In Perkpolder (Zeeland) is thermisch gereinigde grond (TGG) gebruikt als vulmateriaal bij de aanleg van een dijk. TGG is grondmateriaal dat wordt verhit om organische verontreinigingen te verwijderen zodat het kan worden hergebruikt.  Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft het toegepaste materiaal in Perkpolder geanalyseerd.  Daaruit blijkt dat er nog verontreinigingen in de grond zitten. Hierdoor voldoet het grondmateriaal niet aan de kwaliteitseisen. Deze verontreinigingen hebben tijdens de aanleg van de dijk geen gezondheidsrisico’s voor de mens veroorzaakt. De dijk is na de aanleg afgedekt met een laag klei, waardoor mensen na afronding van de werkzaamheden niet meer in contact kunnen komen met de TGG.

Risico’s voor de gezondheid

Tijdens de aanleg van de dijk is er contact mogelijk geweest met de thermisch gereinigde grond. Dit komt omdat tijdens de aanleg van de dijk, TGG-stof door verwaaiing terecht is gekomen bij omwonenden. Gezondsklachten zijn in theorie mogelijk als gevolg van de zuurgraad, mogelijke verontreinigingen en verwaaiing van fijnstof.

Thermisch gereinigde grond heeft een hoge zuurgraad (pH-waarde).  Na direct contact kan dit lichte irritaties van de huid en ogen veroorzaken. Deze klachten verdwijnen als de blootstelling ophoudt.
Blootstelling aan de verontreinigingen in de TGG was zeer laag en bleef ruim onder de norm. Gezondheidseffecten zijn dan ook niet te verwachten.  

Bij het werken met thermisch gereinigde grond kan er gedurende korte tijd meer fijnstof in de lucht aanwezig zijn. Door de verwaaiing van het TGG-stof kunnen de omwonenden (tijdelijke) gezondheidsklachten hebben ervaren. Dit geldt voor alle soorten fijn stof, dus bijvoorbeeld ook bij stof dat veroorzaakt is door verkeer of de landbouw.

Bewoners die zich zorgen maken of gezondheidsklachten zijn ontstaan door TGG kunnen contact opnemen met de huisarts om de klachten te bespreken. Bij ongerustheid en/of gezondheidsklachten als gevolg van stofoverlast kan men daarna ook contact opnemen met de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland

Effecten op het milieu

Naast gezondheidsrisico’s is ook naar de effecten voor het milieu gekeken. Enkele normen voor de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater worden overschreden. Hierdoor worden, onder andere, natuurlijke processen in de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater verstoord. Ook is het (grond)water niet geschikt voor gebruik in de landbouw, bijvoorbeeld als drinkwater voor vee of als sproeiwater.
In de toekomst moet er rekening mee worden gehouden dat risicostoffen uit de dijk naar het grondwater kunnen wegsijpelen. OP dit moment is er overschrijding van wettelijke normen. Omdat dit proces heel traag is, is het wel noodzakelijk om goed bij te houden of de aangetroffen concentraties van deze stoffen in grond- en oppervlaktewater stijgen. Indien nodig kan een handelingskader  worden opgesteld om verspreiding van deze stoffen te voorkomen.

Regelgeving rondom gebruik thermisch gereinigde grond

Om TGG te mogen hergebruiken moet voldaan zijn aan eisen en regels voor toepassing van grond volgens het besluit Bodemkwaliteit van de wet bodembescherming.  Zo kan worden voorkomen dat ontoelaatbare uitspoeling van verontreinigingen naar de bodem en het grondwater plaatsvindt.
Voor de zeedijk in Perkpolder is lokaal beleid vastgesteld en is rekening gehouden met het feit dat er in de buurt van de dijk veilig mensen moeten kunnen wonen.   

Omdat de dijk na 1987 is aangelegd geldt de zorgplicht uit de wet bodembescherming. De zorgplicht houdt in dat verontreiniging of aantasting van de bodem zo veel mogelijk moet worden voorkomen. Als zich toch een verontreiniging van de bodem heeft voorgedaan, moeten de gevolgen worden beperkt en de verontreiniging zoveel mogelijk ongedaan worden gemaakt.

Meer informatie is te vinden in de vragen en antwoorden.