Producten