Evaluatieonderzoek KIDDI-app

Beschrijving

Een evaluatie naar de implementatie, het bereik, het gebruik en de waardering van de KIDDI-app.

Uitvoering

GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid, afgerond project 2019

Producten

  • Poster KIDDI-app Transmissiedag 2019
  • Verslag Evaluatieonderzoek KIDDI-app

Informatiewebsite voor ouderen rondom infectieziekten- deel 1: behoeftepeiling

Beschrijving

Tot nu toe is er nog geen gebundeld overzicht van informatie over infectieziekten voor oudere mensen beschikbaar. De kernvraag van het onderzoeksproject is of oudere mensen (65+) behoefte hebben aan een website met informatie over infectieziekte bij ouderen en hoe een eventuele invulling eruit moet zien.

Uitvoering

regio Limburg (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Zuid Limburg), lopend project (start 2019)

Producten

 

Voorspellen van infectieziekten

Beschrijving

Het doel is om te onderzoeken of door het combineren van diverse databronnen, zoals GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst-meldingen en Google trend , infectieziekten te voorspellen zijn.

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant (GGD West-Brabant), lopend project 2018

Producten

 

Regionale surveillance in de GGD-praktijk

Beschrijving

Met dit project willen we een gedetailleerd inzicht krijgen hoe GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst'en vormgeven aan dataverzameling en surveillance in hun GGD en regio.  Daarmee komen we tot aanbevelingen over voorwaarden voor betrouwbare surveillance, die bruikbaar zijn voor artsen, verpleegkundigen en epidemiologen werkzaam in de infectieziektebestrijding in Nederland.
Daarnaast willen we inzicht krijgen in de toegevoegde waarde van regionale surveillance op de landelijke surveillance en de wijze waarop landelijke surveillance kan aansluiten bij de regionale surveillance. Het resultaat hiervan zijn aanbevelingen over niveau en moment van data-uitwisseling tussen GGD en RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CIbCentrum Infectieziektebestrijding.

Uitvoering

regio Limburg (GGD Zuid-Limburg), afgerond project (2019)

Producten

  • poster op Transmissiedag 2019

Versterking samenwerking met ketenpartners in de infectieziektebestrijding

Beschrijving

In dit project is met drie categorien ketenpartners (verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking en medisch kinderdagverblijven) besproken, welke samenwerking gewenst is.

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst West-Brabant en GGD Zeeland), afgerond in 2018

Producten

Ontwikkelen van een algoritme voor beslissing al of niet op huisbezoek bij een infectieziekte(uitbraak)

Beschrijving

Er is onderzocht wat het onderlinge belang van de eerder gevonden factoren is voor het al of niet afleggen van een huisbezoek. Dit heeft geleid tot twee algoritmen voor de ondersteuning van de besluitvorming die onder alle GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst'en zijn verspreid: één voor individuele infectieziektecasus en één voor infectieziekten  in instellingen.

Uitvoering

regio Utrecht (GGD Regio Utrecht), afgerond in 2015

Producten

Herziening VISI-normering infectieziektebestrijding

Beschrijving

De VISI-normering uit 2004 is herzien en er is een nieuwe worksheet ontwikkeld.

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost), afgerond in 2015

Producten

Redenen voor het al dan niet afleggen van huisbezoek bij een (uitbraak van) een infectieziekte

Beschrijving

GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst'en moeten regelmatig een besluit nemen of zij een patiënt met een infectieziekte of een organisatie met een infectieziekte-uitbraak zullen bezoeken. Via een Delphi-studie is achterhaald welke factoren een rol spelen bij de besluitvorming om al dan niet een huisbezoek af te leggen (apart voor  individuele patiënten en organisaties). 

Uitvoering

regio Utrecht ( GGD regio Utrecht), afgerond in 2013

Producten

Inventarisatie van behoefte ketenpartners aan infectieziekte informatie vanuit de GGD

Beschrijving

Landelijke inventarisatie van de informatiebehoefte over infectieziekten van huisartsen en andere ketenpartners vanuit de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst te peilen en wat dat heeft opgeleverd.

Uitvoering

regio Noord (GGD Drenthe), afgerond in 2012

Producten

  • rapport
  • artikel Infectieziekten Bulletin

Structurele regionale evaluatie infectieziektebestrijding met vergelijkbare jaarverslagen

Beschrijving

Door vergelijkbare jaarverslagen te maken op specifieke items voor analyse en evaluatie .

Uitvoering

regio Noord-Holland/Flevoland (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland), afgerond in 2011

Producten

  • Format jaarverslag infectieziektebestrijding

Intercollegiale toetsing verpleegkundigen

Beschrijving

Per GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst is een verpleegkundige geschoold in het opzetten en onderhouden van ICTInformation and communication technology voor de eigen beroepsgroep. Het project heeft geleid tot structurele intervisie van alle verpleegkundigen IZBInfectieziektebestrijding in de regio oost.  6 verpleegkundigen zijn opgeleid om intervisiegroep te starten en te begeleiden.

Uitvoering

regio Oost (GGD regio Nijmegen), afgerond in 2011

Producten

Vaardigheidstraining Artsen IZB

Beschrijving

Een tweedaagse training voor artsen infectieziektebestrijding bij GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en. Tijdens de training komen vaardigheden aan bod gericht op het optimaal uitdragen van infectieziektebeleid in bestuurlijke gremia.

Uitvoering

regio Oost (GGD Gelderland-Midden), afgerond in 2010

Producten

  • Poster Transmissiedag: Samenwerken in de bestrijding

Vaardigheidstraining in communicatie met bestuurlijke gremia

Beschrijving

 Vaardigheidstraining in communiceren en presenteren infectieziekteproblematiek aan bestuurlijke gremia

Uitvoering

regio Noord-Holland/Flevoland (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland), afgerond in 2010

Producten

 

Deskundigheidsbevordering en intervisie

Beschrijving

Structurele vorming van 2 regionale intervisiegroepen verpleegkundigen infectieziektebestrijding (izbInfectieziektebestrijding)

Uitvoering

regio Noord-Holland/Flevoland, afgerond in 2009

Producten

 

Risico-inventarisatie infectieziektebestrijding

Beschrijving

Er is een instrument ontwikkeld dat de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst'en behulpzaam kan zijn bij het prioriteren van preventieve interventies binnen de infectieziektebestrijding (IZBInfectieziektebestrijding)

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant (GGD West-Brabant), afgerond in 2008

Producten